Hoppa till huvudinnehåll

Reimari - havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy planerar att bygga en ny havsvindkraftspark i den finska ekonomiska zonen utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo, Vörå, Mellersta Österbotten, Österbotten
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivningen av projektet

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy planerar att bygga en ny havsvindkraftspark i den finska ekonomiska zonen utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet är beläget cirka 25 kilometer från den finska kusten och cirka 40 kilometer utanför den svenska kusten. Orterna närmast projektet på fastlandet är Larsmo (cirka 33 km), Jakobstad (cirka 35 km), Nykarleby (cirka 37 km) och Karleby (cirka 45 km). Havsdjupet i området varierar mellan cirka 20 meter till 60 meter. Projektområdets yta är cirka 40 500 hektar. Reimari havsvindkraftsprojekt omfattar högst 120 kraftverk med en totalhöjd på 390 meter och högsta effekten per kraftverk 30 MW. Vindkraftsproduktionens totala effekt är högst 3,6 GW. I projektet bedöms också möjligheten att producera väte fördelat på varje enskilt kraftverk eller centraliserat på 1–3 produktionsanläggningar till havs, överföring av vätgas till fastlandet samt överföring av biprodukterna från vätgasproduktionen såsom syre till fastlandet.

I samband med projektet överförs el och/eller vätgas och syre från projektområdet till havs till fastlandet i separata kabel- och rörledningar (s.k. kabelkorridorer). Elöverföringen från projektområdet sker i sjökablar och på fastlandet i 400 kV:s luftledningar. Det behövs 1–3 kopplingsstationer beroende på vilket alternativ som väljs.

Alternativ i bedömningen

Alternativ för genomförande av projektet

 • ALT0: Projektet och anknytande projekt genomförs inte.
 • ALT1: I projektområdet byggs högst 120 kraftverk, vars totala höjd är högst 390 meter och effekten per kraftverk högst 30 MW. Elektriciteten överförs från projektområdet till fastlandet i sjökablar och på fastlandet i luftledningar. För elöverföringen behöver projekthelheten tre kabeldragningar från havet till land, vilka kan placeras i 1–3 kabelkorridorer. Havsvindkraftsparken kommer att ha uppskattningsvis 2–3 interna transformatorstationer till havs i projektområdet.
 • ALT2: I projektområdet byggs högst 120 kraftverk, vars totala höjd är högst 390 meter och effekten per kraftverk högst 30 MW. Från projektområdet överförs väte och syre i rörledningar till fastlandet. Projekthelheten behöver sammanlagt två separata rördragningar. I alternativ 2 finns två olika alternativ för genomföring:
 • Vid varje enskilt vindkraftverk byggs en integrerad anläggning för vätgasproduktion i vindkraftstornets nedre del.
 • I projektområdet byggs 1–3 separata, centraliserade anläggningar för vätgasproduktion
 • ALT3: I projektområdet byggs högst 120 kraftverk, vars totala höjd är högst 390 meter och effekten per kraftverk högst 30 MW. Både el och vätgas samt syrgas produceras i projektområdet och överförs till fastlandet så att ungefär hälften av kraftverken nyttjas till elproduktion och hälften till framställning av vätgas. Projekthelheten kräver sammanlagt 3–4 kabel- och rördragningar, av vilka 1–2 separata kabeldragningar för elöverföringen och två rördragningar för överföringen av vätgas och syrgas. Havsvindkraftsparken kommer att ha uppskattningsvis en intern transformatorstation till havs. Enligt uppskattning är mängden vätgas och syrgas som överförs hälften av mängderna i ALT2.

Alternativ för kabelkorridor:

 • K0: projektet och kabelkorridorerna byggs inte.
 • K1A: kabelkorridoren går via havsområdena i Larsmo och Karleby och tar i land vid Puotiniemi i Karleby stad (60 km).
 • K1A: kabelkorridoren går via havsområdena i Larsmo och Karleby och tar i land vid Kvikant i Karleby stad (60 km).
 • K2A: kabelkorridoren går via havsområdena i Larsmo och/eller Jakobstads stad samt Nykarleby stad och tar i land vid industriområdet Alholmen Industrial Park (AIP) (42 km).
 • K2B: kabelkorridoren går via havsområdena i Larsmo och/eller Jakobstads stad samt Nykarleby stad och tar i land vid Storlöten i Jakobstad (34,3 km).
 • K2C: kabelkorridoren går via havsområdena i Larsmo och/eller Jakobstads stad samt Nykarleby stad och tar i land vid Storlöten i Jakobstad (34,6 km).
 • K3A: kabelkorridoren går via havsområdena i Nykarleby stad och/eller Vörå kommun och tar i land vid Ön (40 km).
 • K3B: kabelkorridoren går via havsområdena i Nykarlebystad och/eller Vörå kommun och tar i land vid Juttbergs (40 km).

Alternativ för elöverföring på fastlandet:

 • S1A: Kraftledningen går från elstationen som byggs i Puotiniemi till elstationen i Hirvisuo (21,7 km).
 • S1B: Kraftledningen går från elstationen som byggs i Kvikant till elstationen i Hirvisuo (4,6 km).
 • S2: Kraftledningen går från Storlöten i Jakobstad och kopplas till den nya planerade elstationen i Sandås (27,8 km).
 • S3A: Kraftledningen går från Ön i Nykarleby och kopplas till den nya planerade elstationen i Sandås (7,3 km).
 • S3B: Kraftledningen går via Laggnäs på Ön i Nykarleby och kopplas till den nya planerade elsta-tionen i Sandås (8,5 km).
 • S3C: Kraftledningen går från Juttbergs i Nykarleby och kopplas till den nya planerade elstationen i Sandås (11 km).
 • S3D: Kraftledningen går från Juttbergs i Nykarleby och kopplas till den nya planerade elstationen i Sandås (12 km).

Bedömningsprogram

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Otso Lintinen, tfn 040 865 4363, o.lintinen@skybornrenewables.com
Konsult: Ramboll Finland Oy, Pia Kautonen, tfn 040 587 8396, pia.kautonen@ramboll.fi o Axel Andersson, tfn 044 727 3451, axel.andersson@ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027655, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/2134/2022

Utgivare