Hoppa till huvudinnehåll

Tillsynsanvisning för myndigheterna i anslutning till ozon- och F-gasförordningarna

Finlands miljöcentral har publicerat en tillsynsanvisning för tillsynsmyndigheter gällande underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser (F-gaser).

Ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser används bl.a. som köldmedier i luftkonditionerings- och kylanläggningar. Användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser regleras i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014. Behörighetsvillkoren i anslutning till dessa förordningar har i Finland föreskrivits i statsrådets förordning 766/2016. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att det inte sker några utsläpp i atmosfären av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller av starka växthusgaser.

Tillsynsmyndigheter i statsrådets förordning 766/2016 är i enlighet med 23 § och 24 § i miljöskyddslagen 527/2014: NTM-centralerna, kommunernas miljöskyddsmyndigheter samt hälsoskyddsmyndigheterna, tillsynsmyndigheterna för konsumtionsvaror och konsumenttjänster och livsmedelstillsynsmyndigheterna. Myndigheterna övervakar efterlevnaden av förordningen inom sina egna verksamhetsområden vid sidan av det övriga tillsynsarbetet. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar att kompetenskraven iakttas.

Vid sidan av tillsynsanvisningarna publicerades också blanketter för tillsynsinspektionerna, som underlättar anteckningarna som ska göras under inspektionsbesöket

Anvisningar för tillsynsmyndigheter gällande tillsyn över underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser
Tillsynsanvisning

Formulär för tillsynsinspektion

Av vem får jag mer information?

E-postadress för ozon och F-gas ärenden:  ods.f-kaasut@syke.fi

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)