Hoppa till huvudinnehåll

Generalplanläggning

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner som bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden samt samordnar funktionerna.

Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan. Flera kommuner kan också utarbeta en gemensam generalplan. Planen presenteras på en karta och till den fogas planbeteckningar och planbestämmelser samt en beskrivning.

Generalplanen är en flexibel plantyp. Den kan vara mycket strategisk och allmän, och likna en landskapsplan till framställningssättet. Å andra sidan kan en generalplan utarbetas i detalj för direkt styrning av byggandet. Sådana generalplaner upprättas särskilt för strand- och byområden. Generalplanen har fått en större betydelse också för styrningen av vindkraftsbyggen.

Kommunen ansvarar för att en generalplan utarbetas. Planen godkänns av stads- eller kommunfullmäktige. Om flera kommuner har utarbetat en gemensam generalplan, godkänns den av kommunernas gemensamma organ.

Krav på generalplanens innehåll

Enligt 39 § markanvändnings- och bygglagen skall när en generalplan utarbetas beaktas

  • att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar,
  • att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
  • att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
  • att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
  • att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö,
  • att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv
  • att miljöolägenheterna minskas,
  • att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas,
  • att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation

Publikationer

Utgivare

Miljöministeriet