Pintavesien tilan seuranta

Pintavesien tilan seuranta antaa tietoa muun muassa vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Seurantatulokset kertovat vesistöjen nykytilasta ja  vesiensuojelutoimien tehokkuudesta. Ne osoittavat myös, miten vesien tila on muuttunut pitkällä aikavälillä.

Tilan seuranta

Vanhimmat havainnot vesien tilasta ovat lähes sadan vuoden takaa. Järjestelmällisesti veden laatua alettiin seurata Suomessa 1960-luvulla. Vuosien mittaan seuranta on monipuolistunut. Kemiallisten ja fysikaalisten muuttujien ohella seurataan nyt myös biologisia laatutekijöitä. Euroopan unionin vesipuitedirektiivin edellyttämä biologinen seuranta on lisääntynyt varsinkin vuodesta 2009 alkaen. Vesien kemiallisen tilan arviointi on myös edellyttänyt lisää haitallisten aineiden seurantaa.

Tietoja kerätään sekä yksittäisistä vesistöistä että laajemmin: vesistöalueittain tai vesienhoitoalueittain tai koko valtakunnan mitassa. Seuranta palvelee myös Euroopan ja maailman laajuisia vesien tilan arviointeja. Kattavat havainnot ja pitkät aikasarjat antavat arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten muuttuva ilmasto tai maankäyttö vaikuttavat vesistöihin.

Seurantaa tehdään monella taholla

Vesien tilan seurannasta vastaavat pääosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Ne laativat seurantaohjelmat noin kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelmia tarkistetaan vuosittain, jos seurannan tarpeet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, että tarkistusta tarvitaan. ELY-keskukset tilaavat näytteenoton ja näytteiden analysoinnin kilpailutetulta palveluntarjoajalta.

Valtion viranomaisten lisäksi monet muutkin tahot tarkkailevat vesien tilaa. Esimerkiksi moni kunta seuraa alueensa pieniä vesiä, joita ELY-keskusten seurantaverkko ei kata. Maa- ja metsätalouden aiheuttaman hajakuormituksen vesistövaikutuksia on seurattu kattavasti vuodesta 2008 alkaen. Tämä valtakunnallinen seurantaverkko sisältää yli sata jokea ja järveä.

Osa vesistöistä kuuluu niin sanotun velvoitetarkkailun piiriin. Velvoitetarkkailussa seurataan sitä, miten vesiä kuormittava toiminta vaikuttaa vesistön tilaan. Tarkkailusta ja sen kustannuksista vastaa kuormittava laitos tai taho, esimerkiksi teollisuusyritys tai kunta. Itse tarkkailutyön kuormittajat tilaavat useimmiten konsulttiyritykseltä tai vesiensuojeluyhdistykseltä. Velvoitetarkkailu toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.
 

Tuhansia havaintopaikkoja

Eri seurantakokonaisuuksista muodostuu valtakunnallisesti varsin kattava havaintoverkko. Veden laadun havaintopaikkoja on kertynyt vedenlaaturekisteriin kaikkiaan noin 75 200. Niistä noin 200–300:lla on saatavissa pitkiä aikasarjoja muutamasta vedenlaatumuuttujasta – osalla jopa 1960-luvulta tähän päivään. Viime vuosina seurannan tai velvoitetarkkailun piirissä on ollut vuosittain noin 6000 havaintopaikkaa: noin 2400 järveä tai lampea, 2600 jokea tai puroa ja 1000 ojaa.

Vedenlaadun havaintopaikkoja on runsaimmin siellä, missä on rakennettua ympäristöä ja maataloutta eli Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomessa. Itä-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa havaintopaikkoja on vähemmän, ja ne keskittyvät tärkeäksi katsottuihin vesistöihin. Näiltä alueilta löytyy todennäköisemmin luonnontilassa olevia vesistöjä.

Seurantaa tehdään havaintopaikoilla joko joka vuosi tai muutaman vuoden välein. Seurantavuoden aikana vesinäytteitä otetaan useita kertoja, yleensä 2–12 kertaa, kulloisenkin tarpeen mukaan. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia suureita, kuten lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus sekä kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli-a:n pitoisuus.

Biologisia laatutekijöitä seurataan havaintopaikoilla 1–6 vuoden välein eliöryhmästä riippuen. Seurantaan kuuluvat kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit, kivien pinnoille kiinnittyneet päällyslevät ja kalat.

Runsaimmin otetaan kasviplanktonnäytteitä, noin 400 järvivesistöstä vuosittain. Muista järvien eliöryhmistä tietoa kertyy hieman vähemmän: näytteitä otetaan vuosittain vähimmillään 50:stä ja enimmillään runsaasta sadasta järvivesistöstä kunkin eliöryhmän ja elinpaikan mukaan. Jokivesissä tietoa kertyy eniten kalastosta, noin 300 vesimuodostumasta vuosittain. Muista eliöryhmistä – pohjaeläimistä ja piilevistä – otetaan näytteitä noin sadasta jokivesistöstä vuosittain. Jokivesien seurantaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös vesikasvillisuuteen.

Jatkuvuus turvataan

Havaintopaikat pidetään mahdollisimman samoina vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Näin saadaan tietoja vesien tilan kehityksestä pitkällä aikavälillä. Myös seuranta- ja määritysmenetelmät pyritään pitämään samoina. Ajan mittaan menetelmät kuitenkin kehittyvät. Silloin tehdään vertailuja vanhan ja uuden menetelmän välillä, jotta tulokset säilyvät vertailukelpoisina.

Näytteenottoon perustuvaa tiedonkeruuta ja tilan arviointia täydentävät nykyisin uudet tekniset menetelmät, kuten kaukokartoitus ja jatkuvatoimiset mittalaitteet.

Seuranta tuottaa tietoa moneen käyttöön

Vesien tilan seurannan aineistot tarjoavat tärkeää perustietoa moneen käyttöön. Havaintoaineistoja käytetään muun muassa tutkittaessa vesien tilan ajallisia ja alueellisia vaihteluita ja niiden syitä. Aineistojen avulla arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesien tilaan ja vesieliöstöön.

Seurannan ja velvoitetarkkailujen tulokset tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään valtakunnalliseen Pintavesien tilan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä on kaikkien käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelun kautta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa

Vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vedenlaatua 33 järvi- ja 39 jokihavaintopaikalla. Luvuissa on mukana Luonnonvarakeskuksen metsätalouden vesistökuormituksen seuranta kahdella pienellä latvavaluma-alueella Kuusamon Oijusluomalla ja Vääräjoella. Rannikkovesien tilaa seurataan kahdeksalla havaintopaikalla. Perämereen laskevat suurimmat joet, neljä järveä ja viisi jokea ovat vuosittaisessa seurannassa, muut seurantakohteet määrävuosin. Vuonna 2023 vaihtuvissa seurantakohteissa suurin osa on perustilan selvittämistä vesistöistä, joiden edellisestä seurannasta on kulunut pitkä aika. Mukana on myös vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden suunnittelun tai toteutuksen tuloksellisuuden seurantaa. Näytteenotosta ja analyysipalveluista vastaa Eurofins Ahma Oy. Raskasmetallien ja orgaanisten haitallisten aineiden analytiikasta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Seurantaa tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla toiminnanharjoittajien vesistötarkkailut tuottavat merkittävästi tietoa vesien tilasta. Lisäksi vesien tilaan liittyvät tutkimushankkeet, ympäristövaikutusten arvioinnit ja kartoitukset tuottavat arvokasta tietoa vesiluonnosta. Kesä-syyskuussa levähaittaseurantaa tekevät kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja aktiiviset ranta-asukkaat.

Pintavesinäytteistä analysoidaan mm. veden happipitoisuutta, sameutta, värilukua ja ravinnepitoisuutta. Ekologisen tilan luokittelua varten osasta seurantakohteista kerätään tietoa biologisista laatutekijöistä. Järvissä biologisia laatutekijöitä ovat kalat, kasviplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit. Vuonna 2023 tarkempaa tietoa kasviplanktonin koostumuksesta ja biomassasta saadaan heinä- ja elokuussa 16 järvestä. Virtavesissä koskipaikkojen päällyslevät, kalat ja pohjaeläimet.

Biologisista laatutekijöistä suurelle yleisölle tutuimpia ovat kalat. Luonnonvarakeskus tekee kalojen seurantaa pääasiassa vertailuvesissä ja maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantakohteilla. Myös kunnostusten suunnitteluun ja tuloksellisuuteen liittyen tehdään koekalastuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä Metsähallitus tekee Koillismaalla koekalastuksia jokihelmisimpukan kantojen vahvistamiseen ja elinympäristöjen kunnostamiseen liittyvässä LIFE Revives-hankkeessa.

Järviä havainnoidaan pääsääntöisesti neljä-kuusi kertaa vuodessa. Näytteenottopaikka on yleensä järven syvänne. Näytteet otetaan usealta eri syvyydeltä; vähintään pintakerroksesta sekä pohjan tuntumasta. Vuoden 2023 seurantajärvistä 17 on niin matalia, että näytteet saadaan vain yhdeltä syvyydeltä. Tiheimmin seurattuja järviä ovat Yli-Kitka Kuusamossa ja Oulujärven Niskanselkä Vaalassa. Vuonna 2023 seurannassa olevista järvistä 15 on pinta-alaltaan yli kaksi neliökilometriä, muut sitä pienempiä. Suurin osa järvistä on matalia ja humuspitoisia.

Perämereen laskevia suurimpia jokia seurataan 13 kertaa vuodessa tulva-aikaan painottuen. Muiden jokien seuranta on neljä-viisi kertaa vuodessa maalis-, touko-, elo- ja syys-lokakuussa. Oulujoen alaosalla seurataan torjunta-aineiden pitoisuuksia huhtikuusta joulukuuhun kerran kuukaudessa.

Rannikkovesien seurantaa tehdään seitsemällä havaintopaikalla kolme kertaa vuodessa ja yhdellä intensiiviasemalla Oulun ulkomerialueella 11 kertaa vuodessa. Kasviplanktonnäytteitä otetaan kesällä kuudelta rannikon havaintopaikalta. Eläinplankton- ja pohjaeläinnäytteitä otetaan Hailuodon intensiiviasemalta. Avomeriseurannasta vastaa Suomen ympäristökeskuksen merikeskus.

Maa- ja metsätalouden vesistövaikutuksia seurataan vuonna 2023 kahdella järvellä ja kuudella joella. Pyhäjärven Komujärvi ja Haapaveden Iso-Vatjusjärvi sekä Siikajoen Luohuanjoki ja Vaalan Aittojoki ovat vuosittaisessa seurannassa, muut kohteet ovat seurannassa määrävuosin.

Seurannan tulokset tallennetaan ympäristötiedon Hertta-hallintajärjestelmän Vedenlaatu (Vesla) -rekisteriin, josta ne ovat saatavissa Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelun kautta. Biologisista laatutekijöistä Hertta-hallintajärjestelmästä on olemassa rekisterit pohjaeläimille, kasviplanktonille ja kaloille.

Kesä-syyskuussa sinilevien esiintymistä seurataan silmämääräisesti viikoittain noin 25 havaintopaikalla eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä lähes puolet havainnoijista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita. Seurannan tulokset päivitetään viikoittain Järvi- ja MeriWiki-verkkopalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivuille

Ympäristöhallinnon seurantojen lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla tehdään toiminnanharjoittajien ympäristölupiin perustuvaa ns. velvoitetarkkailua vuosittain noin 200 havaintopaikalla. Velvoitetarkkailua on mm. jätevedenpuhdistamoilla, teollisuuslaitoksilla, turvetuotannolla ja kalankasvatuslaitoksilla. Viime vuosina turvetuotanto on lopetettu useilla kymmenillä tuotantoalueilla, mikä on vähentänyt myös velvoitetarkkailujen havaintopaikkojen määrää. Velvoitetarkkailuihin sisältyy vedenlaatutarkkailun lisäksi usein myös biologisten laatutekijöiden tarkkailua.

Osa velvoitetarkkailuista tehdään ns. yhteistarkkailuina, joissa on mukana saman vesistöalueen kuormittajat.  Suurimpia velvoitetarkkailuja merialueella ovat Oulun ja Raahen edustan merialueen yhteistarkkailut. Sisävesillä laajoja yhteistarkkailuja on Pyhäjoella, Siikajoella, Kalajoella ja Iijoella. Velvoitetarkkailuista tehdään vuosiraportit ja useamman vuoden tuloksia tarkastellaan määrävuosin laadittavissa laajoissa raporteissa. Velvoitetarkkailuraportteja valmistuu vuosittain noin 20 tarkkailusta Pohjois-Pohjanmaan alueelta.                      

Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Tilatietoa käytetään lausuntojen, suunnittelun ja päätöksenteon pohjana sekä vesiensuojelutoimenpiteiden tuloksellisuuden arvioinnissa. Pohjois-Pohjanmaalla on 660 vesimuodostumaa, joiden ekologinen tila luokitellaan kuuden vuoden välein osana vesien- ja merenhoidon suunnittelua. Luokittelussa hyödynnetään luokittelujaksolta rekistereihin tallennettuja laatuvarmennettuja tuloksia.

Velvoitetarkkailuraportit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen uusimmat velvoitetarkkailuraportit vesistöalueittain.

Raahen edusta

Kalajoki

Pyhäjoki

Siikajoki

Lestijoki

Liminganlahti

Oulun edusta

Oulujoki

Kalimeenoja

Kiiminkijoki

Iijoki

Olhavanjoki

Kuivajoki

Kuivaniemen edusta

Lisätietoja:
Pintavesien tila: Mirja Heikkinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Vesistötarkkailu: Marjaana Eerola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 12.10.2022 klo 13.07, päivitetty 23.2.2023 klo 8.16
Julkaistu 22.9.2016 klo 12.35, päivitetty 10.9.2022 klo 16.26