Hoppa till huvudinnehåll

Havsbaserad vindkraftspark Bothnia Offshore Lambda, Sveriges ekonomiska zon

En havsbaserad vindkraftspark Bothnia Offshore Lambda planeras i södra Bottenhavet i Sveriges ekonomiska zon.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Utländer, Sverige
Ämne: Vindkraft

En havsbaserad vindkraftspark Bothnia Offshore Lambda planeras i södra Bottenhavet i Sveriges ekonomiska zon. Projektet består av max 93 vindturbiner med en total installerad kapacitet om cirka 1600 MW och en förväntad årsproduktion på drygt 6 TWh. En vindturbin har en enhetseffekt på cirka 15–25 MW. Parkens vindkraftverk kommer att ha en totalhöjd på maximalt 330 meter över havsytan. Projektområdet är 323 kvadratkilometer stort och havsdjupet varierar mellan 35–85 meter i området. Avståndet till närmsta stad Hudiksvall, Sverige är 55 kilometer. Avståndet från landområden cirka 36 kilometer till Arnön och Kuggören, Sverige.

De individuella vindturbinerna knyts samman via ett internkabelnät med funktionalitet för att överföra den producerade energin samt för kommunikation. Internkabelnätet överför den producerade energin till en eller flera havsbaserade transformatorstationer, där elektriciteten omvandlas och överförs till land via en eller flera anslutningskablar.

Verksamhetsutövare är Njordr Offshore Wind AB.

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning

Finlands miljöcentral har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheten (Naturvårdsverket) om att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) har inletts. Underrättelsen är en tillämpning av FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen).

Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.

MKB-program

Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsunderlag för miljökonsekvensbedömningen som innehåller information om gränsöverskridande miljöpåverkan. Finska myndigheter, allmänheten och organisationer gavs möjlighet att lämna synpunkter vid 15.3.-18.4.2023 om Finlands deltagande i Sveriges MKB-förfarandet och innehåll av samrådsdokumenten. Svaren fokuserade särskilt om det finns behov av ett Finland medverkar i miljökonsekvensbedömningen, synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Finland och eventuella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas.

Synpunkter begärdes senast den 18 april 2023 genom tjänsten utlåtande.fi. Alternativt var det möjligt att lämna synpunkter per e-post till registraturen kirjaamo@syke.fi eller per post Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Finlands svar till Sverige och utlåtanden

Finlands miljöcentral har informerat Naturvårdsverket om att Finland deltar i MKB-förfarandet. MKB-rapport ska göras offentlig för samråd och synpunkter i senare skede i Finland.

Samrådsdokumenten 15.3.–18.4.2023

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Njordr Offshore Wind AB, Rolf-Erik Keck, tel. +46 70 331 4441, rolf-erik.keck@modernenergy.se
Kontaktmyndighet: Finlands miljöcentral, överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Diarienummer: SYKE/2023/518

Utgivare