Ympäristölupa ja selvitykset

Turvetuotantoalueille tulee hakea ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa aluehallintovirastosta. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupa tarvitaan myös toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Ympäristölupa voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa on tietoa mm. ympäristöluvan hakemisesta.

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa myös ympäristönsuojelulain voimaan tullessa toimineet alle 10 ha:n turvetuotantoalueet hakemaan ympäristölupaa. Tavoitteena on säännellä turvetuotantoalueiden ja niihin liittyvän ojituksen ympäristöhaittoja. Pienimuotoinen kotitarveotto on edelleen mahdollista ilman ympäristölupaa, jos toiminta ei ole ammattimaista. Ympäristönsuojelulain muutos (327/2016) antaa mahdollisuuden hakea enintään kymmenen hehtaarin laajuisille turvetuotantoalueille ympäristölupaa 1. syyskuuta 2020 saakka. Hakuajan pidentäminen koskee niitä tuotantoalueita, jotka ovat olleet toiminnassa nykyisen ympäristönsuojelulain tullessa voimaan 1. syyskuuta 2014.

Ympäristöluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat vuosittain tarkistettuihin valtioneuvoston asetuksessa (1244/2018) määriteltyihin käsittelymaksuihin (voimassa vuosina 2019 ja 2020). Tuotantoalueiden lupamaksut ovat portaittaiset siten, että pienin maksu on alle 10 ha:n tuotantoalueilla (4780 euroa) ja suurin maksu yli 150 ha:n tuotantoalueilla (23 870 euroa). Maksu on 9550 euroa 10 – 50 ha:n alueilla ja 15 520 euroa 50 – 150 ha:n alueilla.

Uuteen turvetuotantohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, kun pinta-ala on yli 150 hehtaaria. Yli 150 ha:n hanke, joka ei ole vielä ollut tuotannossa tai on ollut levossa pitkään, rinnastetaan uuteen hankkeeseen.

Alle 150 ha:n hankkeisiin voidaan harkinnanvaraisesti soveltaa arviointimenettelyä, jos hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuuksien lisäksi yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja arvioinnista vastaa hankkeen toteuttaja.

Arviointimenettely tehdään ennen ympäristölupakäsittelyä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan toisistaan poikkeavien toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ns. nollavaihtoehdon (hankkeen toteuttamatta jättäminen) lisäksi. Turvetuotantoa koskevassa arviointimenettelyssä vaihtoehtoina kysymykseen tulevat esimerkiksi erilaiset tuotantopinta-alat, vesienkäsittelymenetelmät ja vesienjohtamissuunnat sekä liikennejärjestelyt hankealueella. Koska menettelyssä ei tehdä päätöksiä, ei siihen liity valitusoikeutta.

Jos turvetuotantoaluetta suunniteltaessa käy selväksi, että hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkostossa olevaan alueeseen, on toiminnanharjoittajan arvioitava vaikutukset luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla. Vaikutukset voidaan arvioida myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Suojelun perusteena olevien luonnonarvojen heikentämiskielto koskee myös muuta kuin luvanvaraista toimintaa. Jos toiminnasta saattaa aiheutua laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella, toimenpiteestä vastaavan on ilmoitettava siitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Julkaistu 28.10.2013 klo 9.57, päivitetty 7.1.2020 klo 10.35