Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin

Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin

Tälle verkkosivulle on koottu tietoa viemärilaitosten tilanteesta ja kuvattu jätevesihuollossa tapahtuneita muutoksia. Nämä tiedot kokonaisuutena muodostavat Euroopan Yhteisöjen direktiivissä yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/ETY) mainitun kansallisen raportin.

Yhdyskuntien jätevedet

Vuoden 2019 lopussa taajamissa asui noin 4,71 miljoonaa asukasta kokonaisväestön ollessa vajaa 5,53 miljoonaa. Taajamaväestön osuus oli siten 86,4 %. Vertaamalla taajamien kokonaisasukaslukua, viemärilaitokseen liittyjien kokonaismäärää sekä Suomen jätevedenpuhdistamoille vuonna 2019 tullutta orgaanista kokonaiskuormitusta (BHK) voidaan todeta, että Suomen taajamat on yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämässä laajuudessa viemäröity.

Jätevettä muodostuu vuosittain noin 550 miljoonaa kuutiometriä eli taajama-asukasta kohti noin 320 litraa vuorokaudessa, josta arviolta noin 90 litraa (sademäärästä riippuen) on peräisin vuotovesistä.

Yhdyskuntien jätevedellä on useita ympäristölle haitallisia ominaisuuksia. Puhdistamoilla keskitytään poistamaan mahdollisimman tehokkaasti kiinteitä aineita, orgaanista eli eloperäistä ainesta sekä ravinteita. Tällöin saavutetaan yleensä varsin hyvä tulos myös bakteerien ja muiden mahdollisten taudinaiheuttajien poistamisessa.

Yhdyskuntajätevesiasetuksessa on säädetty puhdistamoille kokoluokittain puhdistustehon ja tarkkailun vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset kiristyvät puhdistamon koon kasvaessa. Ympäristönsuojelulain mukaan kaikilla yli 100 AVL:n puhdistamoilla on oltava ympäristölupa, jossa määrätään tapauskohtaisesti jätevesien käsittelyvaatimukset. Niiden on oltava vähintään yhdyskuntajätevesiasetuksen vaatimusten tasoiset.

Lupaehtojen valvonnasta vastaa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY) jokaiselle puhdistamolle nimetty valvoja. Valvonta toteutetaan ympäristöluvan haltijan järjestämän suunnitelmallisen velvoitetarkkailun sekä säännöllisten valvontakäyntien avulla.

Vesistökuormitus

Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa esitetyt kuormitustiedot on laskettu kaikkien Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailutiedoista. Kaikki orgaanisen aineen, typen ja fosforin kuormitusluvut on päivitetty alkaen vuodesta 2015 vastaamaan YLVA-rekisteriin tallennettuja tietoja (YLVA, tammikuu 2022).

Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen kuormitus (BHK7) Suomessa vuosina 1971–2019
Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen kuormitus (BHK7) Suomessa vuosina 1979–2019.

Yhdyskuntien jätevesien BHK kuormitus vuosina 1971-2019 (pdf) 

Yhdyskuntien jätevesien fosforin kuormitus (P) Suomessa vuosina 1971–2019
Yhdyskuntien jätevesien fosforin kuormitus (P) Suomessa vuosina 1979–2019.

Yhdyskuntien jätevesien fosforikuormitus vuosina 1971-2019 (pdf)

Yhdyskuntien jätevesien typen kuormitus (N) Suomessa vuosina 1971–2019
Yhdyskuntien jätevesien typen kuormitus (N) Suomessa vuosina 1979–2019

Yhdyskuntien jätevesien typpikuormitus vuosina 1971-2019 (pdf)

Jätevedenpuhdistamoita, joissa käsitellään asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevedet, oli toiminnassa vuonna 2019 noin 350 kappaletta. Puhdistamoiden ja viemäröinnin rakentamisen myötä yhdyskuntien aiheuttama vesistökuormitus on vähentynyt 1970-luvun tasoon verrattuna merkittävästi etenkin orgaanisen aineen ja fosforin osalta.

Puhdistamoille tuleva fosforikuormitus on vaihdellut ja kasvanutkin jonkin verran vuositasolla, mutta mikä olennaista, käsittelyn jälkeen vesistöihin lähtevän fosforin määrä on vähentynyt noin puoleen verrattuna vuoden 1990 vesistöpäästöihin. Puhdistamot ovat jo pitkään saavuttaneet yli 95 prosentin puhdistustehon orgaanisen aineen ja fosforin poistossa.

Typen poistossa puhdistusteho vuonna oli 2019 noin 63 %. Puhdistustulos on vuosien myötä parantunut huomattavasti. 1970-luvun alussa karkeasti noin neljäsosa typpikuormasta saatiin poistettua puhdistamoilla. Typpikuormitus puhdistamoilta vesistöihin onkin pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin 40 vuotta sitten, vaikka jätevesien typpikuorma ennen käsittelyä on samaan aikaan kasvanut merkittävästi johtuen esimerkiksi taajamaväestön voimakkaasta kasvusta.

Yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilta johdettiin vesistöön vuonna 2019 orgaanista ainetta kaikkiaan noin 2 680 tonnia, fosforia noin 113 tonnia ja typpeä noin 10 470 tonnia.

Ravinteiden ja orgaanisten lika-aineiden lisäksi jätevesistä tullaan lähivuosina yhä enenevässä määrin poistamaan vesien laatua heikentäviä mikrobeja sekä ympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita.

Julkaistu 15.2.2018 klo 13.24, päivitetty 22.6.2022 klo 11.27