Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuollosta vuonna 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (101/1997) 6 §.  Jätteenpolttodirektiivin säännökset on sisällytetty tarkistettuina teollisuuden päästöistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston IE-direktiiviin (2010/75/EU).

Säännöksiä sovelletaan kiinteän ja nestemäisen jätteen polttoon poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa Rinnakkaispolttolaitoksissa jätettä poltetaan joko varsinaisen polttoaineen tai tuotantoprosessin ohessa. Direktiiviä sovelletaan periaatteessa myös hyvin pienimuotoisiin toimintoihin.

Jätteenpolttoasetuksella ja ympäristönsuojeluasetuksella säädetään vaatimukset, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, kaikelle jätteenpoltolle. Vaatimukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja koskevat poltettavan jätteen laadun selvittämistä, poltto-olosuhteita, päästöjä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamista, toimintaa häiriötilanteissa ja poltossa syntyvän jätteen käsittelemistä ja hyödyntämistä.

Uuden jätteenpolttoasetuksen 26 §:n mukaan valvontaviranomaisen on pidettävä ajantasaista luetteloa toimialueellaan toimivista jätteenpolttolaitoksista ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksista ja julkaistava se tietoverkossa. Toiminnanharjoittajien on vuosittain laadittava valvontaviranomaiselle selvitys laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisen on julkaistava selvitykset tietoverkossa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella toimivat tällä hetkellä seuraavat jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset:
 

Laitos Laitostyyppi
Adven, Kauttua, vuosiraportti 2018_tiivistelmä (25.9.2019) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Rauman Biovoima Oy, jätteen rinnakkaispolttoselvitys 2018 (25.9.2019) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Boliden Harjavalta Oy, ympäristövuosiraportti 2018 (28.3.2019) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Porin Prosessivoima Oy, jätteen rinnakkaispolttoselvitys 2018 (15.3.2019) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Finnsementti Oy, jätteenpolton yhteenveto 2018 (28.02.2019) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Adven, Kauttua, vuosiraportti 2017_tiivistelmä (3.10.2018) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Rauman Biovoima Oy, rinnakkaispolttoselvitys 2017 (27.9.2018) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Porin Prosessivoima Oy, rinnakkaispolton ympäristötiedot 2017 (15.4.2018) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Finnsementti Oy, jätteenpolton yhteenveto 2017 (26.2.2018) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Finnsementti Oy Parainen (27.5.2016) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Adven Oy Kauttuan voimalaitos (18.4.2016) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Porin Prosessivoima Oy (15.4.2016) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Rauman Biovoima Oy (15.4.2016) Jätettä käyttävä rinnakkaispolttolaitos
Julkaistu 12.2.2015 klo 16.46, päivitetty 15.10.2019 klo 8.42