Hoppa till huvudinnehåll

Ordnande av avfallshantering och avfallsavgifter

Avfallshanteringen ska i första hand ordnas av avfallsinnehavaren, t.ex. en privatperson, en fastighetsinnehavare eller ett företag. Delvis är också kommunerna samt tillverkare och importörer av vissa produkter ansvariga för ordnandet av avfallshanteringen.

Vid avfallshanteringen ska bästa tillgängliga teknik användas och avfallets miljö- och hälsopåverkan bekämpas så väl som möjligt. Enligt avfallslagen är det förbjudet att överge avfall eller behandla avfall på ett okontrollerat sätt.  

Kommunen ansvarar för invånarnas avfallshantering

Kommunen är skyldig att ordna hanteringen av det avfall som uppkommer vid boende och det kommunala avfall som uppkommer i kommunens förvaltnings-och serviceverksamhet. Många kommuner har överlåtit största delen av sina avfallshanteringsuppgifter till regionala avfallsbolag, som i allmänhet skaffar de tjänster de behöver genom att konkurrensutsätta privata företagare inom avfallshantering. Mer information om de regionala avfallsbolagens verksamhet får man på Cirkulärkraft Finland rf:s webbplats eller av boendekommunen.

Kommunen ska också sörja för mottagningen och behandlingen av farligt avfall från boende. Vidare ska kommunen ordna mottagningen av farligt avfall från jord- och skogsbruket om inte avfallsmängden är oskäligt stor. 

Kommunen ansvarar också för rådgivningen om den avfallshantering som kommunen ansvarar för.

Avfallsavgiften för den kommunala avfallshanteringen

Enligt avfallslagen ska kommunen ta ut en avgift av avfallsinnehavaren för kostnaderna för den avfallshantering som kommunen ordnar. Kommunens avfallsavgift ska täcka kostnaderna för att sköta avfallshanteringsuppgifterna, bl.a. kostnaderna för att inrätta, driva och efterbehandla behandlingsplatser. Avfallsavgiften ska motsvara kommunens servicenivå. Den ska fungera som ett incitament för att minska avfallets mängd och hantera avfall i enlighet med avfallslagens prioriteringsordning. För avfall som har sorterats och som lämpar sig för återvinning tas det därför i flera kommuner ut en mindre behandlingsavgift än för blandat avfall.

Avfallshanteringens prioriteringsordning:

  • I första hand ska man försöka undvika att avfall uppkommer.
  • Om avfall uppkommer ska det förberedas för återanvändning eller återanvändas.
  • Om avfallet inte kan återanvändas ska avfallet i första hand utnyttjas som material (materialåtervinning) och i andra hand som energi.
  • Avfall kan deponeras på en avstjälpningsplats endast om det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att återvinna det.

De kommunala avfallsavgifterna bestäms i kommunens avfallstaxa. Avfallsavgiftens storlek beror på avfallets beskaffenhet, mängd och antalet avhämtningar. Avgiften beror också på insamlings- och transportförhållandena på fastigheten och på om det sopkärl som fastigheten använder är eget eller ett hyreskärl. Om det är svårt att utreda avfallets mängd eller beskaffenhet kan också antalet personer som bor på fastigheten eller fastighetens användningsändamål utgöra grunden för avfallsavgiften. 

Kommunen kan ta ut en del av avfallsavgiften som en separat grundavgift, en s.k. ekoavgift, som täcker kostnaderna för avfallsrådgivning, registerföring och andra motsvarande uppgifter i samband med ordnandet av avfallshanteringen. 

En anmärkning om den kommunala avfallsavgiften kan framställas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom 14 dagar från det att fakturan togs emot. Avfallshanteringsmyndigheten fattar ett beslut utifrån anmärkningen. Den som är missnöjd med ett beslut kan söka ändring genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen. Andra aktörer har inte möjlighet att göra ändringar i avfallsavgiften.

Producentansvarig avfallshantering

Med producentansvar avses tillverkarens eller importörens (dvs. producentens) ansvar för att ordna och finansiera avfallshanteringen av produkter.

Producentansvaret gäller följande produkter: däck till motordrivna och andra fordon och anordningar; personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon; batterier och ackumulatorer; tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter; elektriska och elektroniska produkter samt förpackningar. 

