Hyppää pääsisältöön

Vesien- ja merenhoidon suunnitteluoppaat asiantuntijoille

Oppaiden valmistelu vaatii paljon taustatietoa ja ohjeita yhdenmukaisen sisällön tuottamista varten. Jokaista suunnittelukautta varten edellisen kauden taustatiedot ja ohjeet päivitetään ja tarvittaessa valmistellaan uusia.

Vesienhoidon suunnittelun opasmateriaalit ja taustadokumentit kaudelle 2022-2027

Taustadokumentteja 2022-2027
Toimialakohtaiset ohjeet 2022-2027
Poikkileikkaavat teemat 2022-2027
Ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristötavoitteista poikkeaminen 2022-2027
Vesimuodostumien tilan arviointi 2022-2027
Muu toimenpideohjelmien valmistelua tukeva aineisto 2022-2027
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet 2022-2027

Vesipuitedirektiivin mukaisen vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaarion tehtävä on tukea vesien- ja merenhoidon suunnittelua sekä erityisesti toimenpideohjelmien laatimista ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Inventaarion avulla vesien- ja merenhoidon suunnitteluun osallistuvat tahot saavat yhtenäistä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitukseen liittyvää tietopohjaa vesien- ja merenhoidon suunnittelun tarpeisiin. Vesienhoidon yhtenä keskeisenä tavoitteena ja vaatimuksena on haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen ja huuhtoutumien vähentäminen ja estäminen, mikä tulee osoittaa riittävän luotettavalla inventaariojärjestelmällä.

Ohessa olevat kuormitusinventaarioraportit sisältävät tietoa EU:n prioriteettiaineiden (vesiympäristölle vaarallisten aineiden asetuksen 1022/2006 liitteen 1C aineiden) ja kansallisten haitallisten aineiden (asetuksen 1022/2006 liitteen 1D aineiden) kuormituksesta pintavesiin Suomen seitsemältä vesienhoitoalueelta. Kansalliseen yhteenvetoraporttiin on koottu kuormitustietoa koko Suomen osalta.

Niin sanottujen vanhojen aineiden eli 41 alkuperäisen EU:n prioriteettiaineen /-aineryhmän (asetuksen liitteen 1C aineet nro 1-33) sekä 15 kansallisesti valitun haitallisen aineen (asetuksen liitteen 1D aineet) kuormitusta vesiympäristöön on esitetty vuonna 2021 valmistuneissa inventaarioraporteissa, jotka tukevat vesienhoidon suunnittelua vuosina 2022 - 2027.

Lisäksi Ahvenanmaan maakuntahallitus on tehnyt kuormitusinventaarion omalle alueelleen: 

Avoimet ympäristötietojärjestelmät ja vesikartta

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Ohje: Kirjautumisen jälkeen siirry ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta-palveluun, josta pohjavesitiedot löytyvät vasemmasta valikosta Pohjavedet-tietojärjestelmän Pohjavesialueet-osion alta.

Pinta- ja pohjavesien tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä voi tarkastella Vesikartta karttapalvelussa

Merenhoidon suunnittelun opasmateriaalit ja taustadokumentit kaudelle 2022-2027

Suomen meriympäristön tila 2018 taustamateriaalit
Merenhoidon seurantaohjelman taustamateriaalit

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Merenhoidon toimenpideohjelman taustamateriaalit

Toimenpideohjelmassa esitetään nykyiset ja uudet toimenpiteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027.

Ravinnekuormituksen kehitys ja vähennystarpeet sekä niiden arviointimenetelmät (pdf, 1 Mt) Analyysit merenhoidon toimenpideohjelman riittävyydestä ja kustannushyödyistä (pdf, 5 Mt) Yhteenveto merenhoidon toimenpideohjelmaehdotuksen kuulemispalautteesta ja sen huomioiminen (pdf, 2 Mt)

 

Meren tilaa parannetaan myös Itämeren rantavaltioiden yhteistoimin. HELCOMin laatima Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan, BSAP) päivitettiin vuonna 2021. Se sisältää lähes 200 toimenpidettä, jotka tukevat ja täydentävät Suomen kansallisia toimenpiteitä meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi.

  Vesienhoidon suunnittelun sunnitteluasiakirjat ja taustadokumentit kaudelle 2016-2021

  Taustadokumentit ja suunnitteluasiakirjat 2016-2021

   

  Haitallisten ja varallisten aineiden kuormitusinventaariot 2016-2021

  Vuoden 2013 inventaarioon sisältyi 41 EU:n prioriteettiainetta /-aineryhmää (ns. vanhat EU:n prioriteettiaineet) ja 15 kansallista haitallista ainetta. Vuonna 2013 tehtiin kahdentyyppisiä vesienhoitoaluekohtaisia inventaariodokumentteja: varsinaiset kuormitusinventaarioraportit ja niitä täydentävä tukimateriaali. Tukimateriaalissa on esitetty laajemmin vesienhoitoaluekohtaista tietoa aineiden päästöistä ja huuhtoumista vesiympäristöön kuin on esitetty kuormitusinventaarioraporteissa. Esimerkiksi teollisuuden päästöt on esitetty teollisuussektoreittain.

  Kuormitusinventaariot

  Kuormitusinventaarioiden 2016-2021 tukimateriaalit

   Merenhoidon ensimmäisen suunnittelukauden aineistot 2016-2021

   Vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden suunnitteluasiakirjat 2010-2015

   Julkaisija

   Suomen ympäristökeskus (Syke)