Hoppa till huvudinnehåll

Boende och stugliv

Bostaden är ett av de viktigaste valen i livet – även när det gäller miljö och klimat. Oavsett om du bor i ett flervåningshus i staden eller renoverar entusiastisk ett egnahemshus kan du påverka klimatet och energiförbrukningen med dina egna handlingar.
Bild
En man med ett litet barn i famnen målar en husvägg.
© Adobe Stock

Boende står för en fjärdedel av genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck. Boendets koldioxidavtryck skapas av byggandet, underhållet och användningen av huset, dvs. uppvärmningen och kylningen av lokaler och hushållsvatten och elförbrukningen för hemmets apparater.

Byggande och rivning orsakar utsläpp, men ur ett klimatperspektiv är dock bostadens användningsfas det mest betydande. I äldre hus bildas 80 procent av utsläppen under användningsfasen, men i nyare och mer energieffektiva bostäder är andelen jämförelsevis lägre. Materialvalens roll ökar dock eftersom utsläppen av el och fjärrvärme snabbt minskar.

Vi har flera möjligheter att med våra val påverka växthusgasutsläppen från boende. Med tanke på miljön är de viktigaste boendets rymlighet och läge, bostadshusens energieffektivitet och energirenoveringar samt boendebeteende. Beslutanderätten gällande energiförbrukning och utsläpp förknippade med boende varierar enligt både byggnadstyp och ägandeform. Den största beslutanderätten ligger hos ägarna av egnahemshus, medan beslutanderätten hos en hyresgäst i ett husbolag är mer begränsad.

Skaffa bostad på ett smart sätt

Vid val av lägenhet lönar det sig att fästa vikt vid hur stor bostad man vill ha och behöver eftersom detta har en inverkan på det dagliga koldioxidavtrycket. Ju större hemmet är, desto mer utrymme finns det att värma upp och ofta också desto mer saker. När man flyttar från en medelstor bostad (42 m2 per person) till en bostad som är tio kvadratmeter mindre, minskar den totala förbrukningens årliga koldioxidavtryck med cirka 6–7 procent. 

Utöver rymlighet lönar det sig också att använda läge som urvalskriterium med tanke på utsläpp. Bostadsortens avstånd till nödvändiga tjänster och arbetsplatsen samt kvaliteten på de tillgängliga förbindelserna och trafiktjänsterna påverkar utsläppen från rörligheten.

Vid val av lägenhet är det också viktigt att beakta både den energieffektivitet som anges i energicertifikatet och eventuella planerade energirenoveringar. Varje förbättring av energieffektiviteten och även en partiell övergång till förnybara och utsläppssnåla energikällor, såsom jordvärme, har en betydande inverkan på boendets koldioxidavtryck.

Även vid köp och val av fritidsbostäder är rymlighet och läge centrala med tanke på växthusgasutsläpp. På sommarstugan har den boende också beslutanderätt över byggnadens material- och energival. Byte till utsläppssnåla energikällor (till exempel genom att utnyttja solenergi och luftvärmepumpar i eluppvärmda stugor) och optimering av uppvärmningen under vintersäsongen, dvs. den tid man är borta – om uppvärmning överhuvudtaget behövs – minskar utsläppen.

Beräkna klimatkonsekvenserna av ditt boende
Öppna (Ilmastodieetti.ymparisto.fi)

Bygg egnahemshus på ett hållbart sätt 

Då man planerar att bygga ett nytt hus är det viktigt att inkludera klimatperspektivet i planeringen vid ett så tidigt skede som möjligt, eftersom man på detta sätt kan påverka växthusgasutsläppen under husets hela livscykel. Koldioxidavtrycksberäkning kan illustrera effekterna av olika lösningar. Det blir obligatoriskt att beräkna koldioxidavtrycket hos byggprojekt senast 2025, även i småhus. Beräkningen görs av en planerare eller konsult som gör klimatdeklarationer, som använder utsläppsdatabasen för produkter som används vid husbygge (CO2data.fi). 

Vid byggandet av ett hus har det huvudsakliga uppvärmningssystemet och det huvudsakliga byggnadsmaterialet en stor inverkan på koldioxidavtrycket. Det säkraste sättet att göra en byggnad koldioxidsnål är att planera byggnaden så att den är mycket energieffektiv och att energikällan för uppvärmning är utsläppsfri eller utsläppssnål, såsom jordvärme. Trä är ett förmånligt material för stommen när det gäller utsläppskonsekvenser tack vare sin lätthet och användningen av förnybara energikällor i produktionsprocessen. Beräkning enligt standarderna tar inte hänsyn till konsekvenserna av användningen av trä för skogarnas tillväxt, men frågan illustreras till exempel i rapporten Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina (Trävaror som kollager och som ersättning för icke-förnybara material). 
Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina

Att bygga ett hus i energiklass A kostar 10 procent mer än att bygga ett vanligt hus, men investeringen betalar sig tillbaka som besparingar i uppvärmningskostnaderna.

På samma sätt som vid val av lägenhet har boendets rymlighet och byggnadens läge en väsentlig inverkan på de boendes personliga koldioxidavtryck. Ju större huset är, desto större är behovet av uppvärmning och desto mer material behövs det för byggande och reparation. 

Boendesätt har betydelse 

Boendevanor kan ha en betydande inverkan på energiförbrukningen: en slösaktig familj kan använda upp till 50 procent mer energi än en sparsamt levande familj trots att bostäderna är likadana.

 • Följ regelbundet el-, värme- och vattenförbrukning. Kontakta din energiproduktionsanläggning för information om energiförbrukningen.
 • I ett husbolag kan du påverka energifrågorna genom att bli en energiexpert (på finska).
   

Många frågor relaterade till boendesätt har en betydande inverkan på energiförbrukningen och de utsläpp som denna förbrukning orsakar. Du kan göra besparingar särskilt på följande sätt:

 • Sänk temperaturen inomhus under vintersäsongen.
 • Justera och använd ventilation enligt behov.
 • Byt ut konsumentapparater och armaturer till mycket energieffektiva versioner.
 • Minska användningen av elbastu. 
 • Minska antalet och vid mån av möjlighet även användningen av konsumentapparater och armaturer.
 • Använd varmvatten sparsamt.
 • Installera persienner och/eller markiser och använd dem korrekt för att minska behovet av kylnings- och uppvärmningsenergi.
   

Les mer

Gör ditt hus energisnålt med renovering 

Energirenoveringar och förbättrad energieffektivitet i bostäder är av stor betydelse för klimatet. Koldioxidavtrycket kan påverkas avsevärt genom att övergå till förnybara former av energi och förbättra husets strukturella energieffektivitet och apparaternas energieffektivitet. Personer som bor i egnahemshus kan (enligt sina tillgångar) själv besluta om energirenoveringar, men du kan också påverka i ditt husbolag, grannskap eller bostadsområde för att främja hållbara val. 

En bra värmeisolerad byggnad ger en fungerande grund för kommande uppgraderingar av hustekniska system och för helhetens energieffektiva funktionalitet. Uppvärmningssystem i byggnader med bra värmehållning kan dimensioneras för lägre effektbehov än tidigare, vilket sparar i kommande utrustningskostnader och i dimensioneringen av byggnadsspecifika system som använder förnybar energi. Den grundläggande principen för strukturella reparationer är att energireparationer utförs i samma sammanhang som strukturerna är i behov av reparationer ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Man kan lätt uppnå besparingar på cirka 20 procent i flervåningshus från 60–80-talen med energireparation av yttermanteln. Hurdan inverkan olika åtgärder och kombinationer av dem har kan enkelt bedömas även i husbolag med hjälp av VTT:s E-PASS-verktyg. Maskinell till- och frånluftsventilation med tillvaratagande av värme förbättrar boendekomforten, orsakar inte drag och leder till avsevärt besparingar i uppvärmningskostnaderna. Eftersom installationen kräver kanalisering i bostäderna är den lämplig att genomföras i samband med större renoveringar. I flervåningshus kan denna lösning minska fjärrvärmeförbrukningen med upp till 30 procent, vilket också har en betydande inverkan på utsläppen. Med hjälp av solel kan man öka energirelaterad självförsörjning. Betydande besparingar kan uppnås helt enkelt genom att kontrollera och justera uppvärmningssystemet.

Att avstå från eventuell oljeuppvärmning i egnahemshus är en av de mest centrala frågorna när det gäller utsläppsbesparingar. Även vid energirenoveringen av egnahemshus är säkerställandet av strukturell energieffektivitet den bästa utgångspunkten. Följande är betydande åtgärder som vidtas inom energirenoveringar för att uppnå utsläppsminskningar:

 • Minskning av inköpt energi genom att utnyttja värmepumpar och tillvaratagande av värme för uppvärmning av lokaler och bruksvatten 
 • Minskning av inköp av el genom att installera solceller.
 • Smart styrning och konsumtionsflexibilitet för optimering av bruksel, styrning av husteknik och automatik för att förbättra uppvärmningens och ventilationens ändamålsenlighet
 • Minskning av inköpt energi som behövs för uppvärmning med hjälp av solfångare
 • Minskning av förbrukningen av varmt bruksvatten med hjälp av möbler som sparar på vatten. 

Det är möjligt att få bidrag till reparationer som förbättrar energieffektiviteten. Det lönar sig därför att ta reda på bidragens aktuella status.

Bild
En man installerar solpaneler på ett tak. Med hjälp av solel kan man öka energirelaterad självförsörjning.
© Adobe Stock
Källor

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Hiilihelppi
Hiilihelppi erbjuder tips för klimatgärningar inom boende.
Öppna (hiilihelppi.fi)
Smarta gärningar för boende
Ett urval vardagliga gärningar för klimatvänligt boende.
Öppna (sitra.fi)