Producenterna eller de producentsammanslutningar som de bildar är skyldiga att ordna regionala uppsamlingsplatser för ovannämnda avfall. I tätorter samarbetar producentsammanslutningar för förpackningsproducenter med kommunerna när det gäller att ordna fastighetsspecifika insamlingar för invånarna. Adresserna till de flesta regionala insamlingsställen som är avsedda för invånarna finns på webbplatsen www.kierratys.info, men också många butiker tar emot t.ex. små elektriska och elektroniska produkter och batterier.

Myndigheternas uppgifter vid avfallshanteringen

Miljöministeriet

Miljöministeriet deltar i beredningen av avfallspolitiken i Finland, inom EU och globalt. Den nationella lagstiftningen bereds på basis av de internationella avtalen och Europeiska unionens lagstiftning. Miljöministeriet styr, utvecklar och följer upp tillämpningen och tolkningen av avfallslagen inom den förvaltning som lyder under ministeriet. Miljöministeriet tar dock inte, utom i undantagsfall, ställning till enskilda problem vid tillämpningen av lagen.

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken beviljar miljötillstånd för betydande avfallshanteringsanläggningar, såsom stora återvinningsanläggningar för normalt avfall, avfallsförbränningsanläggningar, anläggningar för behandling av farligt avfall och avstjälpningsplatser.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr och övervakar kommunernas och företagens avfallshantering. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar att de miljötillstånd som regionförvaltningsverket beviljar iakttas samt stöder miljöministeriet vid beredningen och genomförandet av den riksomfattande avfallsplanen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna godkänner också yrkesmässiga avfallstransportörer och avfallsmäklare i avfallshanteringsregistret.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland utövar riksomfattande tillsyn över avfallshanteringen av de produkter som omfattas av producentansvaret. Dessa är pappersprodukter, förpackningar, fordon, däck på fordon, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer, fiskeredskap som innehåller plast samt tobaksprodukter och tobaksfilter. I ett senare skede kommer producentens kostnadsansvar att utvidgas till att omfatta muggar för engångsbruk (2024), ballonger och våtservetter (2025).  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland ansvarar för att i avfallshanteringsregistret godkänna och  registrera de avfallstransportörer och avfallsmäklare som är etablerade utanför Finland och utövar tillsyn över dessa.

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral utövar tillsyn över internationella avfallstransporter och är den kontaktperson som avses i EU:s förordning om transport av avfall. Finlands miljöcentral är också den expertmyndighet som enligt avfallslagen ansvarar bl.a. för uppföljningen av den riksomfattande avfallsplanen och för sammanställningen av de uppföljningsuppgifter som avfallsdirektivet förutsätter och för lämnandet av dem till kommissionen.

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES)

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) övervakar i egenskap av marknadskontrollmyndighet att produktförbuden och produktkraven enligt avfallslagstiftningen följs. Kraven och förbuden gäller bl.a. förpackningar, fordon samt deras material och komponenter, batterier och ackumulatorer, elektriska och elektroniska produkter, betongkross och vissa plastprodukter för engångsbruk.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar efterlevnaden av de produktkrav som gäller för elektriska och elektroniska produkter inom hälso- och sjukvården i enlighet med lag 629/2010. Dessutom ska den inom sitt ansvarsområde styra förebyggandet av de olägenheter för hälsan som avfall orsakar.

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för hanteringen av avfall från boende. I många kommuner har avfallshanteringen överförts till ett regionalt avfallsbolag som i praktiken sköter många av de uppgifter som hör till kommunerna, såsom transport, återvinning och annan behandling av avfall samt avfallsrådgivning.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten sköter de kommunala myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen, såsom de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan. Om flera kommuner har ett gemensamt regionalt bolag för avfallshanteringen, ska dessa kommuner bilda ett gemensamt organ också för myndighetsuppgifterna.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Den kommunala miljövårdsmyndighetens verksamhetsområde kan omfatta en eller flera kommuner. Den beviljar miljötillstånd för småskalig verksamhet inom avfallshantering, såsom mindre behandlingsanläggningar för avfall, små upplag för farligt avfall och lager för skrotfordon. Den kommunala miljövårdsmyndigheten tar också emot anmälningar om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret. Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att företag och privata aktörer iakttar avfallslagen, bl.a. skyldigheten att ansluta sig till ordnad avfallshantering, iakttagandet av nedskräpningsförbudet och ändamålsenlig insamling av avfall.

Ytterligare information om avfallshantering

Utgivare

Miljöministeriet