400 + 110 kV:n voimajohtohanke välillä Petäjäskoski - Nuojuankangas, Rovaniemi, Vaala

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista välille
Petäjäskoski-Nuojuankangas. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 209–215 kilometriä vaihtoehdosta riippuen. Uusi voimajohto sijoittuu osin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, ja uutta maastokäytävää on noin 105-145 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien yhteiset osuudet sijoittuvat Rovaniemen Petäjäskoskelta Iin Hervaan ja Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle. Hervan ja Arkalan välillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä.
Läntinen vaihtoehto:
Läntisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 209 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 105 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti jatkosuunnitteluun siirtyneen voimajohdon Viitajärvi-Pyhänselkä rinnalle. Röytänniemeltä Oulun Arkalaan läntinen vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään.
Itäinen vaihtoehto:
Itäisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 215 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 145 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu Hervasta koko matkaltaan, Iijoen ylityskohtaa lukuun ottamatta, Oulun Arkalaan asti uuteen maastokäytävään. Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoa ja voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Lisäksi tarkasteltavalla voimajohtoreitillä on kolme lyhyttä teknistä vaihtoehtoa. Siirtolan luonnonsuojelualueen ja Rimpijärvi-Uusijärven soidensuojelualueen (ja Natura 2000 -alueen) kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään. Pehkeensuon turvetuotantoalueen kohdalla sekä alueelle sijoittuva että alueen kiertävä tekninen vaihtoehtoreitti sijoittuvat uuteen maastokäytävään.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (niin sanottu "nollavaihtoehto") ei ole mukana YVA-menettelyn vaihtoehtotarkastelussa, koska hankkeesta vastaavan mukaan sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja Tervolan, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemellä asiakaspalvelupiste Osviitassa, Koskikatu 25.

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.12.2020 klo 17:30 - 19:30, linkki: https://event.prospectumlive.com/fingrid-20201210/690/customHtml/1398

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 31.12.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL 86, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja Tervolan, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemellä asiakaspalvelupiste Osviitassa, Koskikatu 25.

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja Natura-arvioinnin tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 25.10.2021 klo 17:30-19:30. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään vain Internetissä ja siihen voi liittyä tämän linkin kautta:
https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-25102021 (myös Fingridin verkkosivuilta: www.fingrid.fi/petajaskoski-nuojuankangas).

Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana 7.11. saakka.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 19.11.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Julkaistu 6.10.2021 klo 0.00, päivitetty 13.2.2023 klo 15.51

Aihealue: