Perfluoratut yhdisteet

Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja orgaanisia yhdisteitä (PFAS) on tuhansia ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Perfluorialkyylihapot on yksi PFAS-yhdisteiden alaryhmä, johon kuuluu mm. perfluorikarboksyylihappoja (PFCA) ja perfluorisulfonihappoja (PFSA). PFAA-yhdisteet ovat erityisen tärkeä yhdisteryhmä, koska PFAA-yhdisteet ovat erittäin pysyviä, niitä tai niiksi hajoavia yhdisteitä on päästetty suoraan ympäristöön ja on käytetty (ja käytetään) laajasti teollisuudessa ja kuluttajatuotteissa.

Perfluorialkyylihapot (PFAA; erityisesti perfluorioktaanisulfonaatti PFOS ja perfluorioktaanihappo PFOA) ovat maailmanlaajuisesti levinneet ympäristöön ja kertyneet eliöihin. PFAA-yhdisteet ovat ympäristössä hyvin pysyviä ja niitä löydetään käytännössä kaikkialta ympäristöstä, ihmisistä ja eläimistä, myös kaukana päästölähteistä. Ne voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja eläimille.

Toistaiseksi PFAS-yhdisteistä on rajoitettu vain PFOS:n ja sen johdannaisten käyttöä EU:ssa (REACH-kemikaalilainsäädänto, POP-asetus) ja maailmanlaajuisesti (pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus) mukaisesti. PFOA:n ja sen johdannaisten rajoittamista EU:ssa ja maailmanlaajuisesti koskeva valmistelutyö on käynnissä.

Ihminen altistuu fluoratuille alkyyliyhdisteille pääasiassa ravinnon kautta, mutta ympäristössä kulkeutumisreittejä on monia. Yhdisteitä voi vapautua ympäristöön suoraan valmistuksesta, varastoinnin, käytön ja hävittämisen aikana sekä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden jäteveden ja lietteen kautta. Laskeuma on merkittävä joidenkin PFAA-yhdisteiden (mm. PFOS ja PFOA) kulkeutumisreitti sisävesiin ja Itämereen. Pilaantunut maaperä, erityisesti alueilla, joilla on käytetty sammutusvaahtoja, on nykyisin todennäköisesti suuri PFAA-yhdisteiden kuten PFOS:n ja vähemmässä määrin PFOA:n ”varasto”, ja merkittävin päästölähde, josta vähitellen vapautuu kuormitusta pohja- ja pintavesiin.

PERFAKTA-hankkeessa Suomen ympäristökeskus on laatinut Perfluoratut yhdisteet ympäristössä -tietopaketin , johon on koottu tietoja PFAA-yhdisteistä, niiden käytöstä, päästöistä ja kulkeutumisesta, ympäristö- ja terveysvaikutuksista, esiintymisestä ympäristössä, lainsäädännöstä, lisäselvitystarpeista sekä keskeisistä tiedonlähteistä. Tietopaketti keskittyy PFOS- ja PFOA-yhdisteisiin, mutta siinä käsitellään myös muita PFSA- ja PFCA-yhdisteitä sekä fluoritelomeerialkoholeja (FTOH).

Tietopaketti on suunnattu viranomaisille ja muille toimijoille, jotka tarvitsevat perustietoa perfluorattujen alkyyliyhdisteiden haitoista ympäristölle sekä mm. maaperän- ja pohjavedenpuhdistustöihin ja ympäristöluvitukseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

 

Julkaistu 23.6.2016 klo 15.14, päivitetty 26.6.2020 klo 12.45