Pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuus

Pienillä vesirakennustöillä tarkoitetaan pienimuotoisia hankkeita vesistössä tai vesistön läheisyydessä.
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten putkien ja johtojen asentaminen vesistöön sekä pienimuotoiset maankaivutyöt rannassa.

Maalämpö-, vesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot

Jokien alitukset poistuivat 1.1.2018 aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalta. Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta jokien ja purojen alitse on jatkossa ilmoitettava alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Lain muutoksen myötä hankkeesta vastaava saa vesilain nojalla oikeuden sijoittaa edellä mainitun johdon toisenkin vesialueelle. Vaikutuksiltaan näihin rinnastettavana johtona ei pidetä vesistöön lämmönkeruutarkoituksessa upotettavaa johtoa.

Ilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus joko ohjaa ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa mahdollisten haitallisten vaikutusten perusteella tai antaa mahdollisia reunaehtoja hankkeen toteuttamiselle.

1.3.2018 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista säädetään ELY-keskukselle tehtävän ilmoituksen tietosisällöstä, johdon sijoituspaikan valintaa koskevista vaatimuksista, hankkeen toteuttamistavasta ja hankkeen valmistumisesta ilmoittamisesta.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävistä vesitössä tehtävistä tai vesistöön vaikuttavista hankkeista voi pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Esimerkiksi viemärijohdon sijoittaminen vesialueelle voi olla luvanvaraista vesistön pilaantumisvaaran vuoksi. Yleisten kulkuväylien alitukset säilyvät edelleen aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalla. Myös putkien ja johtojen sijoittaminen yleiselle kulku- tai uittoväylälle edellyttää luvan hakemista.

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämää toimenpidelupaa. Vesistöön putkistoa sijoittavalla rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus rakennelman sijoittamiselle.

Ojarummut ja sillat

Ojarumpujen ja sillan rakentaminen voi vaatia vesilain mukaisen luvan mahdollisten haittavaikutusten perusteella. Mahdollisia haittoja voi aiheutua esimerkiksi kalastolle, alueen maankuivatukselle tai uoman luonnontilaisuudelle. Uusi silta joen tai säännöllisesti liikennöidyn salmen tai kapeikon yli vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) luvan.

Jokia pienempien uomien ylityksiä ja alituksia suunniteltaessa on otettava huomioon myös vesilain säädös mm. luonnontilaisen puron ja noron suojelusta. Tällaisen uoman ylitys voi vaatia myös metsälain mukaisen poikkeusluvan, jos kyse on metsälain tarkoittamasta erityisen tärkeästä elinympäristöstä.

Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä.

Purolla tarkoitetaan jokea pienempää virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on enemmän kuin kymmenen neliökilometriä tai jossa jatkuvasti virtaa vettä tai kalankulku on merkittävässä määrin mahdollista.

Norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista. Luonnontilaisen muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilan vaarantaminen vaatii aluehallintoviraston (AVI) poikkeusluvan.

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.25, päivitetty 10.4.2019 klo 13.47
Aihealue:
Julkaisija: