Pintavesien tilan seuranta

Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Seurantatulosten avulla voidaan selvittää, ovatko vesiensuojelutoimenpiteet parantaneet vesien tilaa.

Tilan seuranta

Tietoa kerätään paikallisesti (yksittäinen vesistö), alueellisesti (vesistöalue ja vesienhoitoalue) tai valtakunnallisesti (koko Suomi). Lisäksi tietoa hankitaan koko Eurooppaa koskevia sekä maailmanlaajuisia vesien tilan arviointeja varten.

Havaintopaikoista otetaan vesinäytteitä säännöllisin väliajoin joko vuosittain tai muutaman vuoden välein. Vuoden sisällä näytteitä otetaan noin 2 - 12 kertaa tarpeesta riippuen. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia (esim. lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus, levien sisältämän klorofylli-a:n pitoisuus).

Biologisia tekijöitä, kuten kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit ja kivien pinnoille kiinnittynyt päällyslevästö, seurataan havaintopaikoilla 1 - 6 vuoden välein tekijästä riippuen.

Havaintopaikat ja määritysmenetelmät pidetään mahdollisimman samoina. Määritysmenetelmien kehittyessä vanhaa ja uutta menetelmää verrataan, jotta tulosten vertailukelpoisuus säilyisi.

ELY-keskukset ja niiden edeltäjät ovat huolehtineet ympäristöhallinnon seurantojen näytteenotosta, mutta näyttenottoa ollaan ulkoistamassa vuonna 2015. Labratorioanalyysit kilpailutetaan jatkossa enenevässä määrin. Seurantaan osallistuvat ulkoistamisen kautta konsultit ja vesiensuojeluyhdistykset, joitka käytännössä suorittavat jo vesistöjen velvoitetarkkailua.  Seurannan ja velvoitetarkkailun tulokset ovat saatavissa valtakunnallisesta Pintavesien tilan tietojärjestelmästä, joka on myös muiden kuin vesiviranomaisten käytettävissä ns. OIVA-palvelun kautta.

Seurannat ovat pitkäaikaisia. Vedenlaadun seurannat aloitettiin jo 1960-luvulla. Biologista seurantaa on lisätty varsinkin vuodesta 2009 alkaen.

Perinteisten seurantojen antamaa tietoa pyritään täydentämään uudemmilla menetelmillä kuten kaukokartoituksella.

Ohje vesienhoitoalueiden seurannan laatimiseksi (pdf, 1142 kB)

Lisätietoja

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pintavesien tilan seuranta - Pirkanmaa

Pintavesien tilan seuranta on laissa ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluokituksessa ja toimenpideohjelmien laadinnassa, vesistökunnostushankkeiden arvioinnissa, ympäristön tila -raportoinnissa, toimintojen sijoittumisen arvioinnissa, maakunnallisten ohjelmien valmistelussa, tulvatilanteiden ennustamisessa ja torjunnassa, ympäristöonnettomuuksiin ja satunnaispäästöihin liittyvissä lähtötilan arvioinneissa, laillisuusvalvonnassa ja korvausmenettelyjen taustatietona sekä alueen asukkaiden neuvonnassa. Ympäristöhallinnon lisäksi lukuisat alueelliset sidosryhmät (kuten kunnat, kalastusalueet, konsultit ja kansalaiset) hyödyntävät seurantatietoja avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa alueellisesta pintavesien tilan seurannasta Pirkanmaan alueella. ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekevät ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla.

Velvoitetarkkailuja ja omaa seurantaa

Vuosina 2019 - 2021 Pirkanmaan ELY-keskus seuraa noin 100 järven ja 60 joen tilaa. Osasta näitä vesistöistä otetaan vesinäytteiden lisäksi erilaisia biologisia näytteitä, sillä vesistöjen seuranta painottuu nykyisin niiden ekologisen tilan seurantaan. Uusin seurantaohjelma on laadittu loppuvuodesta 2018 yhdistämällä soveltuvilta osin viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnanharjoittajien ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla tekemä tarkkailu (velvoitetarkkailu). Vesistöjä seurataan joko 1, 3 tai 6 vuoden välein. Vuosittaisessa veden laadun seurannassa on Pirkanmaalla mukana 34 järveä ja 44 jokea.

Näytteenoton ajankohdat ja vesinäytteiden näytteenottosyvyydet, sekä analytiikka on määritelty Suomen ympäristökeskuksen koordinoimissa seurantahankkeissa. Niiden mukaan seurataan mm. järvien ja jokien pitkäaikaismuutoksia, maa- ja metsätalouden kuormitusta, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Seurannan tuottama tieto tallennetaan ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.

Pirkanmaalla monet suuret vesistöt ovat velvoitetarkkailussa. Tällaisia vesistöjä ovat mm. Näsijärvi, Pyhäjärvi ja Kyrösjärvi. Lisäksi tarkkailussa on monia pienempiä vesistöjä eri puolilla Pirkanmaata. Pirkanmaan kunnilla on myös omaa veden laadun seurantaa.

Veden laatutuloksia Pirkanmaan vesistöistä

 

 

 
 
 

Vesinäytteiden analyysituloksia pääsee katsomaan Avoin tieto -palvelun kautta:

Uusimmat velvoitetarkkailuraportit

Julkaistu 29.6.2015 klo 12.44, päivitetty 14.9.2020 klo 9.15
Julkaistu 22.9.2016 klo 12.35, päivitetty 31.1.2020 klo 14.21