Hyppää pääsisältöön

Ympäristölupiin liittyvät ohjeet, oppaat ja tilastot

Ohjeita ja oppaita hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä ja lupien hakemiseen eri toimialoille sekä raportteja aluehallintovirastoissa annetuista lupapäätöksistä.

Ohjeet ja oppaat

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje (2020)

Ohje tukee viranomaisia ympäristölainsäädännön toimeenpanossa sekä yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa ja valvontaa. Lisäksi ohjeeseen on koottu yhteen ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä alan toimijoita varten.
Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:22 (Julkaisuarkisto Valto)

Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje (2018)

Ohjeeseen on koottu ajantasainen tieto turkistarhauksen hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös muista ympäristönsuojelunäkökohdista. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten. 
Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2018 (Julkaisuarkisto Valto)

Ympäristövalvonnan ohje (2016)

Ohjeella pyritään tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen ympäristölainsäädännön toimeenpanoon sekä valvonnan suunnitelmallisuuteen.
Ympäristövalvonnan ohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2016 (Julkaisuarkisto Valto)

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje (2015)

Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä.
Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015 (Helda)

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille (2013)

Julkaisun tavoitteena on opastaa, millaista tietoa luvanhakijalta tulisi lupahakemusvaiheessa edellyttää, mitä lupaviranomaisen tulisi ottaa huomioon maatilojen biokaasulaitosten lupaharkinnassa ja millaisia määräyksiä hyvän maatilan biokaasulaitoksen ympäristöluvan tulisi sisältää. 
Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2013 (Helda)

Ampumaratojen ympäristölupa - opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille (2012)

Oppaassa kerrotaan, mitä tietoja ympäristöluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan toimittaa lupaviranomaiselle, mitä lupaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää. 
Ampumaratojen ympäristölupa - opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille. Suomen ympäristö 23/2012 (Helda)

Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä (2012)

Jätelainsäädännön muutoksen yhteydessä lisättiin ympäristönsuojelulakiin edellytys ottaa materiaalien käytön tehokkuus huomioon ympäristöluvan lupamääräyksiä annettaessa. Tämä opas selventää miten lainsäädäntöön asetettu uusi velvoite tulisi käytännössä ottaa huomioon ympäristölupaprosessin eri vaiheissa. 
Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöopas 2012 (Helda)

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (2021)

Ohjeessa määritetään kotieläintalouden hyvä ympäristönsuojelutaso, ja se on laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytännön periaatteiden pohjalta. Ohje perustuu nykyisen lainsäädännön soveltamiseen jo vakiintuneissa olosuhteissa.
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17 (Julkaisuarkisto Valto)

Ympäristölupapäätösten valmistelu, pienet ja keskisuuret toiminnot (2007)

Oppaassa käydään läpi ympäristölupapäätöksen valmistelussa huomioitavia seikkoja. Keskeisen osan muodostaa päästölähteittäinen tarkastelu. Oppaassa on myös pienille ja keskisuurille toiminnoille soveltuva päätösmalli helpottamaan lupapäätöksen kirjoittamista. Ympäristölupapäätösten valmistelu - pienet ja keskisuuret toiminnot. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2007 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely (2002)

Oppaassa on käsitelty menettelyt ilmoituksen tekemisestä, käsittelystä ja päätöksen tekemisestä muutoksenhakuun asti seuraaviin ympäristönsuojelulain mukaisiin ilmoituksiin liittyen: melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäinen toiminta, koeluonteinen toiminta ja poikkeukselliset tilanteet. Myös ilmoituksista perittävien maksujen perusteet ja maksujen suorittaminen on käsitelty lyhyesti. 
Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely. Ympäristöopas 96 (Helda)

Selvityksiä ympäristölupahakemusten käsittelyajoista

Syyt yli vuoden kestäneisiin ympäristölupahakemusten käsittelyaikoihin aluehallintovirastoissa 2018–2020 (2021)

Raportissa on selvitetty syitä yli vuoden kestäneisiin lupahakemusten käsittelyaikoihin. 
Syyt yli vuoden kestäneisiin ympäristölupahakemusten käsittelyaikoihin aluehallintovirastoissa 2018–2020. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:35 (Julkaisuarkisto Valto)

Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto (2017)

Raportissa esitellään käsittelyaikatietoja aluehallintovirastojen vuonna 2015 myöntämistä ympäristölupapäätöksistä sekä lupakäsittelijöiden näkemyksiä menettelyyn hidastavasti vaikuttavista tekijöistä. 
Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto. Ympäristöministeriön raportteja 5/2017 (Julkaisuarkisto Valto)

Tilastoja ympäristöluvista

Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat (2017)

Raportissa on ensimmäistä kertaa koottuna yksityiskohtaiset määrät kuntien valvomista ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröidyistä toiminnoista. 
Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2017 (Helda)

Valtion ympäristölupaviranomaisten myöntämien lupapäätösten yhteenvedot

Valtion ympäristölupaviranomaisten myöntämistä lupapäätöksistä laaditaan vuosittainen yhteenveto. Niistä käy ilmi mm. lupien määrät toimialakohtaisesti ja tyypeittäin, käsittelyajat viranomaisittain ja toimialoittain sekä osallistumis- ja valitusmenettelyjen määrät.

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018-2019 (2020)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2018 ja 2019 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018-2019. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2020 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2016-2017 (2019)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2016 ja 2017 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2016-2017. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2019 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014-2015 (2019)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2010 ja 2011 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014-2015. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 43/2019 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2012-2013 (2015)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2012 ja 2013 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2012-2013. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2015 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2010-2011 (2015)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2010 ja 2011 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2010-2011. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2015 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008-2009 (2013)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuosina 2008 ja 2009 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008-2009. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2013 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2007 (2008)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2007 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2007. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2008 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2006 (2007)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2006 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2006. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2007 (Helda)

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2005 (2006)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2005 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät. 
Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2005. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2006 (Helda)

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristölupien vuosiyhteenvedoista antaa tarvittaessa

Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 077, mikko.attila@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö