Hyppää pääsisältöön

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti

Energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 megawattia ja joissa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia, on pääsääntöisesti rekisteröitävä.

Keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimukset

Keskisuurten energiatuotantolaitosten on noudatettava vaatimuksia, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetus yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia ja parantaa niiden ennakoitavuutta.

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) (Finlex)

Sellainen olemassa oleva polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 5 megawatin energiantuotantolaitos, joka on 1.1.2018 kumoutuneen valtioneuvoston asetuksen 750/2013 mukaan voinut toimia ilman rekisteröintiä, on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2029. Kyseiset laitokset noudattavat keskisuuria energiantuotantoyksiköitä ja -laitoksia koskevaa valtioneuvoston asetusta (1065/2017) 1.1.2030 alkaen.

Näin teet ilmoituksen

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toimi samalla tavalla, jos aiemmin rekisteröityyn energiantuotantolaitokseen rakennetaan uusi energiantuotantoyksikkö.

Täytä rekisteröinti-ilmoitus

Täytä rekisteröinti-ilmoitus huolella. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Jos ilmoituksesi on puutteellinen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään ilmoitusta. Tällöin rekisteröinnin määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoituksessa on esitetty keskisuurta energiantuotantolaitosta koskevat asetuksessa edellytetyt tiedot.

Toiminnan aloittaminen

Keskisuuren energiantuotantolaitoksen toiminnan voit aloittaa, kun

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai
  • ilmoituksesi jättämisestä on kulunut 30 päivää.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Maksut

Kunta perii Ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Toiminnan valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo toimintaa ja varmistaa, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö