Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesalue, Nurmijärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Hanke sisältää myös raken-nustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittelyn uudelleenkäyttöä varten. Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan kantatie 45:n varrelle, Raalan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Se koostuu läntisestä (Linnamäki, n. 6,7 ha) ja itäisestä (Lumikallio, n. 22,2 ha) kaivualueesta sekä niiden välisestä varasto- / toimintakentästä, joiden välille tulee varastokentät ja tukitoiminoja.

Kiviainesta on suunniteltu otettavan vuodesta 2021 tai 2022 alkaen noin 200 000 m3ktr vuodessa. Lisäksi hankkeessa vastaanotettaisiin pilaantumatonta maata sekä käsiteltäisiin ja varastoitaisiin maa-aineksia, kantoja, energiapuuta, betonia ja asfalttia. Hankkeen alavaihtoehtoihin VE1.2 ja VE2.2 sisältyy myös mahdollinen asfaltin ja betonin valmistus. Kalliokiviainesta louhitaan vaihtoehdossa 1 tasoon +70 m mpy eli nykyisen pellon pinnan tasolle. Vaihtoehdossa 2 kiviainesta louhi-taan tasolle +60 m mpy ja louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle. Ottamisen ja murskauksen on arvioitu kestävän 15–32 vuotta, riippuen otettavan maa-aineksen määrästä. Muut toiminnot jatkuvat tämän jälkeen vielä joitakin vuosia. Hankkeen loppuvaihe sisältää maan vastaanottoa, täyttöä ja maisemointia. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuosiin 2041–2061, riippuen otettavan ja sijoitettavan kiviaineksen määrästä.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme, vaihtoehto 0 (VE0), vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Mahdollisten lisätoimintojen mukaisesti vaihtoehdot VE1 ja VE2 on jaettu alavaihtoehtoihin (VE1.1, VE1.2, VE2.1 ja VE2.2). Eri liikennöintireitit on tarkasteltu omina alavaihtoehtoinaan joidenkin vaikutusten yhteydessä (reitit A, B, C ja A+B).

 • Vaihtoehdossa VE0 kohteen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä kiviaineksen ottoa, jätteen vastaanottoa, käsittelyä tai välivarastointia, eikä ylijäämämaan loppusijoitusta. Hankealueen maankäyttö jatkuu entisellään maa- ja metsätalouskäytössä.
   
 • Vaihtoehdossa VE1 maa-ainesta otetaan sekä Linnamäen että Lumikallion alueilla ottoalueiden välissä olevan pellon pinnan tasolle (+70 m mpy). YVA-ohjelmassa suunnitellut ottotasot olivat Linnamäen alueella +73 m mpy ja Lumikallion alueella +80 m mpy, mutta ottotasoja muutettiin suunnittelun aikana matalammiksi. Kallion louhinta ei todennäköisesti ulotu pohjavedenpinnan alapuolelle.

  Suunniteltujen toimintojen osalta vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kahta eri vaihtoehtoa (VE1.1 ja VE1.2).

  Vaihtoehdossa VE1.1 suunniteltuja toimintoja ovat:
   
  • irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen
  • maa-aineksen murskaus ja seulonta
  • pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus
  • kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus
  • asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
  • kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

Vaihtoehdossa VE1.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi:

 • asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyi-seen korkotasoon asti.

Hankkeen kesto vaihtoehdon VE1 mukaisesti on noin 20 vuotta.

 • Vaihtoehdossa VE2 maa-ainesten ottaminen ulotetaan ympäröivän maan pinnan alapuolelle tasoon +60 m mpy. YVA-ohjelmavaiheessa suunniteltu ottotaso Lumikallion alueella oli +50 mpy, mutta se muutettiin hankkeen suunnittelun aikana korkeammaksi. Kallion louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle.

Myös vaihtoehdossa VE2 arvioidaan suunniteltujen toimintojen osalta kahta eri vaihtoehtoa (VE2.1 ja VE2.2).

Vaihtoehdossa VE2.1 suunniteltuja toimintoja ovat:

 • irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen
 • maa-aineksen murskaus ja seulonta
 • pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus
 • kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus
 • asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
 • kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

Vaihtoehdossa VE2.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi:

 • asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyi-seen korkotasoon asti.

Hankkeen kesto vaihtoehdon VE2 mukaisesti on noin 40 vuotta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 1.4.2021 klo 13.47, päivitetty 23.4.2021 klo 11.57

Julkaisija: