Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplanläggning

I detaljplanen anges hur ett område skall användas i framtiden: vad som skall bevaras, vad som får byggas, var och på vilket sätt. I planen anges t.ex. byggnadernas läge och storlek och vad de skall användas till.

En detaljplan kan gälla ett helt bostadsområde med bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden eller ibland bara en enda tomt. Detaljplanen utarbetas av kommunen. Byggandet på strandområden kan styras genom en stranddetaljplan som utarbetas av markägaren.

Till detaljplanen hör en detaljplanekarta samt planbeteckningar och planbestämmelser. Till detaljplanen hör också en beskrivning där det redogörs för utarbetandet av planen och dess viktigaste egenskaper.

Krav på detaljplanens innehåll

Enligt 54 § markanvändnings- och bygglagen skall detaljplanen utarbetas så att det skapar förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation.

Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med rättsverkningar, skall vid utarbetandet av detaljplanen i tillämpliga delar beaktas även vad som bestäms om kraven på generalplanens innehåll.

Mer information

Miljöråd Samuli Alppi, miljöministeriet, avdelning för den byggda miljön, tel. 02952 50036, fornamn.efternamn@gov.fi

Utgivare

Miljöministeriet