Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin

Yhdyskuntien jätevedet

Tälle verkkosivulle on koottu tietoa viemärilaitosten tilanteesta ja kuvattu jätevesihuollossa tapahtuneita muutoksia. Nämä tiedot kokonaisuutena muodostavat Euroopan Yhteisöjen direktiivissä yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/ETY) mainitun kansallisen raportin.

Vuoden 2017 lopussa taajamissa asui noin 4,67 miljoonaa asukasta kokonaisväestön ollessa vajaa 5,51 miljoonaa. Taajamaväestön osuus oli siten 85,9 %. Vertaamalla taajamien kokonaisasukaslukua, viemärilaitokseen liittyjien kokonaismäärää sekä Suomen jätevedenpuhdistamoille vuonna 2017 tullutta orgaanista kokonaiskuormitusta (BHK) voidaan todeta, että Suomen taajamat on yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämässä laajuudessa viemäröity.

Jätevettä muodostuu vuosittain noin 500 miljoonaa kuutiometriä eli taajama-asukasta kohti noin 300 litraa vuorokaudessa, josta arviolta noin 90 litraa (sademäärästä riippuen) on peräisin vuotovesistä.

Yhdyskuntien jätevedellä on useita ympäristölle haitallisia ominaisuuksia. Puhdistamoilla keskitytään poistamaan mahdollisimman tehokkaasti kiinteitä aineita, orgaanista eli eloperäistä ainesta sekä ravinteita. Tällöin saavutetaan yleensä varsin hyvä tulos myös bakteerien ja muiden mahdollisten taudinaiheuttajien poistamisessa.

Yhdyskuntajätevesiasetuksessa on säädetty puhdistamoille kokoluokittain puhdistustehon ja tarkkailun vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset kiristyvät puhdistamon koon kasvaessa.  Ympäristönsuojelulain mukaan kaikilla yli 100 AVL:n puhdistamoilla on oltava ympäristölupa, jossa määrätään tapauskohtaisesti jätevesien käsittelyvaatimukset. Niiden on oltava vähintään yhdyskuntajätevesiasetuksen vaatimusten tasoiset.

Lupaehtojen valvonnasta vastaa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY) jokaiselle puhdistamolle nimetty valvoja. Valvonta toteutetaan ympäristöluvan haltijan järjestämän suunnitelmallisen velvoitetarkkailun sekä säännöllisten valvontakäyntien avulla.

Vesistökuormitus

Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa esitetyt kuormitustiedot on laskettu kaikkien Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailutiedoista. Kaikki orgaanisen aineen, typen ja fosforin kuormitusluvut on päivitetty alkaen vuodesta 2013 vastaamaan VAHTI-rekisteriin tallennettuja tietoja (VAHTI, maaliskuu 2019).

Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen kuormitus (BOD7) Suomessa vuosina 1975 – 2017.

Yhdyskuntien jätevesien fosforikuormitus Suomessa vuosina 1975 – 2017.

Yhdyskuntien jätevesien typpikuormitus Suomessa vuosina 1975 – 2017.

Jätevedenpuhdistamoita, joissa käsitellään asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevedet, oli toiminnassa vuonna 2017 noin 350 kappaletta. Puhdistamoiden ja viemäröinnin rakentamisen myötä yhdyskuntien aiheuttama vesistökuormitus on vähentynyt 1970-luvun tasoon verrattuna merkittävästi etenkin orgaanisen aineen ja fosforin osalta.

Puhdistamoille tuleva fosforikuormitus on vaihdellut ja kasvanutkin jonkin verran vuositasolla, mutta mikä olennaista, käsittelyn jälkeen vesistöihin lähtevän fosforin määrä on vähentynyt noin puoleen verrattuna vuoden 1990 vesistöpäästöihin. Puhdistamot ovat jo pitkään saavuttaneet yli 95 %:n puhdistustehon sekä orgaanisen aineen että fosforin poistossa.

Typen poistossa puhdistusteho vuonna oli 2017 noin 66 %. Puhdistustulos on vuosien myötä parantunut. Esimerkiksi 1970-luvun alussa karkeasti noin neljäsosa typpikuormasta saatiin poistettua puhdistamoilla. Typpikuormitus puhdistamoilta vesistöihin onkin pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin 40 vuotta sitten, vaikka jätevesien typpikuorma ennen käsittelyä on samaan aikaan kasvanut merkittävästi johtuen esimerkiksi taajamaväestön voimakkaasta kasvusta.

Yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilta johdettiin vesistöön vuonna 2017 orgaanista ainetta kaikkiaan noin 3590 tonnia, fosforia noin 155 tonnia ja typpeä noin 11 090 tonnia.

Ravinteiden ja orgaanisten lika-aineiden lisäksi jätevesistä tullaan lähivuosina yhä enenevässä määrin poistamaan vesien laatua heikentäviä mikrobeja sekä ympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita.

Julkaistu 15.2.2018 klo 13.24, päivitetty 12.12.2019 klo 14.52