Jätteiden kansainväliset siirrot

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Kansainvälinen lainsäädäntö

Jätteiden kansainvälisistä siirroista on määrätty Baselin vaarallisten jätteiden siirtoja koskevassa sopimuksessa, OECD:n hyödynnettävien jätteiden siirtoja koskevassa päätöksessä sekä EU:n jätteensiirtoasetuksessa. Jätteensiirtoasetus on jäsenmaissa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Se sisältää sekä Baselin sopimuksen että OECD:n päätöksen edellyttämät säännökset. Jätelaissa on näitä täydentäviä säännöksiä.

Jätesiirtoluvan tarve

Pääsääntöisesti jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan jätesiirtolupa. Poikkeuksena tästä on esimerkiksi vaarattomien, ns. vihreiden jätteiden siirto OECD:n sisällä hyödyntämistä varten. Jätteen viejän velvollisuus on selvittää, tarvitaanko jätteen maastavientiin jätesiirtoviranomaisten myöntämät luvat. Jos maasta viedään jätettä ilman lupaa, kyseessä voi olla laiton jätesiirto, josta toimijalle voi seurata jätelaissa tai rikoslaissa säädetty rangaistus.

Jätteeksi luokittelun päättyminen (ei enää jätettä, EEJ / End of waste, EoW)

Jätteeksi luokittelu voi päättyä ja jäte lakata olemasta jätettä, jos jätelain (646/2011) 5 b §:n määritelmän mukaiset edellytykset täyttyvät. Tällä hetkellä EU:n end-of-waste (EoW) -kriteerit on määritetty seuraaville jätejakeille: rauta-,  teräs- ja alumiiniromu, lasimurska ja kupariromu. Myös muiden jätteiden jätteeksi luokittelu voi päättyä, jos toimivaltainen viranomainen on päätöksessään ratkaissut, että aine tai esine on hyödyntämistoimen seurauksena lakannut olemasta jätettä.

Kustakin tuotetusta tai EU:n alueelle tuodusta EoW-erästä tulee tehdä vaatimustenmukaisuusilmoitus. Ilmoitus on toimitettava EoW-lähetyksen seuraavalle haltijalle ja pyydettäessä valvovalle viranomaiselle.

EU:n EoW -kriteerit ovat voimassa vain EU:n alueella ja kansalliset EoW-päätökset vain siinä maassa, jossa ne on tehty. Kansainvälisissä jätesiirroissa toiminnanharjoittajan tulee varmistaa kaikkien ao. maiden viranomaisten kanta jätteeksi luokittelun päättymiseen.

Lisätietoa EU:n määrittelemistä end-of-waste -kriteereistä löytyy ympäristöministeriön sivuilta alla olevista linkeistä.

Rauta-, teräs- ja alumiiniromun jätteeksi luokittelun päättyminen (ympäristöministeriö)

Kupariromun jätteeksi luokittelun päättyminen (ympäristöministeriö)

Lasimurskan jätteeksi luokittelun päättyminen (ympäristöministeriö)

Kansalliset kriteerit jätteeksi luokittelun päättymisestä on laadittu betonimurskeelle. 

Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista (Finlex)

Sivutuotteet

Tuotantoprosessissa syntyvät ns. jäännöstuotteet, jotka syntyvät prosessin päätuotteen ohella, voidaan määritellä sivutuotteeksi. Sivutuote ei ole jätelaissa tarkoitettua jätettä, eikä siihen siten sovelleta jätelain tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Sivutuotteen arviointiperusteet on määritelty jätelain 5 a §:ssä. Jätesiirtomenettelyjen noudattamisen tarve tulee selvittää sivutuotteiden osalta ennen niiden siirtämistä maasta toiseen.

Tietoa Suomen kansainvälisistä jätesiirroista

Jätesiirtoihin tarvittavat luvat ovat voimassa pääsääntöisesti yhden vuoden ja niitä myönnetään vuosittain noin 200 kappaletta. Luvissa myönnettyjä yksittäisiä jätesiirtoja tehtiin vuonna 2020 noin 13 000.

Jätteensiirtoasetuksen artiklan 51(2) mukainen kansallinen raportti jätesiirtoihin liittyvistä tarkastuksista ja laittomista jätesiirroista raportointivuodelta 2020.

Viranomainen Suomessa

Suomen ympäristökeskus SYKE hoitaa Suomessa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaan liittyvät viranomaistehtävät. Viranomaistehtäviin kuuluvat muun muassa jätesiirtolupien käsittely ja päätösten tekeminen, jätesiirtojen tarkastukset yhteistyössä mm. tullin, poliisin ja alueviranomaisten kanssa, koulutus ja neuvonta kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä asioissa sekä toimiminen jätteensiirtoasioissa EU:n yhteyshenkilönä. Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Suomen ympäristökeskuksen jätesiirtoyhdyshenkilöiden puoleen.

Kuva:Hannele Nikander

 

 

Julkaistu 4.9.2013 klo 10.06, päivitetty 8.3.2023 klo 13.41