Hoppa till huvudinnehåll

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad

Områdena ligger till största delen på Kristinestads område och delvis i kommunerna Storå och Bötom.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Kristinestad, Österbotten, Storå, Bötom, Södra Österbotten
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

De vindkraftsparker som CPC Finland Ab planerar ligger främst på områden som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka nio kilometer från Kristinestads centrum mot sydost. Områdena ligger till största delen på Kristinestads område och delvis i kommunerna Storå och Bötom. Enligt preliminära bedömningar är vindförhållandena på områdena goda. Det befintliga skogsvägnätet kan utnyttjas när vindkraftsparken byggs och underhålls. Vindparksområdena är främst i privat ägo och CPC Finland Ab har ingått arrendeavtal för området med markägarna.

Vindkraftsparkerna kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av högst cirka hundra vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är cirka 3 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara högst cirka 300 MW. Den uppskattade nettoproduktionen per år skulle i så fall vara cirka 720 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 150 000 bostäder utan eluppvärmning eller cirka en tredjedel av Södra Österbottens elförbrukning år 2010. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet skulle ske med en 110 kV kraftledning.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas alternativen för kapaciteten:

  • Alternativ 1A: En mindre vindkraftspark på Lappfjärdsområdet I alternativ 1A består vindkraftsparken av 18 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 50 MW. Vindkraftsparkens transformatorstation placeras nordost om Stugmossen. Vid elöverföringen från vindkraftsparken utnyttjas en 110 kV luftledning som byggs i anslutning till EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Ömossa.
  • Alternativ 1B: En större vindkraftspark på Lappfjärdsområdet I alternativ 1B består vindkraftsparken av cirka 50 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 150 MW. Vindkraftsparkens transformatorstation placeras nordost om Stugmossen. För elöverföringen från vindkraftsparken byggs en 110 kV luftledning mot öster till en befintlig 220 kV högspänningslinje, och ledningen fortsätter vid sidan av denna fram till Kristinestad.
  • Alternativ 2A: En mindre vindkraftspark på Lakiakangasområdet Vindkraftsparken består av 18 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 50 MW. Vindkraftsparkens transformatorstation placeras i Haaparanta i Storå. För elöverföringen från vindkraftsparken byggs en jordkabel mot nordost till EPV Regionalnät Ab:s befintliga 110 kV luftledning.
  • Alternativ 2B: En större vindkraftspark på Lakiakangasområdet Vindkraftsparken består av cirka 50 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 150 MW. Vindkraftsparkens transformatorstation placeras sydost om Korsbäck. För elöverföringen från vindkraftsparken byggs en 110 kV luftledning mot väster till den befintliga 220 kV högspänningslinjen, och ledningen fortsätter vid sidan av denna fram till Kristinestad.
  • Alternativ 3: Stora vindkraftsparker både på Lappfjärds- och Lakiakangasområdet Vindkraftsparkerna består av sammanlagt cirka 100 vindkraftverk och deras sammanlagda kapacitet är cirka 300 MW. Vindkraftsparkernas transformatorstationer placeras nordost om Stugmossen och sydost om Korsbäck. För elöverföringen från vindkraftsparkerna byggs 110 kV luftledningar mot öster och väster till den befintliga 220 Kv högspänningslinjen, och sedan fortsätter ledningen vid sidan av denna fram till Kristinestad.
  • Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Bedömningsprogram

Bilagor

Bedömningsbeskrivning

Bilagor 

Specialutredningar:

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: CPC Finland Ab, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors, Erik Trast, tfn 0490 5971 860 845, e-post: fornamn.efternamn@gwp-wind.de [erik.trast]
Konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy, Mattias Järvinen, tfn 050 312 0295, fornamn.efternamn@fcg.fi [mattias.jarvinen]
Kontaktmyndighet: ELY-centralen i Södra Österbotten, Esa Ojutkangas, tfn 050 380 3698, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi [esa.ojutkangas]
Diarienummer: EPOELY/17/07.04/2012

Utgivare