Hyppää pääsisältöön

Polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti

Polttonesteiden jakeluasemat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa. Jakeluasemien on täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimukset

Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetusta sovelletaan jakeluasemiin, joilla polttonestettä myydään tai muuten luovutetaan jakelumittarin kautta moottorikäyttöisen ajoneuvon, vesi- tai raidekulkuneuvon tai ilma-aluksen polttoainesäiliöön. Asetus yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia ja parantaa niiden ennakoitavuutta.

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020) (Finlex)

Jakeluasema rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Jakeluaseman on lisäksi täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Näin teet ilmoituksen

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 

Täytä rekisteröinti-ilmoitus

Täytä rekisteröinti-ilmoitus huolella. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Jos ilmoituksesi on puutteellinen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään ilmoitusta. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty jakeluasemaa koskevat asetuksessa edellytetyt tiedot.

Tee ilmoitus lomakkeella ja tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen:

Toiminnan aloittaminen

Jakeluaseman toiminnan voit aloittaa, kun

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai
  • ilmoituksesi jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Maksut

Kunta perii Ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö