Pintavesien luokittelun periaatteet

Pintavesien luokittelu
 

Ekologinen tila

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet).

Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa.

Keinotekoinen pintavesi on maalle rakennettu tekojärvi ja kanava. Voimakkaasti muutettu pintavesimuodostuma on rakentamalla, säännöstelemällä tai muulla tavalla merkittävästi muutettu pintavesimuodostuma.

Keinotekoinen tai voimakkaasti muutettu pintavesi luokitellaan saavutettavissa olevalta ekologiselta tilaltaan parhaaksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi.

Pintavesien luokittelu
 

Vertailuolot

Luontaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten pintavesien luokittelua ei voida tehdä yhdellä asteikolla. Pintavedet on ensin tyypiteltävä luontaisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisiin ryhmiin. Kullekin ryhmälle, tyypille on määritetty vertailuolot ja oma luokitteluasteikkonsa.

Kemiallinen tila

Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä asetettuihin ympäristönlaatunormeihin. Ympäristönlaatunormit on asetettu yhteensä 53 aineelle/aineryhmälle. Esimerkkejä haitallisista aineista ovat mm. elohopea, kadmium, lyijy, organohalogeeniyhdisteet ja orgaaniset tinayhdisteet.

Kemiallisen tilan perusteella vedet luokitellaan hyväksi tai sitä huonommaksi.

Luokitteluohjeet

Voimassa oleva ohje

 

Vanhemmat ohjeet

Luokituskaudet

Vesien ekologinen tila arvioidaan Suomessa ja kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi. ELY-keskukset laativat alueensa vesien tila-arviot. Vesistöjen ekologinen tila on Suomessa luokiteltu kolme kertaa:

  1. tila-arvio vuosien 2000–2007 aineistoista valmistui vuonna 2008
  2. tila-arvio vuosien 2006–2012 aineistoista valmistui vuonna 2013
  3. tila-arvio vuosien 2012–2017 aineistoista, joka valmistuu vuonna 2019

Kolmas tilan arviointi toteutetaan vesienhoidon 3. suunnittelukautta 2022–2027 varten. Luokitusten tuloksia voi tarkastella Vesikartta-sovelluksella

Luokittelun apuvälineet

Lisätietoja

Erikoistutkija Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.8.2019 klo 10.16, päivitetty 4.6.2020 klo 11.24