Hyppää pääsisältöön

Asuminen ja mökkeily

Asunto on elämän tärkeimpiä valintoja – myös ympäristön ja ilmaston kannalta. Olet sitten urbaani kerrostaloasuja tai innokas omakotitalon remontoija, voit vaikuttaa ilmastoon ja energiankulutukseen omilla teoillasi.
Kuva
Mies, jolla on pikkulapsi sylissä, maalaa talon seinää.
© Adobe Stock

Asuminen muodostaa neljännesosan keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Asumisen hiilijalanjälki syntyy kodin ylläpidosta, talon käyttämisestä eli tilojen ja käyttöveden lämmityksestä, jäähdytyksestä sekä kodin laitteiden sähkönkulutuksesta. Lisäksi asunnon rakentamisesta syntyy päästöjä.

Rakentaminen ja purkaminen aiheuttavat päästöjä, mutta asunnon käyttövaihe on kuitenkin ilmastonäkökulmasta merkittävin. Vanhemmissa taloissa käyttövaiheessa syntyy 80 prosenttia päästöistä, mutta uudemmissa ja energiatehokkaammissa asunnoissa osuus on suhteessa pienempi. Materiaalivalintojen osuus on kuitenkin kasvamassa, koska sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat nopeasti laskemassa.

Meillä on useita mahdollisuuksia vaikuttaa valinnoillamme asumisen kasvihuonekaasupäästöihin. Ympäristön kannalta tärkeimpiä ovat asumisen väljyys ja sijainti, asuinrakennusten energiatehokkuus ja energiaremontit sekä asumiskäyttäytyminen.

Päätösvalta asumisen energiankulutukseen ja päästöihin vaihtelee sekä rakennustyypin että omistusmuodon mukaan. Suurin päätäntävalta on omakotitalojen omistaja-asukkailla, kun taas taloyhtiössä vuokralaisena asuvan päätösvalta on rajoitetumpi.

Hanki asunto fiksusti

Huoneistoa valitessa kannattaa huomiota kiinnittää siihen, miten ison asunnon haluaa ja tarvitsee, sillä tällä on vaikutuksia päivittäin syntyvään hiilijalanjälkeen. Mitä suurempi koti, sitä enemmän on lämmitettävää tilaa ja usein myös tavaraa. Kun keskikokoisesta asunnosta (42 m2 per hlö) muuttaa kymmenen neliömetriä pienempään asuntoon, koko kulutuksen vuotuinen hiilijalanjälki pienenee noin 6-7 prosenttia. 

Väljyyden lisäksi valintakriteerinä kannattaa päästöjen suhteen käyttää sijaintia. Asumispaikan etäisyys tarvittavista palveluista ja työpaikasta sekä tarjolla olevien kulkuyhteyksien ja liikennepalvelujen laatu vaikuttavat liikkumisen päästöihin. 

Huoneistoa valitessa olisi tärkeää myös kiinnittää huomiota sekä energiatodistuksen ilmoittamaan energiatehokkuuteen että mahdollisesti suunnitteilla oleviin energiaremontteihin. Kaikki energiatehokkuuden parannukset ja osittainenkin siirtyminen uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin, kuten maalämpöön, vaikuttavat huomattavasti asumisen hiilijalanjälkeen. 

Myös vapaa-ajan asuntojen hankinnassa ja valinnassa väljyys ja sijainti ovat keskeisiä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. Kesämökillä asukkaalla on myös päätäntävalta rakennuksen materiaali- ja energiavalinnoissa. Energialähteiden vaihtaminen vähäpäästöisemmäksi (esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödyntämällä ja ilmalämpöpumppujen avulla sähkölämmitteisissä mökeissä) ja talvikauden eli poissaolokauden lämmityksen optimointi - jos lämmitystä edes tarvitaan - vähentävät päästöjä.

Laske asumisesi ilmastovaikutukset
Siirry (Ilmastodieetti.ymparisto.fi)

Rakenna omakotitalo kestävästi 

Uuden talon rakentamista suunniteltaessa ilmastonäkökulma on tärkeää ottaa mukaan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä näin voidaan vaikuttaa talon koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöihin. Hiilijalanjälkilaskennalla voidaan havainnollistaa erilaisten ratkaisujen vaikutusta. Rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskemisesta tulee pakollista vuoteen 2025 mennessä pientaloissakin. Laskelman tekee suunnittelija tai ilmastoselvityksiä tekevä konsultti, joka hyödyntää talonrakentamisen tuotteiden päästötietokantaa (CO2data.fi). 

Talon rakentamisessa päälämmitysjärjestelmällä ja päärakennusmateriaalilla on suuri merkitys hiilijalanjälkeen. Rakennuksesta saa varmimmin vähähiilisen, kun rakennus suunnitellaan hyvin energiatehokkaaksi ja lämmityksen energialähde on päästötön tai vähäpäästöinen kuten maalämpö. Puu on rungon materiaalina päästövaikutuksiltaan edullinen keveytensä ja tuotantoprosessissa hyödynnettävien uusiutuvien energialähteiden ansiosta. Standardien mukaisessa laskennassa ei oteta huomioon puun käytön seurausvaikutuksia metsien kasvuun, mutta asiaa valaistaan esimerkiksi raportissa  Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina

A-energialuokan talon rakentaminen maksaa 10 prosenttia tavallisen talon rakentamista enemmän, mutta investointi tulee takaisin lämmityskulujen säästössä.

Samoin kuin huoneiston valinnassa asumisväljyydellä ja rakennuksen sijainnilla on olennainen vaikutus asukkaiden henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen. Mitä isompi talo, sitä suurempi lämmitystarve ja sitä enemmän tarvitaan materiaaleja rakentamiseen ja korjaamiseen. 

Asumistavoilla on merkitystä 

Asumistavoilla voi vaikuttaa huomattavasti energiankulutukseen: tuhlaileva perhe voi käyttää jopa 50 prosenttia enemmän energiaa kuin säästeliäästi asuva, vaikka asunnot olisivat samanlaiset.

 • Seuraa säännöllisesti sähkön-, lämmön- ja vedenkulutustasi. Kysy energiakulutustiedot energialaitokseltasi.
 • Taloyhtiössä voit vaikuttaa energia-asioihin ryhtymällä Energiaekspertiksi.

Monet asumistapaan liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi energian kulumiseen ja sen aiheuttamiin päästöihin. Säästöjä voit saada erityisesti seuraavasti:

 • Laske sisälämpötilaa talvikaudella.
 • Säädä ja käytä ilmanvaihtoa tarpeen mukaan.
 • Vaihda kuluttajalaitteet ja valaisimet hyvin energiatehokkaiksi.
 • Vähennä sähkösaunan käyttömäärää. 
 • Vähennä kuluttajalaitteiden ja valaisimien määrää ja mahdollisuuksien mukaan käyttöä.
 • Käytä lämmintä vettä säästävästi.
 • Asenna kaihtimet ja/tai markiisit ja käytä niitä oikeaoppisesti jäähdytys- ja lämmitysenergiatarpeen vähentämiseksi.
   

Lue lisää

Remontoi talo energiapihiksi 

Energiaremonteilla ja asunnon energiatehokkuuden parantamisella on suuri merkitys ilmastolle. Hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa tuntuvasti siirtymällä uusiutuviin energiamuotoihin ja parantamalla talon rakenteellista ja laitteiden energiatehokkuutta. Omakotiasuja voi (varallisuutensa mukaan) päättää itse energiaremonteista, mutta voit myös vaikuttaa taloyhtiössäsi, naapurustossasi tai omalla asuinalueellasi kestävien valintojen edistämiseksi. 

Hyvin lämpöeristetty rakennus antaa toimivan pohjan tuleville taloteknisten järjestelmien päivityksille ja kokonaisuuden energiatehokkaalle toimivuudelle. Hyvin lämpöä pitävän rakennuksen lämmitysjärjestelmät voidaan mitoittaa aiempaa pienemmälle tehontarpeelle, mikä säästää tulevissa laitekustannuksissa ja rakennuskohtaisen uusiutuvan energian järjestelmien mitoituksessa. Perusperiaatteena rakenteellisissa korjauksissa on, että energiakorjaukset tehdään samassa yhteydessä kuin rakenteet ovat kestävyysnäkökulmasta korjaustarpeessa. 

Ulkovaipan energiakorjauksella voidaan hyvin saavuttaa noin 20 prosentin säästöjä 60-80 -lukujen kerrostaloissa. Erilaisten toimenpiteiden ja niiden yhdistelmien vaikutusta voi taloyhtiöissäkin helposti arvioida VTT:n E-PASS-työkalua käyttämällä. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla parantaa asumismukavuutta, ei aiheuta vetoa ja säästää merkittävästi lämmityskustannuksia. Koska asennus vaatii kanavointia asunnoissa, se soveltuu toteutettavaksi suurempien remonttien yhteydessä. Kerrostaloissa tämä ratkaisu voi vähentää jopa 30 prosenttia kaukolämmön kulutusta, millä on myös merkittävä päästövaikutus. Aurinkosähkön avulla voi kasvattaa energiaomavaraisuutta. Pelkästään lämmitysjärjestelmän tarkistusten ja säätöjenkin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Omakotitalossa mahdollisesta öljylämmityksestä luopuminen on yksi keskeisimmistä asioista päästösäästöjen kannalta. Myös omakotitalon energiaremontissa rakenteellisesta energiatehokkuudesta huolehtiminen on paras lähtökohta. Energiaremonttien merkittäviä toimia päästövähennysten saavuttamiseksi ovat:

 • Ostoenergian vähentäminen hyödyntämällä lämpöpumppuja ja lämmön talteenottoa tilojen ja käyttöveden lämmitykseen 
 • Sähkön oston vähentäminen asentamalla aurinkokennoja.
 • Älyohjaus ja kulutusjousto käyttösähkön optimointiin, talotekniikan ohjaus ja automatiikka lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuden parantamiseksi
 • Lämmitykseen tarvittavan ostoenergian vähentäminen aurinkokeräimien avulla
 • Lämpimän käyttöveden kulutuksen vähentäminen vettä säästävien kalusteiden avulla. 

Energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin on mahdollista saada avustuksia; kannattaa siis selvittää avustusten ajantasainen tilanne.

Kuva
Mies asentaa aurinkopaneeleja katolle.
Aurinkosähkön avulla voi kasvattaa energiaomavaraisuutta. © Adobe Stock
Lähteet

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Hiilihelppi
Hiilihelppi tarjoaa vinkkejä asumisen ilmastotekoihin.
Siirry (hiilihelppi.fi)
Fiksuja tekoja asumiseen
Valikoima arjen tekoja ilmastoystävälliseen asumiseen.
Siirry (sitra.fi)