Hyppää pääsisältöön

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti

Orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on ilmoitettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ympäristölupa on haettava, jos orgaanisten liuottimien kulutus ylittää liuottimille säädetyn vuosikulutuksen.

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojeluvaatimukset

Valtioneuvoston asetuksen eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta tavoitteena on vähentää ns. VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds). Ne ovat haitaksi terveydelle ja aiheuttavat alailmakehän otsonipitoisuuden kohoamista. Asetus yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia ja parantaa niiden ennakoitavuutta.

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015) (Finlex)

Ilmoitettavat toiminnat

Ympäristönsuojelulain liitteen 2 mukaisesti seuraavat orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on ilmoitettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten:

 • ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa
 • muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 2 tonnia ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • lankalakkaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • jalkineiden valmistus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • puun ja muovin laminointi, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • liimaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • puupintojen maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • nahan viimeistely, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • heatset-rainaoffset-painatus, julkaisusyväpaino, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi ja lakkausyksiköt, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • kumin jalostus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa
 • kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.

Milloin ympäristölupa?

Jos orgaanisten liuottimien vuosikulutus on suurempi kuin edellä, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Myös sellaisen toiminnan, jossa pintojen puhdistukseen käytetään vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia yli 1 tonni vuodessa, on haettava ympäristölupa. Tällöin erillistä rekisteröinti-ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ei tarvitse tehdä.

Näin teet ilmoituksen

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Täytä rekisteröinti-ilmoitus

Täytä rekisteröinti-ilmoitus huolella. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Jos ilmoituksesi on puutteellinen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään ilmoitusta. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty tominnalta edellytetyt tiedot.

Tee ilmoitus lomakkeella

Tee ilmoitus lomakkeella ja tutustu lomakkeen täyttöohjeisiin:

Voit tehdä Ilmoituksen myös vapaamuotoisesti siten, että siitä ilmenee lomakkeella pyydetyt tiedot.

Toiminnan aloittaminen

Toiminnan voi aloittaa, kun

 • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai
 • ilmoituksesi jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Maksut

Kunta perii Ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö