Hoppa till huvudinnehåll

Utsläpp av luftföroreningar i Finland

Utsläppen till luft är från den nationella databasen för luftutsläpp och baserade på de officiella siffror som Finland årligen rapporterar till FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (luftvårdskonvention, CLRTAP) och till EUs utsläppstakdirektiv (NECD).

Utsläppsinventering

Utsläppen till luft som visas på den här sidan är från den nationella databasen för luftutsläpp och baserade på de officiella siffror som Finland årligen rapporterar till FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (luftvårdskonvention, CLRTAP) och till EUs utsläppstakdirektiv (NECD).  Finlands miljöcentral är den nationella inventeringsenheten gällande luftföroreningsutsläpp.

Utsläppen beräknas årligen från alla utsläppskällor och för Finlands hela område. Luftföroreningar är försurande ämnen, flyktiga och långlivade organiska föroreningar, och tungmetaller. Inventeringen följer anvisningar i EMEPs och Europeiska miljöbyråns handbok (EEA Inventory Guidebook 2019) .

Miljöpåverkan

Luftföroreningsutsläppens miljöpåverkan följs genom att mäta föroreningsnedfall och miljöhalter. Riktvärden har fastställts för luftkvaliteten och utsläppen begränsas genom lagstiftning och konventioner. Meteorologiska institutet publiserar information om luftkvalitet i Finland.

Tidserie, utsläppskällor, kartor och tabeller

Utsläppen visas i tidseriegrafer, enligt utsläppskällor, i kartan eller i tabeller och kan också sparas som filer. Du kan välja mellan följande utsläppskällor: Totala utsläpp (alla källor), Energiproduktion och industri, Trafik, Jordbruk, Övrig energiproduktion (bl.a. värmning i kommersiella, offentliga lokaler, bostäder samt t.ex småskalig vedförbränning) samt Produkter och avfall. Detaljerade utsläppskällor visas under “Utsläpp i tabellformat” - (sk. NFR -klassificering). Uppgifter är tillgängliga sedan år 1990.

Bakgrundsinformation om utsläpp av luftföroreningar

Tätä ei ole käännettynä

Happamoitavat päästöt

Rikkyhdisteiden ipäästöjä tulee etenkin kivihiilen, raskaan polttoöljyn ja turpeen poltosta ja joistain teollisista prosesseista. Rikkipäästöt ilmoitetaan rikkidioksidina (SO2).

Typen oksidien päästöjä syntyy liikenteen lisäksi energiantuotannossa hiili-, turve- ja sekapolttokattiloissa. Typen yhdisteiden päästöt ilmoitetaan typpidioksidina (NO2).

Ammoniakkipäästöistä (NH3) suurin osa on peräisin maataloudesta.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Non-Methane Volatile Organic Compounds, NMVOC) ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on yli 0,01 kPa, kun lämpötila on 293,15 K, tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärään ei sisällytetä metaania.

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa (erityisesti pienissä tulisijoissa), liikenteessä, teollisuuden prosesseissa, liuttimien, liimojen, maalien ja painovärien käytössä äja bensiinin jakelussa. 

Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidia eli häkää syntyy hiilipitoisten aineiden palaessa. Jos happea riittävästi, se palaa nopeasti edelleen hiilidioksidiksi. Häkää syntyy hiilipohjaisia polttoaineita poltettaessa varsinkin, jos lämpötila on liian alhainen täydelliselle hapettumiselle, tai käytettävissä oleva aika polttokammiossa on liian pieni tai koska riittävästi happea ei ole läsnä.

Hiukkaset

Hiukkaspäästöjä syntyy mm. turvetuotannossa, liikenteessä ja energiantuotannossa hiilen, turpeen, puun ja nestemäisten polttoaineiden poltossa. Kokonaishiukkasten (PMtot) lisäksi arvioidaan seuraavien pienhiukkasten osuudet: PM10 (halkaisijaltaan alle 10 µm ) ja PM2.5 (halkaisijaltaan alle 1.5 µm ). Erityisesti pienhiukkaset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.

