Ympäristövaikutusten arviointi

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Voimajohtoja.
© YHA-kuvapankki

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen yritys tai julkinen taho. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin laissa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta.

Lisätietoa YVAsta saat seuraavista tietokorteista ja alla olevasta videosta.

 

Suunnitelmat ja ohjelmat

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA tarkoittaa, että suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset arvioidaan osana niiden valmistelua. Arvioinnista vastaa se viranomainen, joka suunnitelmaa tai ohjelmaa valmistelee.

SOVAn tavoitteena on tukea valmistelua, toteutusta ja seurantaa. Arviointi tuottaa tietoa suunnitelman ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista. Se myös lisää mahdollisuuksia osallistua suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun.

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

Jos hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien vaikutukset ylittävät valtion rajat, järjestetään arviointi yhteistyönä toisen valtion kanssa. Jos toisen valtion hankkeilla, suunnitelmilla tai ohjelmilla voi olla vaikutuksia Suomeen, Suomen ympäristökeskus huolehtii tietojen vaihdosta ja neuvotteluista kyseisen valtion kanssa sekä varmistaa yhteistyössä muiden vaikutusalueella olevien valtioiden kanssa siitä, että hankkeen vaikutusalueella asuvat saavat osallistua arviointiin.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointi

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@gov.fi

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

Ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 29.12.2022 klo 9.47, päivitetty 29.12.2022 klo 10.07