Pintavesien tyypittely

Suomen pintavedet – joet, järvet ja rannikkovedet – on jaettu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan eri tyypeiksi. Tyypittelyä tarvitaan, jotta kullekin vesistölle voidaan asettaa omat tilaa koskevat tavoitteet ja ekologisen luokituksen luokkarajat vesistön luontaisten ominaisuuksien mukaan. Sisävesien tyypittelyssä tärkeitä erottavia tekijöitä ovat mm. valuma-alueen maaperä (turve, kivennäismaa, savi), vesistön koko (joet ja järvet), syvyys ja viipymä (järvet).

Rannikkovesien eri tyyppien keskeisimpinä rajausperusteina ovat veden suolapitoisuus, saariston avoimuus, jäätalven pituus, veden syvyys, veden vaihtuvuus (vallitsevat virtausolot), sekä tieto alueilla esiintyvästä eliölajistosta, jotta tyypittelystä tulisi ekologisesti mielekäs.

Ohje pintaveden tyypin määrittämiseksi löytyy julkaisusta jukaisusta  "Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella".

Jokityypit

 1. Pienet turvemaiden joet
 2. Pienet kangasmaiden joetJokien tyypittely Suomessa
 3. Pienet savimaiden joet
 4. Keskisuuret turvemaiden joet
 5. Keskisuuret kangasmaiden joet
 6. Keskisuuret savimaiden joet
 7. Suuret turvemaiden joet
 8. Suuret kangasmaiden joet
 9. Suuret savimaiden joet
 10. Erittäin suuret turvemaiden joet
 11. Erittäin suuret kangasmaiden joet
 

Kaavio  Jokien tyypittely Suomessa

Järvityypit

 1. Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvetJärvien tyypittely Suomessa
 2. Pienet humusjärvet
 3. Keskikokoiset humusjärvet
 4. Suuret vähähumuksiset järvet
 5. Suuret humusjärvet
 6. Runsashumuksiset järvet
 7. Matalat vähähumuksiset järvet
 8. Matalat humusjärvet
 9. Matalat runsashumuksiset järvet
 10. Hyvin lyhytviipymäiset järvet
 11. Pohjois-Lapin järvet
 12. Runsasravinteiset järvet
 13. Runsaskalkkiset järvet

Kaavio Järvien tyypit Suomessa

Suomen rannikkovesien tyypittely

Rannikkovesityypit

 1. Suomenlahden sisäsaaristo
 2. Suomenlahden ulkosaaristo
 3. Lounainen sisäsaaristo
 4. Lounainen välisaaristo
 5. Lounainen ulkosaaristo
 6. Selkämeren sisemmät rannikkovedet
 7. Selkämeren ulommat rannikkovedet
 8. Merenkurkun sisäsaaristo
 9. Merenkurkun ulkosaaristo
 10. Perämeren sisemmät rannikkovedet
 11. Perämeren ulommat rannikkovedet
 

Kartta Rannikkovesityypit Suomessa

 

Lisätietoja

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erikoistutkija Pirkko Kauppila, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.9.2013 klo 15.54, päivitetty 29.1.2020 klo 13.12