Pintavesien tilan seuranta

Pintavesien tilan seuranta antaa tietoa muun muassa vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Seurantatulokset kertovat vesistöjen nykytilasta ja  vesiensuojelutoimien tehokkuudesta. Ne osoittavat myös, miten vesien tila on muuttunut pitkällä aikavälillä.

Tilan seuranta

Vanhimmat havainnot vesien tilasta ovat lähes sadan vuoden takaa. Järjestelmällisesti veden laatua alettiin seurata Suomessa 1960-luvulla. Vuosien mittaan seuranta on monipuolistunut. Kemiallisten ja fysikaalisten muuttujien ohella seurataan nyt myös biologisia laatutekijöitä. Euroopan unionin vesipuitedirektiivin edellyttämä biologinen seuranta on lisääntynyt varsinkin vuodesta 2009 alkaen. Vesien kemiallisen tilan arviointi on myös edellyttänyt lisää haitallisten aineiden seurantaa.

Tietoja kerätään sekä yksittäisistä vesistöistä että laajemmin: vesistöalueittain tai vesienhoitoalueittain tai koko valtakunnan mitassa. Seuranta palvelee myös Euroopan ja maailman laajuisia vesien tilan arviointeja. Kattavat havainnot ja pitkät aikasarjat antavat arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten muuttuva ilmasto tai maankäyttö vaikuttavat vesistöihin.

Seurantaa tehdään monella taholla

Vesien tilan seurannasta vastaavat pääosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Ne laativat seurantaohjelmat noin kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelmia tarkistetaan vuosittain, jos seurannan tarpeet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, että tarkistusta tarvitaan. ELY-keskukset tilaavat näytteenoton ja näytteiden analysoinnin kilpailutetulta palveluntarjoajalta.

Valtion viranomaisten lisäksi monet muutkin tahot tarkkailevat vesien tilaa. Esimerkiksi moni kunta seuraa alueensa pieniä vesiä, joita ELY-keskusten seurantaverkko ei kata. Maa- ja metsätalouden aiheuttaman hajakuormituksen vesistövaikutuksia on seurattu kattavasti vuodesta 2008 alkaen. Tämä valtakunnallinen seurantaverkko sisältää yli sata jokea ja järveä.

Osa vesistöistä kuuluu niin sanotun velvoitetarkkailun piiriin. Velvoitetarkkailussa seurataan sitä, miten vesiä kuormittava toiminta vaikuttaa vesistön tilaan. Tarkkailusta ja sen kustannuksista vastaa kuormittava laitos tai taho, esimerkiksi teollisuusyritys tai kunta. Itse tarkkailutyön kuormittajat tilaavat useimmiten konsulttiyritykseltä tai vesiensuojeluyhdistykseltä. Velvoitetarkkailu toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.
 

Tuhansia havaintopaikkoja

Eri seurantakokonaisuuksista muodostuu valtakunnallisesti varsin kattava havaintoverkko. Veden laadun havaintopaikkoja on kertynyt vedenlaaturekisteriin kaikkiaan noin 75 200. Niistä noin 200–300:lla on saatavissa pitkiä aikasarjoja muutamasta vedenlaatumuuttujasta – osalla jopa 1960-luvulta tähän päivään. Viime vuosina seurannan tai velvoitetarkkailun piirissä on ollut vuosittain noin 6000 havaintopaikkaa: noin 2400 järveä tai lampea, 2600 jokea tai puroa ja 1000 ojaa.

Vedenlaadun havaintopaikkoja on runsaimmin siellä, missä on rakennettua ympäristöä ja maataloutta eli Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomessa. Itä-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa havaintopaikkoja on vähemmän, ja ne keskittyvät tärkeäksi katsottuihin vesistöihin. Näiltä alueilta löytyy todennäköisemmin luonnontilassa olevia vesistöjä.

Seurantaa tehdään havaintopaikoilla joko joka vuosi tai muutaman vuoden välein. Seurantavuoden aikana vesinäytteitä otetaan useita kertoja, yleensä 2–12 kertaa, kulloisenkin tarpeen mukaan. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia suureita, kuten lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus sekä kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli-a:n pitoisuus.

Biologisia laatutekijöitä seurataan havaintopaikoilla 1–6 vuoden välein eliöryhmästä riippuen. Seurantaan kuuluvat kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit, kivien pinnoille kiinnittyneet päällyslevät ja kalat.

Runsaimmin otetaan kasviplanktonnäytteitä, noin 400 järvivesistöstä vuosittain. Muista järvien eliöryhmistä tietoa kertyy hieman vähemmän: näytteitä otetaan vuosittain vähimmillään 50:stä ja enimmillään runsaasta sadasta järvivesistöstä kunkin eliöryhmän ja elinpaikan mukaan. Jokivesissä tietoa kertyy eniten kalastosta, noin 300 vesimuodostumasta vuosittain. Muista eliöryhmistä – pohjaeläimistä ja piilevistä – otetaan näytteitä noin sadasta jokivesistöstä vuosittain. Jokivesien seurantaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös vesikasvillisuuteen.

Jatkuvuus turvataan

Havaintopaikat pidetään mahdollisimman samoina vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Näin saadaan tietoja vesien tilan kehityksestä pitkällä aikavälillä. Myös seuranta- ja määritysmenetelmät pyritään pitämään samoina. Ajan mittaan menetelmät kuitenkin kehittyvät. Silloin tehdään vertailuja vanhan ja uuden menetelmän välillä, jotta tulokset säilyvät vertailukelpoisina.

Näytteenottoon perustuvaa tiedonkeruuta ja tilan arviointia täydentävät nykyisin uudet tekniset menetelmät, kuten kaukokartoitus ja jatkuvatoimiset mittalaitteet.

Seuranta tuottaa tietoa moneen käyttöön

Vesien tilan seurannan aineistot tarjoavat tärkeää perustietoa moneen käyttöön. Havaintoaineistoja käytetään muun muassa tutkittaessa vesien tilan ajallisia ja alueellisia vaihteluita ja niiden syitä. Aineistojen avulla arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesien tilaan ja vesieliöstöön.

Seurannan ja velvoitetarkkailujen tulokset tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään valtakunnalliseen Pintavesien tilan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä on kaikkien käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelun kautta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pintavesien tilan seuranta - Pirkanmaa

Pintavesien tilan seuranta on laissa ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. ympäristölupien käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluokituksessa ja toimenpideohjelmien laadinnassa, vesistökunnostushankkeiden arvioinnissa, ympäristön tila -raportoinnissa, toimintojen sijoittumisen arvioinnissa, maakunnallisten ohjelmien valmistelussa, tulvatilanteiden ennustamisessa ja torjunnassa, ympäristöonnettomuuksiin ja satunnaispäästöihin liittyvissä lähtötilan arvioinneissa, laillisuusvalvonnassa ja korvausmenettelyjen taustatietona sekä alueen asukkaiden neuvonnassa. Ympäristöhallinnon lisäksi lukuisat alueelliset sidosryhmät (kuten kunnat, kalastusalueet, konsultit ja kansalaiset) hyödyntävät seurantatietoja avoimien ympäristötietojärjestelmien kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa alueellisesta pintavesien tilan seurannasta Pirkanmaan alueella. ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekevät ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla.

Velvoitetarkkailuja ja omaa seurantaa

Vuosina 2019 - 2021 Pirkanmaan ELY-keskus seuraa noin 100 järven ja 60 joen tilaa. Osasta näitä vesistöistä otetaan vesinäytteiden lisäksi erilaisia biologisia näytteitä, sillä vesistöjen seuranta painottuu nykyisin niiden ekologisen tilan seurantaan. Uusin seurantaohjelma on laadittu loppuvuodesta 2018 yhdistämällä soveltuvilta osin viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnanharjoittajien ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla tekemä tarkkailu (velvoitetarkkailu). Vesistöjä seurataan joko 1, 3 tai 6 vuoden välein. Vuosittaisessa veden laadun seurannassa on Pirkanmaalla mukana 34 järveä ja 44 jokea.

Näytteenoton ajankohdat ja vesinäytteiden näytteenottosyvyydet, sekä analytiikka on määritelty Suomen ympäristökeskuksen koordinoimissa seurantahankkeissa. Niiden mukaan seurataan mm. järvien ja jokien pitkäaikaismuutoksia, maa- ja metsätalouden kuormitusta, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Seurannan tuottama tieto tallennetaan ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.

Pirkanmaalla monet suuret vesistöt ovat velvoitetarkkailussa. Tällaisia vesistöjä ovat mm. Näsijärvi, Pyhäjärvi ja Kyrösjärvi. Lisäksi tarkkailussa on monia pienempiä vesistöjä eri puolilla Pirkanmaata. Pirkanmaan kunnilla on myös omaa veden laadun seurantaa.

Veden laatutuloksia Pirkanmaan vesistöistä

 

 

 
 
 

Vesinäytteiden analyysituloksia pääsee katsomaan Avoin tieto -palvelun kautta:

Uusimmat velvoitetarkkailuraportit

Julkaistu 29.6.2015 klo 12.44, päivitetty 14.9.2020 klo 9.15
Julkaistu 22.9.2016 klo 12.35, päivitetty 10.9.2022 klo 16.26