Hoppa till huvudinnehåll

Roukus vindkraftspark, Vörå

Energiequelle Oy planerar bygga en vindkraftspark med högst 7 vindkraftverk i skogsområdena Roukus och Isomäki söder om Kimo by och öster om Kuckus bosättningsområde i Vörå kommun.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Vörå
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

Planläggningssektionen i Vörå kommun beslöt den 3.12.2020, § 47 att utarbetandet av en delgeneralplan för Roukus vindkraftspark får inledas. I samband med planläggningen görs en miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen.

Energiequelle Oy planerar bygga en vindkraftspark med högst 7 vindkraftverk i skogsområdena Roukus och Isomäki söder om Kimo by och öster om Kuckus bosättningsområde i Vörå kommun. De olika alternativen för elöverföringens sträckningar som ska undersökas i projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) befinner sig till sin helhet inom Vörå kommuns gränser.

Projektalternativ

  • Alternativ 0. I alternativ 0 (ALT0) byggs inte de planerade vindkraftverken och deras anslutning till stamnätet i Roukus. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.
  • Alternativ 1 (ALT1). På Roukusområdet byggs en vindkraftspark bestående av 7 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetsef-fekt är 5–10 MW, tornhöjden är 160-200 meter och rotorbladens diameter 160-200 meter. Kraftver-kens totalhöjd blir högst 300 meter.
  • Alternativ 2 (ALT2). På Roukusområdet byggs en vindkraftspark bestående av 6 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetsef-fekt är 5–10 MW, tornhöjden är 160-200 meter och rotorbladens diameter 160-200 meter. Kraftver-kens totalhöjd blir högst 300 meter.

Elöverföring och nätanslutning:

  • Sträckning A skulle genomföras som en 30 kV jordkabel norr om projektområdet öster om Kimovägen till de befintliga kraftledningarna, i första hand till kraftledningen via en ny transformatorstation. Längden på sträckan skulle vara ca 7,3 km.
  • Sträckning B skulle genomföras antingen som 110 kV luftledning eller 30 kV jordkabel, eller i tillämpliga delar dels som luftledning, dels som jordkabel. Sträckningen skulle löpa från projektområdet mot nordväst i cirka 5,8 km mot de befintliga kraftledningarna, varefter sträckningen skulle fortsätta norrut längs med befintliga kraftledningar en sträcka av ca 7,2 km, följt av anslutning till distributionsnätet via en befintlig eller ny transformatorstation.
  • Sträckning C skulle följa samma sträckning som i början av sträckning B, dvs 5,8 km nordväst om projektområdet till befintliga kraftledningar, antingen som 110 kV luftledning eller 30 kV jordkabel, eller delvis som luftledning och till tillämpliga delar delvis med jordkabel genom en transformatorstation som ska byggas intill befintliga kraftledningar.
  • Början av sträcka D skulle också vara densamma som början av sträcka B och C, dvs 5,8 km nordväst om projektområdet till befintliga kraftledningar, antingen som 110 kV luftledningar eller 30 kV jordkabel, eller delvis som luftledningar ledningar och delvis jordkabel. Sträckningen skulle sedan löpa ca 12,5 km söderut längs de befintliga kraftledningarna, följt av anslutning till distributionsnätet via en befintlig eller ny transformatorstation.
  • Sträckning E skulle löpa cirka 15,6 km sydväst om projektområdet, antingen som 110 kV luftledningar eller 30 kV jordkabel, eller till tillämpliga delar delvis som luftledningar och delvis jordkabel mot befintliga kraftledningar. Rutten skulle ansluta sig till distributionsnätet på samma punkt som sträckning D.

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning (PDB) och därtill hörande plan för miljökonsekvensbedömning (MKB)

 

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Energiequelle Oy, Atte Lohman, tel. 050 412 0392, lohman(at)energiequelle.fi, Tore Regnell, tel. 044 986 1533, regnell(at)energiequelle.fi
Konsult: Ramboll Finland Oy, MKB: Ville Yli-Teevahainen, tel. 040 590 4286, ville.yli-teevahainen(at)ramboll.fi, Delgeneralplan: Jonas Lindholm, tel. 050 349 1156, jonas.lindholm(at)ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, MKB: Heli Rasimus, tel. 0295 027 033, heli.rasimus(at)ely-keskus.fi, Delgeneralplan: Carina Ahlvik-Fors, tel. 050 380 6223, carina.ahlvik-fors(at)ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/1965/2020

Utgivare