Hangon Satama Oy:n ja Liikenneviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hanko-niemellä Koverharin alueella. Satamaa tullaan laajentamaan rakentamalla yksi tai useampia laitureita lisää. Myös Liikenneviraston hallinnoiman satamaan ulottuvan väylän syvyyttä ja väyläalueen rajausta suunnitellaan muutettavaksi. Liikennevirasto on osaltaan mukana hankkeessa ja se on sopinut vastuunjaosta Hangon Sataman kanssa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • 0-vaihtoehdossa käsitellään tilannetta, jossa Koverharin sataman toiminta jatkuu nykyisten ympäristölupaehtojen mukaisena. Tässä vaihtoehdossa tarkastellaan myös satamatoiminnan kehittämistä Hangon Länsisa-tamassa. Koverharin satamalle on myönnetty vesilupa, joka mahdollistaa sataman nykyisen bulk-laiturin saneerauksen ja satama-altaan kunnossapitoruoppauksen. Saneerauksen jälkeen satamassa on käytössä kaksi laituria (syvyydet 8 ja 9 metriä). Sataman nykyiselle toiminnalle on myönnetty ym-päristölupa, jota on kuvattu tarkemmin osiossa 6. Luvan mukaan irtolastia voidaan käsitellä noin 1 milj. tonnia vuodessa, mikä on aluskäynteinä noin 150 per vuosi, kun määrät lasketaan konttiliikenteen perusyksikön TEU:n (twenty foot equivalent unit) mukaan.
 • Vaihtoehdossa 0+ tarkastellaan Koverharin sataman tilaa käynnissä olevan bulk-laiturin saneerauksen ja satama-altaan kunnossapitoruoppauksen jälkeen siten, että olemassa olevat laiturit varustetaan rampeilla ro-ro-liikennettä (roll on roll off, kuormaus rullaten ilman nosturia) varten. Vaih-toehdossa tarkastellaan myös satamatoiminnan kehittämistä Hangon Länsi-satamassa. Alusliikenteen tonnimäärän arvio on sama kuin 0-vaihtoehdossa mutta ro-ro-alusten hieman pienemmästä syväyksestä ja lastauksen käyt-töasteesta johtuen aluskäyntejä muodostuu enemmän, arvioituna noin 295 per vuosi. Määrästä suurin osa (220) on ro-ro-aluksia.

 • Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan tilannetta, missä Koverharin satamaan rakennetaan uusi bulk- tai konttilaituri nykyisen satama-altaan pohjoispuolelle. Uuteen laituriin voivat kiinnittyä alukset, joiden syväys on 12 metriä. Väylään ei kohdistu muutoksia, mutta väyläaluetta muutetaan kattamaan uuden laiturialueen edusta, sekä supistetaan hieman pohjoisesta ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Uutta väyläaluetta muodostuu yhteensä noin 27 hehtaaria. Laiturialueen edustalta ruopataan yhteensä 31 000 m3 ktr ja vesialuetta täytetään noin 28 000 m2. Alusliikenne on laskettu perustuen TEU-määriin ja aluskäyntejä on arvioitu syntyvän noin 415 per vuosi (0+-vaihtoehtoon lisätty bulk/konttilaiturin liikennemäärä).

 • Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan tilannetta, missä Koverharin nykyisen sata-ma-altaan etelä- ja pohjoispuolelle rakennetaan rannan suuntainen laituri ja pohjoispuolelle lisäksi pistolaituri (kuva 3). Rannansuuntaisesti oleviin laitureihin kiinnittyvät alukset ovat satama-altaan pohjoispuolella bulk/konttialuksia ja eteläpuolella ROPAX-aluksia, eli niissä on myös hytti-paikkoja matkustajille. Pistolaituria käyttävät alukset ovat ro-ro-aluksia. Pohjoispuolen pistolaituri rakennetaan yksipuoleisena suojaamaan sataman pohjoispuolen luonnonsuojelualuetta melun, potkurivirtojen ja aaltoeroosion vaikutuksilta.

  Väyläaluetta muutetaan kattamaan uusien laiturialueiden edustat, sekä supistetaan hieman pohjoisesta ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Uutta väyläaluetta muodostuu yhteensä noin 40 hehtaaria. Laiturialueiden edustalta ruopataan yhteensä 96 000 m3 ktr ja vesialuetta täytetään noin 44 000 m2. Lisäksi tuloväylä syvennetään 13 metrin kulkusyvyyteen, mikä edellyttää ruoppauksia myös Hästö Busö/Tvärminneön läheisyydessä. Väylää tulee leventää ruoppaamalla/louhimalla oletettavasti kalliota noin 6 000 m3ktr.

  Alusliikenteen arvio on uusien laitureiden myötä noin 770 aluskäyntiä per vuosi.

 • Vaihtoehto 2+. Vaihtoehto on layoutiltaan muuten samanlainen kuin VE2, mutta satama-altaan eteläpuolella oleva rannansuuntainen laituri on bulk-laituri (syvyys 9 m), jonka eteläpuolella on pistolaituri, jossa on laivapaikat molemmilla puolilla (kuva 4). Vaihtoehto vaatii ruoppausta 6000 m3 ktr enemmän kuin VE2, eli yhteensä 102 000 m3ktr. Myös vesialuetta täytetään enemmän, yhteensä 47 000 m2. Louhintamäärä pysyy samana kuin VE2:ssa.

  Alusliikenteen arvio on uusien laitureiden myötä noin 1070 aluskäyntiä per vuosi suuremman ro-ro-liikenteen vuoksi.

 • Vaihtoehdossa 3 tarkastellaan tilannetta, missä Koverharin nykyisen sata-ma-altaan etelä- ja pohjoispuolelle rakennetaan rannan suuntainen laituri. Pohjoisen laiturin syvyys on suurin Itämerellä käyttökelpoinen 15,3 m ja eteläisen laiturin syvyys on 12 m. Rannan suuntaisesti oleviin laitureihin kiinnittyvät alukset ovat bulk/konttialuksia.

  Väyläaluetta muutetaan kattamaan uusien laiturialueiden edustat, sekä supistetaan hieman pohjoisesta. Uutta väyläaluetta muodostuu yhteensä noin 43 hehtaaria. Laiturialueiden edustalta ruopataan yhteensä 605 000 m3ktr ja vesialuetta täytetään noin 38 000 m2. Lisäksi tuloväylä syvennetään 15,3 metrin kulkusyvyyteen, mikä edellyttää ruoppauksia Hästö Busö/Tvärminneön läheisyydessä. Väylää tulee leventää ruoppaamalla/louhimalla oletettavasti kalliota noin 34 000 m3ktr (kuva 6).

  Alusliikenteen arvio on noin 380 alusta per vuosi, kun ro-ro-aluksien määrä vähenee huomattavasti.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 24.8.-29.9.2017 luettavissa:

 • Hangon kaupunginkirjastossa, Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko
 • Raaseporin kaupunginkansliassa, Raatihuoneentori, 10611 Raasepori

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään avoin yleisötilaisuus torstaina 31.8.2017 klo 17.30-20.00 Lappohjan koululla osoitteessa Koulukuja 4, 10820 Lappohja.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 29.9.2017 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs. Itä-Pasila, Helsinki.

 

 

Julkaistu 15.8.2017 klo 12.07, päivitetty 14.9.2018 klo 9.31

Julkaisija: