Hyppää pääsisältöön

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on perustuttava BAT-päätelmiin. BAT tulee sanoista Best Available Techniques, paras käyttökelpoinen tekniikka.

BAT ympäristönsuojelulaissa

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §) Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

Tavoitteena suojella ympäristöä ja terveyttä

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU). Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta. Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset vaatimukset on saatettu Suomessa voimaan osana ympäristönsuojelulakia (527/2014).

Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

Toiminnanharjoittajan on liitettävä ympäristölupahakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

Kuva
Kaaviokuva BAT-menettelystä.
© SYKE

BAT-vertailuasiakirjat (BREFit) 

Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välistä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

Kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

BAT pähkinänkuoressa

Tietojenvaihdon organisointi

BAT-tietojenvaihdolla tarkoitetaan mittavaa teollisuuden ja viranomaisten yhteistyötä, jota EU-tasolla organisoivat Euroopan komissio ja sen alainen Euroopan IPPC-toimisto. Kansallista BAT-tietojenvaihtoa koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE.

Organisointi EU:n tasolla

Teollisuuden päästödirektiivi (ns. IE-direktiivi, 2010/75/EU), aiemmin IPPC-direktiivi, edellyttää Euroopan komissiota järjestämään BAT-tietojenvaihtoa teollisuuden ja viranomaisten välille. Komissio on järjestänyt tietojenvaihdon perustamalla Euroopan IPPC-toimiston, jossa kootaan BAT-tietojenvaihdon tulokset ja järjestetään toimialoittaisten teknisten työryhmien (Technical Working Group, TWG) kokoukset. TWG-ryhmissä ovat edustettuina jäsenmaat, eurooppalaiset teollisuuden keskusjärjestöt sekä luonnonsuojelujärjestöt Euroopan ympäristötoimiston (European Environment Bureau, EEB) kautta. Mukana voi olla myös laitetoimittajia tai tutkimuslaitosten edustajia. BAT-vertailuasiakirjojen (BREF) valmistelussa TWG:llä on keskeinen rooli toimialan taustatiedon kokoamisessa ja sen arvioinnissa. Työryhmät kokoontuvat normaalisti kaksi kertaa BREFin valmistelun aikana. Yhden toimialan BREF-valmistelu kestää vähintään 2–3 vuotta. BREFin valmistumisen jälkeen TWG-ryhmiä ei lakkauteta, vaan ne aktivoidaan uudelleen BREFin päivitystyön käynnistyessä. Teknisten työryhmien lisäksi jäsenvaltioiden, kyseisen teollisuuden ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajista koostuva IE-direktiivin artiklan 13 mukainen foorumi seuraa BAT-tietojen vaihtoa yleisellä tasolla. Foorumi kokoontuu komission johdolla noin kerran vuodessa ja Suomesta kokouksiin osallistuu edustaja Suomen ympäristökeskuksesta. Euroopan komissiota BAT-tietojenvaihdossa avustaa IE-direktiivin artiklan 75 mukainen komitea, jossa on vain jäsenmaiden edustajia. BAT-vertailuasiakirjojen sisältämät BAT-päätelmät hyväksytään komiteamenettelyssä. Suomesta komitean kokouksiin osallistuu ympäristöministeriön edustaja.

Organisointi Suomessa ja kansallisten BAT-toimialaryhmien toimintatavat

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi kansallista BAT-tietojenvaihtoa. Merkittävin osa BAT-tietojenvaihdosta tapahtuu teollisuuden ja viranomaisten yhteistyönä kansallisissa BAT-toimialaryhmissä, joita perustetaan resurssien mukaan. Kansalliset BAT-toimialaryhmät ovat keskeisessä roolissa päätettäessä, miten toimialan BAT-tietojen vaihto toteutetaan. BAT-toimialaryhmät vastaavat toimialallaan Suomen kannanottojen valmistelusta, kansallisen tiedon kokoamisesta ja toimittamisesta tausta-aineistoksi BREFien valmisteluun. BAT-toimialaryhmän puheenjohtaja nimitetään valmistelun alkaessa yleensä aluehallintovirastosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) tai Suomen ympäristökeskuksesta. BAT-toimialaryhmän puheenjohtaja toimii kyseisen toimialan TWG-jäsenenä EU-tason valmistelussa. Toiminnassa olevat kansalliset BAT-toimialaryhmät (toimialaryhmä ja puheenjohtajan taustaorganisaatio): Keraaminen teollisuus (CER), Etelä-Suomen aluehallintovirasto Teurastamot (SA), Etelä-Suomen aluehallintovirasto Valimot (SF), Etelä-Suomen aluehallintovirasto Metallien ja muovien pintakäsittely (STM), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätietoa: bat@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)