Hoppa till huvudinnehåll

Fördelar med EMAS

EMAS nyckelord insyn, trovärdighet och tillförlitlighet är värdefulla egenskaper för alla organisationer. EMAS-miljösystemet hjälper organisationen att leda sina miljöfrågor och förbättra sin miljöeffektivitet.
Bild
EMAS-logo.

 

 

Med hjälp av det kompletterade miljösystemet ISO 14001 och den externa rapporteringen som ingår i EMAS är organisationens verksamhet effektiv och det utförda arbetet redovisas på ett trovärdigt sätt för intressentgrupperna.

 

Verksamheten effektiveras – riskerna minskar

Förbättrar resurseffektiviteten och minskar kostnaderna. EMAS-systemet styr organisationen mot systematisk verksamhet. Miljösystemet minskar kostnaderna genom att effektivera bland annat användningen av råvaror, vatten och energi samt genom att minska avfallsmängderna.

Främjar arbetstagarnas delaktighet. Arbetstagarna känner till organisationens verksamhet och identifierar i sitt arbete möjligheterna att förbättra organisationens miljöprestanda med hjälp av praktiska lösningar. För att förbättra miljöprestandan främjar EMAS arbetstagarnas delaktighet i att hitta nya verksamhetssätt. Att ordna utbildning för personalen är också en viktig del av EMAS-systemet.

Förbättrar riskhanteringen. Hanteringen av miljörisker har identifierats som en central del av organisationernas allmänna riskhantering. Genom att identifiera och hantera risker strävar man i första hand efter att förebygga att de förverkligas. Med hjälp av miljösystemet kan en organisation förbättra riskhanteringen bland annat inom produktion, upphandling och transporter. Genom att förbereda sig på olika olycks- och störningssituationer kan man också trygga kontinuiteten i en ekonomiskt stabil verksamhet. Hanteringen av företagets miljörisker intresserar såväl finansiärer och investerare som försäkringsbolag.

Planmässigheten ökar

Stöder planeringen av investeringar. Med hjälp av miljösystemet känner organisationen till miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Redan i samband med planeringen av investeringar kan man beakta de mål som ställts upp för att minska produktionens miljökonsekvenser samt schemalägga investeringarna på ett förnuftigt sätt till exempel i enlighet med kraven i den föränderliga lagstiftningen. 

Främjar ansvarsfull produktplanering. Miljösystemet hjälper organisationen att identifiera verksamhetens miljökonsekvenser. När organisationen känner till utsläppen från en anläggning samt produkternas och tjänsternas effekter under hela livscykeln är det möjligt att effektivera produktplaneringen och söka råvaror och produktionssätt som belastar miljön mindre. Miljövänliga lösningar medför konkurrensfördelar och imagefördelar för föregångarna.

Samlar in statistik. Ett väl uppbyggt miljösystem producerar information för planering av verksamheten samt för bland annat myndighets- och kundrapporter. EMAS-miljösystemet kan också utnyttjas när ett företag ingår ett energisparavtal. Det lönar sig att inkludera målen för energieffektiviteten i miljösystemet. Då producerar miljösystemet de energiuppgifter som behövs för den årliga energiförbrukningsrapporten.

Förutser kommande lagstiftning. I EMAS-systemet fästs särskild uppmärksamhet vid efterlevnaden av lagstiftningen. Det förutsätter kännedom om den befintliga lagstiftningen och även uppföljning av beredningen av nya lagar och direktiv. På så sätt kan företaget i sin verksamhet förutse ändringar i lagstiftningen.

Kommunikationen med intressentgrupperna förbättras

EMAS redogör för samhällsansvaret. Omsorg om miljöfrågor och hållbar användning av naturresurser är en central del av samhällsansvaret, som dessutom omfattar skapande av ekonomisk välfärd, god praxis samt ansvar i förhållande till personalen, kunderna och konsumenterna, myndigheterna samt invånarna och sammanslutningarna i näromgivningen.

Ökar trovärdigheten. EMAS-redovisningen är ett utmärkt hjälpmedel för företagets trovärdiga och öppna kommunikation.  Redovisningen beskriver tydligt, exakt och tillförlitligt hur organisationens miljöfrågor har utvecklats och vilka mål som har ställts upp för att förbättra miljöfrågorna. Uppgifterna i EMAS-redovisningen har alltid godkänts av en opartisk miljökontrollant som konstaterats vara kompetent. Miljöredovisningen godkänns samtidigt som systemet kontrolleras. På så sätt är godkännandet mer kostnadseffektivt än att granska rapporten separat. 

Effektiverar kommunikationen med intressentgrupperna. EMAS-redovisningen svarar på många frågor från företagets intressentgrupper. De uppgifter som behövs för miljöredovisningen fås ur ett fungerande miljösystem.  I samband med planeringen av redovisningen är det bra att beakta intressentgruppernas olika behov och komplettera redovisningen utöver minimikraven i EMAS till exempel med avsnitt som behandlar sociala och ekonomiska uppgifter.

Underlättar tillstånds- och tillsynsförfarandena. EMAS-systemet underlättar samarbetet med miljömyndigheterna, men ersätter inte de miljötillstånd som krävs av företaget eller myndigheternas tillsyn utan kompletterar dem. 
Ibruktagandet av miljösystemet och i synnerhet EMAS-redovisningen låter myndigheterna veta att företaget förhåller sig ansvarsfullt till miljöfrågor och kan lämna de uppgifter som myndigheterna behöver snabbt och tillförlitligt.

Ökar tillförlitligheten på marknaden

Uppfyller avtalsparternas krav. Avtalsparterna och underleverantörskedjorna förutsätter numera att deras samarbetspartner beaktar miljöfrågor. EMAS-certifikatet är ett enkelt och trovärdigt sätt att påvisa organisationens miljöansvar till exempel i samband med anbudsinfordringar. Inom vissa sektorer, till exempel inom monteringsindustrin, kan en underleverantör utgöra ett företags största miljörisk.

Skapar trovärdighet. Miljösystemet är ofta en fortsättning på kvalitetssystemet, vilket ytterligare ökar produkternas leverans- och kvalitetssäkerhet. Dessutom minskar miljösystemet både säljarens och köparens miljörisker. I miljösystemet beaktas produktens hela livscykel från råvara via produktion till distribution och användning samt slutförvaring.

Fördelarna med EMAS jämfört med ISO 14001

Jämfört med ett certifierat ISO 14001-system erbjuder EMAS följande fördelar för företaget:

  • en tillförlitlig miljörapport som bekräftats av en miljökontrollant som konstaterats vara kompetent, vars uppgifter kan användas i all kommunikation
  • rätt att använda EMAS-logotypen som är ett tecken på engagemang och kontinuerlig förbättring av miljöeffektiviteten
  • kostnadseffektivitet jämfört med certifiering av systemet och en separat godkänd rapport
  • synlighet i EU:s och Finlands EMAS-register.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)