Hyppää pääsisältöön

YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

YVA-menettelyn avulla saadaan tietoa siitä, mitä tietyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi ympäristölleen. YVA tulisi tehdä niin aikaisessa vaiheessa, että hankkeen toteuttamisella on vielä vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen muodostamisen tavoitteena on löytää vaihtoehto, jolla olisi mahdollisimman pienet haitalliset ympäristövaikutukset. Tämän vuoksi vaihtoehtojen vaikutusten vertailu on tärkeää. Menettelyssä tuotettavan tiedon tarkoituksena on tukea suunnittelua ja päätöksentekoa. Lopputulemana pitäisi olla ymmärrys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä keinot ehkäistä haitallisia vaikutuksia. Hankkeesta vastaava tekee kuitenkin itse ratkaisun valittavasta vaihtoehdosta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho (esim. yksityinen yritys) toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle eli alueelliselle ELY-keskukselle tai ydinenergiahankkeissa työ- ja elinkeinoministeriölle.  Kun arviointiohjelmassa esitetty hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset on selvitetty, kokoaa hankkeesta vastaava tiedot arviointiselostukseen.

ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella, jolloin eri tahoilla on mahdollisuus antaa hankkeesta mielipiteitä ELY-keskukselle. ELY-keskus kokoaa annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet ja viranomaisten lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviointiohjelmasta ja perustellun päätelmän arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vastaava on vastuussa arvioinnista aiheutuvista kustannuksista (ympäristövaikutusten selvittäminen, viestintä ja kuuleminen). Hankkeesta vastaava maksaa myös yhteysviranomaiselle arviointiohjelmasta ja perustellusta päätelmästä säädetyn maksun.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ei ole lupamenettely, eikä YVAsta voi valittaa.

YVA-menettelyn viranomaiset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

 • toimii yhteysviranomaisena
 • huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi järjestetään
 • järjestää tarvittaessa ennakkoneuvottelun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa
 • sopii tarvittaessa kaavoitusviranomaisen kanssa YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen yhdistämisestä
 • kuulemiset
 • antaa lausunnon arviointiohjelmasta sekä perustellun päätelmän arviointiselostuksen ja annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta
 • tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

 • päättää arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa ydinenergia-asioissa ja toimii yhteysviranomaisena ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa

Ympäristöministeriö (YM)

 • ohjaa, seuraa ja kehittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yleisesti
 • päättää yhteysviranomaisen epäselvissä tapauksissa tai kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta
 • määrää toimivaltaisen ELYn tekemään yksittäistapauspäätöksen, jos hanke sijaitsee useamman ELYn alueella tai kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta

Suomen ympäristökeskus (Syke)

 • huolehtii Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen (Espoon sopimus) edellyttämistä ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä muiden valtioiden kanssa

YVA-menettelyn eteneminen

YVA-ohjelma

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Ohjelmassa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot ja selvitettävät vaikutukset. Lisäksi kerrotaan, miten tiedottaminen ja osallistuminen järjestetään. YVA-ohjelman sisältövaatimukset löytyvät YVA-asetuksesta (3 §). 

Mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-ohjelman vireilläolosta verkkosivuillaan ja sanomalehdessä. Tiedoista selviää, miten ohjelmaan voi tutustua ja miten sitä voi kommentoida. Aikaa on vähintään 30 päivää. YVA-ohjelmaa esitellään yleensä yleisötilaisuudessa. 

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa YVA-ohjelmasta kuukauden kuluttua kuulemisen päättymisestä. Lausunnossa otetaan kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Se sisältää myös yhteenvedon muiden antamista kommenteista. Lausunto julkaistaan yhteysviranomaisen verkkosivuilla. 

YVA-selostus

Hankkeesta vastaava selvittää ympäristövaikutukset ja järjestää siihen liittyvän osallistumisen YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta sekä laatii YVA-selostuksen. YVA-selostuksen sisältövaatimukset löytyvät YVA-asetuksesta (4 §). 

Mielipiteet ja lausunnot YVA-selostuksesta

Yhteysviranomainen huolehtii siitä, että YVA-selostuksen vireilläolosta tiedotetaan. YVA-selostusta esitellään yleensä yleisötilaisuudessa. Selostuksen kommentointiaika on 30–60 päivää. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomainen tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se annetaan hankkeesta vastaavalle 2 kuukauden kuluessa kuulemisen päättymisestä ja siitä myös tiedotetaan. Hankkeesta vastaava liittää YVA-selostuksen ja perustellun päätelmän hankkeen lupahakemuksiin. 

YVAn huomioiminen lupamenettelyssä

Lupaviranomainen ottaa YVA-selostuksen ja perustellun päätelmän huomioon luvassa. Muista osallistua myös lupamenettelyyn.

Ota kantaa YVA-menettelyyn

Voit ottaa kantaa sekä YVA-ohjelmaan että YVA-selostukseen kuulutusaikana. Toimita vapaamuotoinen kirjallinen mielipiteesi yhteysviranomaiselle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Vinkkejä mielipiteen laatijalle

Kirjoita allekirjoitettu kannanottosi mahdollisimman jäsennellysti ja ytimekkäästi. Muista perustelut. Kiinnitä YVA-ohjelmassa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onko hanke ja sen vaihtoehdot rajattu ja perusteltu ymmärrettävästi ja ovatko tärkeinä pitämäsi ympäristövaikutukset mukana arvioinnissa?
 • Onko suunnitelma YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä riittävä? 

Kiinnitä YVA-selostuksessa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onko arviointi toteutettu kuten YVA-ohjelmaan ja yhteysviranomaisen lausuntoon on kirjattu?
 • Onko vaihtoehdot ja niiden merkittävät vaikutukset selvitetty kattavasti ja tasapuolisesti?
 • Onko vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset esitetty johdonmukaisesti ja tasapuolisesti?
 • Onko selostus ymmärrettävä ja havainnollinen?

Lisätietoa:

Julkaisija

Ympäristöministeriö