Hoppa till huvudinnehåll

Tillsyn över miljötillstånd

Målet med tillsynen är att säkerställa att miljötillståndsbestämmelserna följs. Verksamhet som kräver miljötillstånd övervakas under hela livscykeln. NTM-centralerna och kommunens miljöskyddsmyndigheter ansvarar för tillsynen. De följer upp efterlevnaden av tillståndsbestämmelserna, såsom utsläppsgränserna.

Målet med tillsynen är att säkerställa att miljötillståndsbestämmelserna följs

Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamhetsutövarna iakttar tillståndsbestämmelserna i miljöskyddslagen, avfallslagen och miljötillståndet. Målet är också att utreda om förutsättningarna för beviljande av tillstånd fortfarande uppfylls och om verksamheten trots att tillståndsvillkoren följs orsakar sådan förorening av miljön som avses i miljöskyddslagen. Man reagerar snabbt på akuta tillsynsfall. Sådana är bland annat störningar i anläggningarna, observerade eller misstänkta brott mot tillståndsvillkoren och miljöskador.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) övervakar också på basis av lagstiftningen några anmälningspliktiga verksamheter (bl.a. maskinell guldgrävning och lager av farliga flytande kemikalier).

Övervakningsplanen styr verksamheten

NTM-centralerna utarbetar en tillsynsplan för miljötillstånd för sitt eget område. I den beskrivs områdets särdrag och tillsynsbehoven samt tillsynens resurser och mål. Planen innehåller också en beskrivning av det regionala tillsynssamarbetet.

Även kommunerna är skyldiga att utarbeta en tillsynsplan och ett tillsynsprogram för de tillstånd som de övervakar.

I det tillsynsprogram som utarbetas årligen finns en förteckning över de periodiska inspektioner som ska utföras varje år för uppgifter som kräver miljötillstånd. De periodiska inspektionerna är avgiftsbelagda.

Verksamhetsutövarna rapporterar regelbundet om sin verksamhet

Verksamhetsutövarna ska regelbundet rapportera om anläggningens utsläpp och verksamhet. Om det i verksamheten inträffar en störning eller exceptionell situation och utsläppsgränsvärdena överskrids så att situationen medför en omedelbar och uppenbar risk för förorening av miljön, är verksamhetsutövaren skyldig att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om situationen.

Elektronisk rapportering för verksamhetsutövare (ely-keskus.fi)

Tillsynsinspektioner utförs i enlighet med tillsynsplanen

Periodiska inspektioner utförs i enlighet med tillsynsplanen och ett separat tillsynsprogram som utarbetas årligen. Dessutom utförs inspektioner om störnings- eller undantagssituationen ger anledning till det eller om det i marken eller grundvattnet har kommit ut ämnen som kan orsaka förorening.

De anläggningar som övervakas av NTM-centralerna har delats in i fyra tillsynsklasser på basis av den inspektionsfrekvens som förutsätts:

  • tillsynsklass 1: ska inspekteras minst en gång per år
  • tillsynsklass 2: ska inspekteras minst en gång vart annat år
  • tillsynsklass 3: ska inspekteras minst en gång per tre år
  • tillsynsklass 4: periodisk inspektion enligt urval, dock minst en gång per 5-10 år.

Inspektionsbesök görs också på basis av medborgarnas anmälningar och i störningssituationer. Över alla inspektionsbesök utarbetas en inspektionsberättelse.

Vid inspektionerna utreds till exempel om utsläppen har följts upp i enlighet med tillståndsbestämmelserna. Om utsläppsgränsvärden inte har fastställts i tillståndet, koncentrerar man sig på att utreda om man handlar på det sätt som beskrivs och åläggs i tillståndet. Dessutom kontrolleras om det planeras åtgärder som kan förutsätta att tillståndet ändras eller att ett nytt tillstånd söks.

Uppgifter om utsläpp och inspektionsberättelser fås på begäran från NTM-centralen.

Miljöministeriet utvecklar och styr

Miljöministeriet utvecklar och ger anvisningar för tillsynen över miljötillstånd.
Anvisning för miljötillsyn (Statsrådets publikationsarkiv VALTO)

Utgivare

ELY-centraler

Tillsyn över miljötillstånd - Nyland

NTM-centralen i Nyland övervakar verksamheten vid miljötillståndspliktiga anläggningar inom sitt område.

NTM-centralen i Nyland övervakar inom sitt område verksamheten enligt de miljötillstånd som regionförvaltningsverket beviljat. NTM-centralen övervakar cirka 400 miljötillståndspliktiga verksamheter. Utöver dessa övervakas 30 stängda avstjälpningsplatser, vars stängningsåtgärder har gjorts på basis av ett miljötillståndsbeslut, men som fortfarande har skyldighet till efterkontroll. De vanligaste funktionerna som övervakas är avfallshantering, avstjälpningsplatser, energiproduktion, kemiindustri och övrig industri, djurstall, hamnar och skjutbanor. I Nyland finns ett betydande antal stora tillsynsobjekt enligt EU:s industriutsläppsdirektiv samt andra riksomfattande särskilda objekt, såsom Helsingfors-Vanda flygplats och Sköldvikens industriområde. Varje anläggning som övervakas har en utsedd kontaktperson (ansvarig övervakare). 
NTM-centralen i Nyland utför årligen cirka 100 periodiska inspektioner av tillståndspliktiga anläggningar enligt tillsynsprogrammet. Sammanlagt görs cirka 150-160 olika tillsynsinspektioner per år.

Se mer på finska sidor.

    Se även:

    Utgivare

    NTM-centralen i Nyland