Hyppää pääsisältöön

EMASin hyödyt

EMASin avainsanat avoimuus, uskottavuus ja luotettavuus ovat arvokkaita ominaisuuksia kaikille organisaatioille. EMAS-ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatiota johtamaan ympäristöasioitaan ja parantamaan ympäristötehokkuuttaan.
Kuva
EMAS-logo.

 

 

Täydennetyn ISO 14001-ympäristöjärjestelmän ja EMASiin sisältyvän ulkoisen raportoinnin avulla organisaation toiminta on tehokasta ja tehdystä työstä kerrotaan uskottavasti sidosryhmille.

 

 

Toiminta tehostuu - riskit vähenevät

Lisää resurssitehokkuutta ja vähentää kustannuksia. EMAS-järjestelmä ohjaa organisaatiota järjestelmälliseen toimintaan. Ympäristöjärjestelmä vähentää kustannuksia tehostamalla mm. raaka-aineiden, veden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä.

Edistää henkilökunnan osallistumista. Henkilöstö tuntee organisaation toiminnan ja tunnistaa työssään mahdollisuudet parantaa organisaation ympäristösuorituskykyä käytännön ratkaisujen avulla. Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi EMAS-järjestelmässä edistetään henkilöstön osallistumista uusien toimintatapojen löytämiseksi. Myös koulutuksen järjestäminen henkilöstölle on tärkeä osa EMAS-järjestelmää.

Parantaa riskien hallintaa. Ympäristöriskien hallinta on tunnistettu keskeiseksi osaksi yleistä organisaatioiden riskien hallintaa. Riskien tunnistamisella ja hallinnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään niiden toteutumista. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio voi parantaa riskien hallintaa muun muassa tuotannossa, hankinnoissa ja kuljetuksissa. Varautumalla erilaisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin pystytään myös turvaamaan taloudellisesti vakaan toiminnan jatkuvuus.
Yrityksen ympäristöriskien hallinta kiinnostaa niin rahoittajia, sijoittajia kuin vakuutusyhtiöitäkin.

Suunnitelmallisuus lisääntyy

Auttaa investointien suunnittelussa. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio tuntee toimintansa ympäristövaikutukset. Jo investointien suunnitteluvaiheessa pystytään ottamaan huomioon tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ajoittamaan investoinnit järkevästi esimerkiksi muuttuvien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Edistää vastuullista tuotesuunnittelua. Ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatiota tunnistamaan toiminnan ympäristövaikutukset. Kun toimipaikan päästöt sekä tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ovat selkeästi tiedossa, on mahdollista tehostaa tuotesuunnittelua ja etsiä vähemmän ympäristöä kuormittavia raaka-aineita ja tuotantotapoja. Ympäristöä säästävät ratkaisut tuovat kilpailuetua ja edelläkävijöille imagohyötyä.

Kerää tilastotietoa. Hyvin rakennettu ympäristöjärjestelmä tuottaa tietoa toiminnan suunnittelua varten sekä muun muassa viranomais- ja asiakasraportteihin. EMAS-ympäristöjärjestelmää voidaan käyttää hyödyksi myös silloin, kun yritys on solminut energiansäästösopimuksen. Tavoitteet energiatehokkuudelle kannattaa sisällyttää ympäristöjärjestelmään. Tällöin ympäristöjärjestelmä tuottaa vuosittaiseen energiankäyttöraporttiin tarvittavat energiatiedot.

Ennakoi tulevia säädöksiä. EMAS-järjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota lainsäädännön noudattamiseen. Tämä edellyttää olemassa olevan lainsäädännön tuntemusta ja myös uusien lakien ja direktiivien valmistelun seurantaa. Näin yritys voi toiminnassaan ennakoida lainsäädännön muutokset.
 

Viestintä sidosryhmien kanssa paranee

EMAS kertoo vastuullisuudesta. Ympäristöasioista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat keskeinen osa yhteiskuntavastuuta, johon kuuluu lisäksi taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen, hyvät toimintatavat sekä vastuullisuus suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja kuluttajiin, viranomaisiin, ympäristön asukkaisiin ja yhteisöihin.

Lisää uskottavuutta. EMAS-selonteko on hyvä apu yrityksen uskottavassa ja avoimessa viestinnässä.  Selonteko kertoo selkeästi, täsmällisesti ja luotettavasti, miten organisaation ympäristöasiat ovat kehittyneet ja millaisia tavoitteita ympäristöasioiden parantamiseksi on asetettu. EMAS-selonteon tiedot ovat aina puolueettoman, päteväksi todetun ympäristötodentajan vahvistamia. Ympäristöselonteon vahvistaminen tehdään samassa yhteydessä kuin järjestelmän todentaminen. Näin se on kustannustehokkaampaa kuin raportin erillinen tarkastaminen. 

Tehostaa sidosryhmäviestintää. EMAS-selonteko vastaa moniin yrityksen sidosryhmien esittämiin kysymyksiin. Ympäristöselontekoon tarvittavat tiedot saadaan toimivasta ympäristöjärjestelmästä.  Selonteon suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon sidosryhmien erilaiset tarpeet ja täydentää selontekoa EMASin minimivaatimusten lisäksi esim. sosiaalisia ja taloudellisia tietoja käsittelevillä osioilla.

Helpottaa lupa- ja valvontamenettelyjä. EMAS-järjestelmä helpottaa yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa, mutta ei korvaa yritykseltä vaadittavia ympäristölupia eikä viranomaisten valvontaa vaan täydentää niitä. 
Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja erityisesti EMAS-selonteko kertovat viranomaisille, että yritys suhtautuu ympäristöasioihin vastuuntuntoisesti ja pystyy toimittaa viranomaisten tarvitsemat tiedot nopeasti ja luotettavasti. 

Lisää luotettavuutta markkinoilla

Vastaa sopimuskumppaneiden vaatimuksiin. Sopimuskumppanit ja alihankintaketjut edellyttävät nykyään yhteistyökumppaneiltaan ympäristöasioiden huomioon ottamista. EMAS-sertifikaatti on helppo ja uskottava tapa osoittaa organisaation ympäristövastuullisuus esimerkiksi tarjouspyyntöjen yhteydessä. Joillakin aloilla, kuten kokoonpanoteollisuudessa, alihankkija voi edustaa yrityksen pahinta ympäristöriskiä.

Tuo luotettavuutta. Ympäristöjärjestelmä on usein jatkoa laatujärjestelmälle, jolloin se edelleen lisää tuotteiden toimitus- ja laatuvarmuutta. Lisäksi ympäristöjärjestelmä vähentää niin myyjän kuin ostajankin ympäristöriskejä. Ympäristöjärjestelmässä otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari raaka-aineesta - tuotannon kautta - jakeluun ja käyttöön sekä loppusijoitukseen.

EMASin hyödyt verrattuna ISO 14001:een

Sertifioituun ISO 14001 –standardin mukaiseen järjestelmään verrattuna, EMAS-järjestelmä tarjoaa seuraavia hyötyjä yritykselle:

  • päteväksi todetun ympäristötodentajan vahvistama ja siten luotettava ympäristöraportti, jonka tietoja voi käyttää kaikessa viestinnässä
  • jatkuvasta ympäristötehokkuuden parantamisesta ja sitoutumisesta kertovan EMAS-logon käyttöoikeus
  • kustannustehokkuus verrattuna järjestelmän sertifiointiin ja erikseen todennettuun raporttiin
  • näkyvyys EU:n ja Suomen EMAS-rekistereissä

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)