Hyppää pääsisältöön

Ympäristöarviointi

Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutusten arviointia.

Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan SOVA-lain 8-11 §:n mukaista suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ja siihen sisältyvää 

  • ympäristöselostuksen laatimista
  • kuulemisten järjestämistä
  • ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä 
  • päätöksestä tiedottamista.

Ympäristöselostus on asiakirja tai sen osa, jossa esitetään tiedot suunnitelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristöselostuksen tarkemmat sisältövaatimukset on kuvattu SOVA-asetuksen 4 §:ssä.

Ympäristöarviointien tekemistä edellytetään aina tietyiltä suunnitelmilta ja ohjelmilta. Lisäksi ympäristöarviointi on tehtävä, jos sitä edellytetään arvioinnin tarpeen harkinnan perusteella. 

Ympäristöarviointien tekijöiden avuksi on laadittu ympäristöministeriön opas.

Ympäristöarvioinnin oppaan liitteestä löydät tiivistelmän ympäristöarvioinnin soveltamisalasta.

Ympäristöarvioinnin vaiheet

Suunnitelman tai ohjelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta tiedottaminen ja kuuleminen

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointi käynnistyy, kun ohjelman tai suunnitelman valmistelu alkaa. Arvioinnin tuloksena syntyvässä ympäristöselostuksessa kuvataan suunnitelman tai ohjelman merkittävät ympäristövaikutukset.

Valmistelun aloittamisesta tiedotetaan. Yleisölle tulee varata mahdollisuus saada tietoja ja esittää mielipiteitä suunnitelman tai ohjelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen pyytää muita viranomaisia ottamaan kantaa niiden tietojen laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen, joita aiotaan esittää ympäristöselostuksessa. Ainakin ELY-keskusta ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisia sekä muita vaikutusalueen viranomaisia on kuultava. Hyvin laajoista tai merkittävistä suunnitelmista ja ohjelmista viranomainen pyytää myös ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön näkemykset.

Suunnitelma- ja ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus

Luonnos suunnitelmaksi tai ohjelmaksi ja ympäristöselostus valmistuvat yleensä samaan aikaan. Ympäristöselostuksessa esitetään tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista ja arviot niiden ympäristövaikutuksista.

Yleisöllä tulee olla mahdollisuus  tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen pyytää lausunnot ainakin ELY-keskukselta ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisilta tai muilta viranomaisilta. Hyvin laajoista tai merkittävistä suunnitelmista ja ohjelmista viranomainen pyytää lausunnot myös ympäristöministeriöltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Jos suunnitelmalla tai ohjelmalla on vaikutuksia toisen valtion alueelle, arvioinnista tiedotetaan ympäristöarvioinnin kuluessa toiselle valtiolle ja neuvotellaan sen kanssa.

Hyväksyminen

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen tiedottaa suunnitelman tai ohjelman hyväksymisestä.

Hyväksymispäätöksestä tai valmiista suunnitelmasta tai ohjelmasta on käytävä ilmi, miten ympäristöselostus ja suunnitelman ja ohjelman valmistelun aikana saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon. Lisäksi on esitettävä, miten ne ovat vaikuttaneet sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan.

Suunnitelman tai ohjelman hyväksymispäätös lähetetään ELY-keskukselle sekä niille kunnan ja muille viranomaisille, joiden kanssa on suunnitelmaa tai ohjelmaa tehtäessä neuvoteltu tai joilta on saatu lausunto. Sekä hyväksymispäätös että itse suunnitelma tai ohjelma asetetaan nähtäville.

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on myös huolehdittava siitä, että niiden toteuttamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
 

ELY-keskusten SOVA-tehtävät

SOVA-laki asettaa ELY-keskukselle tehtäviä alueellisena ympäristöviranomaisena. ELY-keskuksella on lisäksi tärkeä rooli SOVA-lain toimeenpanon edistämisessä ja neuvonnassa alueellaan. ELY-keskus vastaa myös omien suunnitelmiensa (esim. vesienhoitosuunnitelmat) ympäristövaikutusten arvioinnista.

ELY-keskuksen ympäristöarviointia koskevat lausunnonantotehtävät alueellisena ympäristöviranomaisena:

  • ELY-keskusta on kuultava ympäristöselostuksessa annettavista tiedoista. Kuuleminen voidaan toteuttaa lausuntomenettelynä tai viranomaisten välisessä neuvottelussa.
  • ELY-keskukselta on pyydettävä lausunto suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta.
  • Suunnitelmasta vastaavan viranomaisen on oltava yhteydessä ainakin ELY-keskukseen, kun se tekee ympäristöarvioinnin tarpeen harkintaa.

Ympäristöviranomaisen SOVA-ohje puolestaan on suunnattu ELY-keskuksille, jotka vastaavat SOVA-lain mukaisista lausunnonanto- ja neuvontatehtävistä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 050 413 0550

Julkaisija

Ympäristöministeriö