Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om förbud mot eller begränsning av sjötrafik

Sjötrafiken omfattas av allemansrätten. Myndigheterna kan begränsa eller förbjuda sjötrafik, om det behövs för att skydda trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse.
Bild
En motorbåt i rörelse.
© Shutterstock

Förbud och begränsningar som gäller sjötrafik från Transport- och kommunikationsverket

Förbud och begränsningar som gäller sjötrafiken utfärdas av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Traficom övervakar också den allmänna efterlevnaden av sjötrafiklagen.

I fråga om förebyggande och bekämpning av miljöolägenheter hör den allmänna tillsynen över efterlevnaden av lagen till NTM-centralerna.

Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Traficom, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. Sjötrafiken styrs av sjötrafiklagen.

Ansökan om nytt förbud eller ny begränsning

Ett nytt förbud eller en ny begränsning söks hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Hos Traficom söks också ändring i ett tidigare beslut.

Tillstånd att tävla och öva på vattenområden söks hos kommunen eller NTM-centralen

För upprepade eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna farkoster på samma vattenområde ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Med återkommande tillställningar avses tävlingar eller övningar som ordnas oftare än en gång under samma sommar. Som återkommande betraktas också tillställningar som ordnas regelbundet varje år. Tillstånd ska också sökas hos kommunen för att ordna ett enskilt evenemang, om evenemanget sannolikt orsakar betydande miljöolägenheter (bl.a. buller eller utsläpp i luften och vattendrag).

Tillstånd till en tävling eller övning som hålls på flera kommuners område beviljas av den NTM-central som är behörig i start- eller målorten. Konkurrenstillstånd för flera NTM-centralers områden ges av den NTM-central inom vars område tävlingen huvudsakligen hålls.

Om ett tillståndspliktigt evenemang förutsätter att sjötrafiken tillfälligt avbryts eller begränsas eller att man avviker från ett regionalt förbud eller en regional begränsning, ska tillstånd för det sökas hos Transport- och kommunikationsverket Traficom

Förutsättningar för beviljande av tillstånd och ändringssökande  

Förutsättningar för beviljande av tillstånd är att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och att verksamheten inte medför oskälig olägenhet för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse. Tillstånd kan beviljas endast om vattenområdets ägare har gett sitt samtycke.

Ändring i kommunens eller NTM-centralens beslut söks hos förvaltningsdomstolen.

Utgivare

ELY-centraler