Hoppa till huvudinnehåll

Korsnäs havsvindpark, Korsnäs

Man planerar en havsvindpark på havsområdet väster om Korsnäs beläget ca 10 - 15 kilometer från kusten på ett ca 18 000 hektar stort utredningsområde, vilket i sin helhet är beläget i finländskt territorialvatten.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Korsnäs, Korsholm, Malax, Närpes, Vasa, Kurikka, Laihela
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet:

Man planerar en havsvindpark på havsområdet väster om Korsnäs beläget ca 10 - 15 kilometer från kusten på ett ca 18 000 hektar stort utredningsområde, vilket i sin helhet är beläget i finländskt territorialvatten. De närmaste större öarna är belägna ca 7,5 km från vindparksområdet och några mindre öar är belägna ca 3 - 4 km norr om området. I väster avgränsas projektområdet av över 20 meter djupa vattenområden. På grund av de svåra isförhållandena anses maximidjupet för lönsamt byggande av vindkraftverk vara ca 20 meter och man har för avsikt att använda sig av vindturbiner på 5 MW med stora fundament. Projektet har tre alternativ av olika storlek (150 MW, 600 MW och 800 MW) utöver nollalternativet. Till projekthelheten hör också elöverföring till kraftnätet. En sjökabelförbindelse skall byggas på fastlandet från vindparkens transformatorstation ute till havs. Kopplingen till elkraftnätet granskas på fastlandet via tre alternativa rutter, där kopplingspunkten skulle vara antingen Toby i Korsholm (på ca 65 km avstånd från kabelns ilandtagningsställe) eller Kristinestad. Projektområdet har i en utredning över lämpliga områden för vindkraftsproduktion i kust- och havsområdena i Kvarken och Bottenviken (Miljöministeriet 2004) ansetts vara ett förmånligt vindkraftsområde, och det har tagits i beaktande i det förslag till landskapsplan som är under arbete.

Projektets alternativ:

I bedömningsprogrammet granskas som projektets alternativ ett nollalternativ och tre olika alternativ av olika storlek på samma ca 18 000 hektar stora utredningsområde samt tre olika rutter för kopplingen till elkraftnätet:

 • Alternativ 0; projektet genomförs inte, situationen år 2013. Den elmängd som vindparken skulle producera produceras någon annanstans. Nollalternativets utsläpp beräknas med hjälp av kolkondenskraftens utsläppskoefficienter. Vid behov kan också de genomsnittliga utsläppskoefficienterna för den nordiska elproduktionen tillämpas.
 • Alternativ 1 (VALT1); byggande och drift av en havsvindpark med totaleffekten 600 MW (120 x 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands kraftnät på spänningsnivån 400 kV. Den uppskattade elproduktionen skulle vara ca 2 250 GWh/a. Vindparken byggs stegvis, den första delen skulle vara färdig tidigast år 2013 och hela vindparken tidigast åren 2014-2015.
 • Alternativ 2 (VALT2); byggande och drift av en havsvindpark med totaleffekten 150 MW (30x5 MW). Vindparken kopplas till Finlands kraftnät på spänningsnivån 110 kV. Den uppskattade elproduktionen skulle vara ca 560 GWh/a.

Vindparken skulle vara i drift tidigast år 2013.

 • Alternativ 3 (VALT3); byggande och drift av en havsvindpark med totaleffekten 800 MW (160x5 MW). Vindparken kopplas till Finlands kraftnät på spänningsnivån 400 kV. Den uppskattade elproduktionen skulle vara ca 3000 GWh/a.

Vindparken byggs stegvis, tidtabellen samma som i alternativ 1.

 • Utöver alternativen 0, 1, 2 och 3 granskas tre alternativa rutter på land för kopplingen till elnätet (KALT1, KALT2 och KALT3). Den exakta linjedragningen i alternativen klarnar under MKB-förfarandets gång och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Utgångsläget är att följa existerande kraftledningar överallt där det är möjligt.

Bedömningsprogrammet

 • Korsnäs havsvindpark bedömningsprogrammet.pdf (2072 Kb) anlänt: 16.10.2007
  Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende: 26.10-21.12.2007 under tjänstetid i Korsnäs kommun Strandvägen 4323, Närpes stad Kyrkvägen 2, Malax kommun Malmgatan 5, Jurva kommun Koulutie 8, Vasa stad Vasa stads medborgarinfo Biblioteksgatan 3, Laihela kommunkansli Laihiantie 28.
  Bedömningsprogrammet finns också till påseende vid kommunernas huvudbibliotek under bibliotekens öppethållningstider i Korsnäs Strandvägen 4323, Närpes Kyrkvägen 2, Malax Malmgatan 5, Jurva Koulutie 3, Korsholm Kulturhuset Skolvägen 1, Vasa Biblioteksgatan 3 och Laihela Laihiantie 39.
  Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på den projektansvarige WPD Finland Oy:s webbsidor på adress http://www.wpd.fi
 • Korsnäs havsvindpark kungörelse.pdf (19 Kb): 25.10.2007
 • Informationsmöten: Om bedömningsprogrammet 12.11.2007 i Korsnäs kl. 18.00 i matsalen vid Korsnäs kurscenter, Silverbergsvägen 23 samt 13.11.2007 i Malax kl. 18.00 i kommunhusets sessionssal, Malmgatan 5.
 • Begäran om utlåtande över bedömningsprogrammet
 • Utlåtanden bör lämnas in senast: 21.12.2007
 • Kontaktmyndighetens utlåtande.pdf (183 Kb): 31.1.2008
Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: WPD Finland, Centraltornet i Hagalund, 02100 Esbo, Esa Holttinen, tel. 040 506 3632
Konsult: Pöyry Energy Oy, Thomas Bomm, tel. 010 332 4227, etunimi.sukunimi@poyry.com
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403, fornamn.efternamn@ely-centralen.fi
Diarienummer: LSU-2007-R-18(531)

Utgivare