Raskasmetallit

Metallialkuaine luokitellaan raskasmetalliksi, jos sen tiheys on suurempi kuin 5 g/cm3. Raskasmetalleja on luonnostaan maaperässä, kasveissa ja eläimissä ja ne ovat pieninä määrinä elintärkeitä, mutta liian suurina määrinä myrkyllisiä ja kerääntyvät elimistöön ja ravintoketjuihin. Haitallisimpia ympäristön kannalta ovat elohopea, lyijy ja kadmium.  Lyijypäästöt ovat 1990 -luvun alun jälkeen vähentyneet merkittävästi johtuen lyijyttömän bensiinin käyttöönotosta.

Raskasmetalleja joutuu ilmakehään ihmisen toiminnan seurauksena fossiilisten polttoaineiden kuten hiilen, turpeen ja raskaan polttoöljyn poltosta, jätteiden poltosta, metallien tuotannosta ja renkaiden kulumisesta tieliikenteessä. Päästöinventaariot sisältävät arseenin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin ja vanadiinin päästöt ilmaan.

Hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet

Hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä eli ns. POP-yhdisteitä (Persistent Organic Pollutants) ovat mm. polyaromaattiset hiilivedyt (ns. PAH-yhdisteet, polyaromatic hydrocarbons)), dioksiinit ja furaanit (PCDD/F, polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans), heksaklooribentseeni (HCB, hexachlorobenzene), polyklooratut bifenyylit (PCB, polychlorinated biphenyls) ja pentakloorifenolit (PCP, pentachlorophenols). POP-yhdisteet saattavat kulkeutua kauas päästölähteestä ja aiheuttavat jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja ihmisen terveydelle tai ympäristölle. POP-yhdisteitä on käytetty teollisuuskemikaaleina, palonestoaineina tai torjunta-aineina ja niitä  muodostuu myös epätäydellisen palamisen seurauksena energiantuotannossa, liikenteessä ja jätteiden poltossa.

Utsläppen med grupp av föroreningar

© Finlands miljöcentral.

1990-2020 utsläpp per utsläppskälla

© Finlands miljöcentral.

Utsläpp i kartan

Man kan välja utsläpp efter år, utsläppskälla, ämne, kommuner eller i EMEP-rutnät som på Finlands bredgrader är ca. 7 km*11 km. Kartan kan förstoras för att precisera valet . Genom att peka på en viss ruta eller kommun visas utsläppsmängden enligt dina val. För kommuner visas också utsläpp per yta (t.x. ton/km2) och du kan ladda ned kommunens utsläppsdata i csv format.

Obs! Kartan beskriver inte luftkvalitet. Information om luftkvalitet finns på Meteorologiska institutes webbplats. Även om luftkvalitet överlag är god i Finland kan luftföroreningar tidvis försämra luftkvaliteten.

© Finlands miljöcentral.

Intensitetsgrader av utsläppsmängder till höger i kartan, skalas engligt de totala utsläppen av ämnet och de absoluta utsläppsnivåerna varierar från försurande föreningar och partiklar (i kiloton) till tungmetaller och långlivade organiska föroreningar (i ton, kilogram eller gram).

Ovanför kartan visas uppgifter om utsläppskällor samt källans andel av ämnets totala utsläpp. Detaljerad information om utsläppskällor visas under “Utsläpp i tabell format”. Ifall ditt val innehåller utsläpp från industrin, visas andelen av utsläpp som är rapporterade av verksamhetsidkaren av de totala utsläppen. Verksamhetsidkaren rapporterar utsläpp till myndigheter enligt versamhetens miljötillstånd. Utsläppsdata från miljötillståndspliktiga anläggningar kan du hitta på EU:s E-PRTR-websida.

Utsläpp i tabellformat

I tabellen nedan kan du välja utsläpp efter ämne, år eller utsläppskälla.

© Finlands miljöcentral.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)