Hoppa till huvudinnehåll

Vatten- och havskyddets många möjligheter

Var och en kan i sin vardag och i sitt eget arbete handla vattenansvarsfullt. Man kan också delta i vattenskyddet och -vården på många sätt. De företag och markägare vars verksamhet påverkar vattnens status har ett särskilt ansvar för hållbar vattenanvändning och vattenskydd.
Bild
Nainen seisoo puron reunalla ja ojentaa haavia veteen. Kyse on sähkökoekalastuksesta Imatralla.
Den information som behövs för forskning, uppföljning och restaurering av vattendragen samlas in på många sätt. I Imatra har man samlat in information om fiskbeståndet till exempel med hjälp av elprovfiske. © Pekka Vähänäkki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Så här arbetar du för vattnen på jobbet och hemma

Påverka vattnens välbefinnande med hjälp av tips för en hållbar vardag (vatten.fi) 
Hållbar användning av vatten inom olika branscher (vatten.fi)
Företagens vattenansvar avgör gemensamma vattenutmaningar (vatten.fi)
Tillstånd och skyldigheter

Allas insats behövs vid vatten- och havsvården – även din

Vatten- och havsvården är systematisk planering och verksamhet som omfattar hela landet och vars mål är god vattenstatus. Du kan delta i planeringen av vatten- och havsvården och genomförandet av åtgärderna i ditt närområde och på riksnivå. Lokala aktörer kan effektivt påverka vattnens status genom att förena sina krafter.

Målet med vatten- och havsvården är att trygga grundvatten, sjöar, åar och älvar samt kust- och havsvatten av god kvalitet.

Påverka vattnen – kommentera planer under höranden

Grunden för vatten- och havsskyddet i Finland är de vatten- och havsförvaltningsplaner som NTM-centralerna har berett. Men har man till exempel glömt några åtgärder i planerna eller har man betonat rätt saker när det gäller ditt närliggande vattendrag? Du kan ge respons om planerna i samband med hörandet.

I praktiken är det i genomsnitt möjligt att kommentera vartannat år. De tre planeringsfaserna för vatten- och havsvården framskrider i cykler på tre år. Tiderna för hörande meddelas till exempel på denna webbplats, i NTM-centralernas officiella informationskanaler och på NTM-centralernas egen webbplats.

Mer information om vatten- och havsvårdens planeringsskeden, aktörer och ansvar: Vesien- ja merenhoidon suunnitteluvaiheet ja toimijat

Påverka med hjälp av en samarbetsgrupp

Vattenanvändarna och andra aktörer kan också påverka planeringen via medlemmarna i de samarbetsgrupper som samordnas av NTM-centralerna. Intresserade kan kontakta gruppmedlemmarna eller ordförandena. Samarbetsgrupperna deltar i beredningen av vatten- och havsförvaltningsplanerna.

Grupperna samlar de centrala aktörerna inom vatten- och havsvården och användningen i området. Dessa är bl.a. kommuner, landskapsförbund, miljöorganisationer samt aktörer inom industrin, jord- och skogsbruket och vattenförsörjningen. Samarbetsgruppens medlemmar fungerar som en länk och informationskanal mellan sina bakgrundsorganisationer och samarbetsgruppen.

Mer information om vatten- och havsvårdens planeringsskeden, aktörer och ansvar: Vesien- ja merenhoidon suunnitteluvaiheet ja toimijat

Så här genomförs planerna inom olika branscher

Samarbete och åtgärder behövs inom alla branscher i samhället för att målet för vatten- och havsvården, dvs. god status i vattnen, ska kunna uppnås före år 2027. Nödvändiga åtgärder definieras närmare i åtgärdsprogrammet för varje NTM-central.

Alla åtgärder för att förbättra vattnens status som antecknats i programmen borde ha genomförts eller åtminstone vara i gång före år 2027. Utöver publikationerna kan man bekanta sig med åtgärderna i karttjänsten för åtgärdsprogrammen inom vattenvården: vesienhoidon toimenpideohjelmien karttapalvelussa (eTPO.fi)

Genomförandet av åtgärderna för vatten- och havsskyddet samt vatten- och havsförvaltningsplanerna beror på många olika aktörers åtgärder och på finansiering. Dessa är till exempel verksamhetsutövare, företag, hushåll, medborgarorganisationer, statliga myndigheter, regionförvaltningsverk, kommuner, landskapsförbund, forskningsinstitut, intresseorganisationer, föreningar och frivilliga aktörer. 

De företag och markägare vars verksamhet påverkar vattnens status har ett särskilt ansvar för hållbar vattenanvändning och vattenskydd.

Olika förvaltningsområden främjar genomförandet av vatten- och havsvårdsåtgärder inom ramen för sina egna resurser och befogenheter. I praktiken innebär detta att planerna inte automatiskt innehåller finansiering för alla föreslagna åtgärder. En del av åtgärderna genomförs till exempel i form av tillståndsvillkor för företagsverksamheten och en del med frivilliga krafter.

Aktiva lokala aktörer har stor betydelse för vatten- och havsskyddet. I praktiken grundar sig skyddet ofta på aktörernas frivillighet och samarbete mellan olika aktörer. Ofta måste man i början av arbetet planera varifrån man får finansiering. 

Planer, program och handböcker för planering för sakkunniga

Alla planer och dokument som gäller vatten- och havsvården samt NTM-centralernas och vattenvårdsområdenas sidor finns på sidan Vesien- ja merenhoidon suunnitelmat.

Stödmaterial och anvisningar för sakkunniga finns på sidan Vesien- ja merenhoidon suunnitteluoppaat asiantuntijoille.

Vattenförvaltningsplaner 2022-2027

På svenska

På finska

Åtgärdsprogram för vattenförvaltning 2022-2027

På svenska

På finska

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)