Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen laajentaminen (TULE-hanke), Siilinjärvi

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Lisämateriaalia

Voit tutustua YVA-ohjelman keskeiseen sisältöön myös Rambollin digitaalisella alustalla, joka tarjoaa mm. mahdollisuuden selata karttoja, katsella kuvia ja suunnitelmia nettiselaimessa. Digitaalinen alusta ei ole täydellinen toisinto YVA-ohjelman sisällöstä, sillä tekstejä on tiivistetty ja osa teksteistä esitetään vain virallisessa YVA-ohjelmassa.

Hankkeen kuvaus

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikka sijaitsee Kuuslahden kylässä kantatien 75 varrella, noin kolme kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen. Yaran yhteensä noin 4 000 hehtaarin laajuiselle alueelle sijoittuu nykyisellään kaivos- ja rikastamotoimintojen lisäksi neljä eri tuotantolaitosta: lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Siilinjärven kaivoksen avolouhoksista saatavasta malmista rikastetaan apatiittia, josta saadaan fosforia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi. Kaivoksen nykyisen ympäristöluvan mukainen kokonaislouhintamäärä on 34,8 milj. tonnia vuodessa (t/v) ja hankkeesta vastaavan arvion mukaan nykyiset malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen aina vuoteen 2035 asti. Toiminnan jatkaminen tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja sekä lisää läjitystilavuutta kaivannaisjätteille, sivukiville ja rikastushiekalle. Tämän johdosta yhtiö on aloittanut niin sanotun TULE-hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää kaivostoiminnan jatkamisen mahdollisuuksia Siilinjärvellä aina 2060-luvulle saakka.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavien toimintojen ympäristöllisiä vaikutuksia:

  • Laukansalon alueelle avattava uusi louhos
  • Särkijärven (päälouhos), Jaakonlammen ja Saarisen louhoksen laajennus
  • Sivukiven uudet läjitysalueet (Laukansalo) sekä olemassa olevien läjitysalueiden laajennukset (Ansanmäki, Itäläjitys, Saarinen)
  • Mustin rikastushiekka-alueen laajennus sekä vesivarastoaltaan laajennus tai uusi vesivarastoallas rikastushiekka-altaan yhteyteen sekä näihin liittyvä patojen rakentaminen.

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutuksia on tarkoitus tarkastella neljälle eri toteutusvaihtoehdolle (VE1-VE4). Vertailukohtana näille toimii vaihtoehto VE0, jossa toiminta jatkuu nykyisten lupien mukaisena. Vaihtoehtojen tarkempi sisältökuvaus selviää yllä olevasta arviointiohjelmasta ja kuulutuksesta.

Julkaistu 22.8.2022 klo 5.56, päivitetty 20.10.2022 klo 13.34