Itämäen tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Itämäen alueelle. Han-kealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeessa toteutetaan yhdistettyä YVA- ja kaavamenettelyä (yhteismenettely). Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 35 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5–10 MW.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 uutta tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden yksikköteho 5-10 MW. 

Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää valtakunnanverkkoon 110 tai 400 kV:n voimajohdolla Haapa-järvellä rakenteilla olevan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Sähkönsiirron osalta arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaava-aineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 

YVA-selostuksen liitteet erillisinä tiedostoina:

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Itämäen tuulivoimahankkeesta 28.9.2022 (pdf)

Kuulutus perustellusta päätelmästä

Natura-arviointilausunto

Kuulemisajan jälkeen saadut aineistot

Julkaistu 5.10.2021 klo 14.14, päivitetty 6.10.2022 klo 18.48