Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik

Användningen av motordrivna fordon i terrängen på land eller is kan under vissa förutsättningar begränsas eller förbjudas.
Bild
En snöskoter på ett fjäll.
© Shutterstock

Förbudet eller begränsningen är möjlig, om användningen medför olägenhet för naturen eller den övriga miljön, naturnäringarna, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Beslut om förbud eller begränsningar fattas av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Den allmänna tillsynen över terrängtrafiklagen ankommer på NTM-centralen och i kommunen på den kommunala miljövårdsmyndigheten. Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt Forststyrelsen övervakar användningen av motordrivna fordon i terrängen. Terrängtrafik omfattas inte av allemansrätten. 

Du kan bekanta dig med begränsningarna i terrängtrafiken i karttjänsten.

Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik 
 

Vem kan ansöka om förbud eller begränsning?

Framställning om meddelande av förbud eller begränsning kan göras av kommunen eller en medlem av kommunen, ett renbeteslag eller en sådan myndighet, sammanslutning eller markägare som saken gäller.

Vem fattar beslut?

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beslutar om regionala förbud och begränsningar.

Hur ansöker man om förbud och begränsning?

Förbudet eller begränsningen söks skriftligen hos den NTM-central inom vars område förbudet eller begränsningen söks.  Av framställningen ska framgå giltighetstiden och grunderna för förbudet eller begränsningen samt andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av ärendet. Det område för vilket förbud eller begränsning söks ska anges på en karta i ändamålsenlig skala.

Kungörelse, anmärkning och beslut om framställning om förbud eller begränsning

NTM-centralen informerar om förbuds- eller begränsningsförslaget genom att kungöra det på kommunens officiella anslagstavla. Om offentliggörandet av kungörelsen meddelas dessutom i minst en tidning som utkommer på orten. De som ärendet kan gälla har möjlighet att framföra skriftliga anmärkningar till NTM-centralen.

Beslut i ärendet fattas när ärendet har utretts tillräckligt. Beslutet tillkännages genom kungörelse på ovan nämnda sätt. Beslutet delges den som gjort framställningen, kommunen, markägaren eller innehavaren samt de behöriga tillsynsmyndigheterna i god tid innan förbudet eller begränsningen träder i kraft.
 

Ändringssökande

Ändring i beslutet söks hos förvaltningsdomstolen.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften tas ut för både positiva och negativa beslut. Avgifterna fastställs årligen. Priset för NTM-centralens beslut bestäms enligt statsrådets avgiftsförordning.

Ändring av beslut om förbud och begränsningar

NTM-centralen kan ändra beslutet, om de förhållanden som rådde när beslutet fattades har förändrats väsentligt eller om grunderna för beslutet konstateras vara väsentligt annorlunda än vad som förutsattes när beslutet meddelades. Ändring av beslutet sker i tillämpliga delar på samma sätt som meddelande av nytt beslut om förbud eller begränsning.

Personer med funktionshinder kan beviljas specialtillstånd

Personer vars rörelseförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom kan ansöka om specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen för att röra sig i terrängen med motordrivet fordon. Tillstånd söks hos den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). 

Specialtillstånd behövs inte av personer med svår rörelsenedsättning (terrängtrafiklagen 4 §). Tillstånd behövs inte heller av personer som rör sig som följeslagare till personer med rörelsenedsättning.

Specialtillstånd beviljas i regel för hemkommun, fritidshushåll eller hobbyområde. Tillstånd beviljas i regel för statens mark, dvs. skogsbruksmark och impediment som förvaltas av Forststyrelsen eller i begränsad utsträckning för ödemarksområden, naturskyddsområden och statens friluftsområden.

I områden där det inte finns vidsträckta statsägda marker kan tillstånd beviljas för kommunernas vidsträckta skogs- och friluftsområden (inte friluftsleder) samt eventuellt för samfällda skogars vidsträckta skogsområden. Specialtillstånd kan också sökas för enskilda markägares marker, t.ex. för områden som jaktföreningen använder. Då ska sökanden själv utreda markägarens och väglagets samtycke till tillståndet innan tillståndet söks hos NTM-centralen
 

Ansökan om specialtillstånd

Specialtillstånd enligt 28 § i terrängtrafiklagen (1710/95) söks hos den NTM-central för vars verksamhetsområde tillståndet söks.

Ansökan bör riktas till en hemkommun, ett fritidshushåll eller ett annat motiverat område, t.ex. för bärplockning, fiske eller jakt. Till ansökan ska bifogas

  • ett läkarutlåtande som är mindre än 3 månader gammalt och där invaliditetsklassificeringen anges
  • en kartkopia (1:50 000 eller 1:100 000) där gränserna för terrängtrafik och körrutten med koordinater har märkts ut.

Vi rekommenderar e-tjänster. Pappersansökningarna skickas till registratorskontoret vid NTM-centralen:

Behandlingstiden för ansökan är minst sex veckor. För behandlingen av ansökan begär NTM-centralen ett utlåtande av markägaren.
 

Tillstånd att tävla och öva med motorfordon i terrängen söks hos kommunen

För upprepade eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Med återkommande tillställningar avses tävlingar eller övningar som ordnas oftare än en gång under samma sommar. Som återkommande betraktas också tillställningar som ordnas regelbundet varje år.

Tillstånd behövs också för att ordna ett enskilt evenemang, om det kan medföra betydande olägenheter för naturen, den övriga miljön, bosättningen, allmänt rekreationsbruk, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Tillstånd behövs dock inte för ett område som har beviljats miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd och ändringssökande

Beviljandet av tävlings- och övningstillstånd förutsätter att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav. Tillstånd kan beviljas, om verksamheten inte medför oskälig olägenhet för naturen eller den övriga miljön, fisket, bosättningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse. En förutsättning för beviljande är dessutom att områdets ägare eller innehavare har fått skriftligt tillstånd att ordna verksamheten.

Ändring i den kommunala miljövårdsnämndens beslut söks hos förvaltningsdomstolen.
 

Utgivare

ELY-centraler