Hyppää pääsisältöön

Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula ja Saarijärvi

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus yhdessä suunnittelevat tuulivoimahanketta. Hanke sijoittuu Karstulaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 330 metriä. Hankealueen koko on noin 15,5 km2.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Karstula
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus yhdessä suunnittelevat tuulivoimahanketta. Hanke sijoittuu Karstulaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 330 metriä. Hankealueen koko on noin 15,5 km2. Hankealue rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan kunnan keskustaan noin 22 km, Saarijärven keskustaan noin 11 km ja Kannonkosken kunnan keskustaan noin 15 km. Varsinaisen tuulivoima-alueen lisäksi hankealueeseen kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirto sijoittuu osittain Saarijärven kaupungin puolelle. Tuulivoimapuistoon, sähköaseman läheisyyteen, osoitetaan noin viiden hehtaarin suuruinen varaus akkukentän rakentamiselle.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 9 voimalan hanke.

ABO Wind Oy on selvittänyt Kannonkosken Vuorijärven tuulivoimahankkeessa sähkönsiirtoa Fingridin voimajohtoihin ja tutkittu linjaus kulkee Tukkimäen hankealueen pohjoisosassa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta liittyä samaan käytävään maakaapeli- tai ilmajohdolla. Sähkönsiirron suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on jo laadittu Pyhä-Häkin alueelle (SAC/SPA FI0900069) ja Pyhäjärven Natura-kohteelle (SAC/SPA FI0900027). Natura-arvioinnit tullaan päivittämään YVA-menettelyn yhteydessä.

Hankkeen vaikutuksista Julmatlammit-Kitukorven (SAC FI0900017) Natura-alueeseen on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta Keski-Suomen maakuntakaavoitusta varten. Natura-arvioinnin tarveharkinnassa huomiointiin hankealue, mutta ei sähkönsiirtoa. Maakuntakaavan yhteydessä tehdyssä Natura-arvioinnin tarveharkinnassa todettiin, että hankkeesta ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Julmatlammit-Kitukorven suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin tai alueen eheyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)

Yhteysviranomaisen lausunto Tukkimäen tuulivoimahanke 22.3.2023 (pdf, 3 Mt)

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy/Tukkimäen Tuulipuisto Oy ja Metsähallitus, Toni Mäkipelto, p. 050 370 4092, etunimi.sukunimi@pohjanvoima.fi Ville Koskimäki, p. 020 639 4021, etunimi.sukunimi@metsa.fi
Konsultti: Sweco Finland Oy, Sanukka Lehtiö, p. 050 3161 277, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/3025/2022

Julkaisija