Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

Lupahakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kirjallisesti. Viranomaisen pyynnöstä hakemusasiakirjoista on toimitettava lisäkappaleita. Aluehallintovirastolle hakemus on lisäksi toimitettava sähköisesti. Aluehallintovirastolta lupaa voi hakea myös sähköisesti aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta.

Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. Asianosaistietoja ei tule kirjoittaa hakemusasiakirjan tekstin sekaan, vaan ne täytyy toimittaa hakemuksen mukana erillisellä liitteellä, esimerkiksi lomakkeella 6010c.

Lupahakemuksen käsittelyä edistävät

  • ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa
  • hyvissä ajoin (useita kuukausia) ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus sekä
  • selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen

Lupahakemuksen käsittelyä vaikeuttavat

  • liian myöhään jätetty hakemus
  • epäselvä ja/tai epätäydellinen hakemus
  • epäselvät ja/tai epätäydelliset liitteet

Allaolevien taulukoiden linkeistä saat tarvittavan hakemuslomakkeen ja siihen mahdollisesti kuuluvan täyttöohjeen joko word- tai pdf-muodossa. Ympäristölupahakemus voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti YSA 3-7 §:n mukaisesti. HUOM! Lomakkeiden ja täyttöohjeiden päivittäminen uuden YSL:n mukaisiksi on kesken, päivittämättömät dokumentit on merkitty listaan.

 

Yleinen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje
6010 yleinen ympäristölupahakemus (Word)

6010 ohjeet (Word)
Arvio energiatehokkuudesta
(liite ympäristölupahakemukseen, päivittämättä)
6010a etehokkuus (Word)
 
Kemikaalitaulukko
(liite ympäristölupahakemukseen)

Täyttöohje
6010b kemikaalit (Word)
6010b kemikaalit (Excel)

6010b ohjeet (Word)

Asianosaiset
(liite ympäristölupahakemukseen)

6010c asianosaiset (Word)
6010c asianosaiset (Excel)

Kattilalaitosten ympäristölupahakemuslomake (päivittämättä)

Täyttöohje
6012 kattila (Word)

6012 ohjeet (Word)
Kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liitelomake (päivittämättä)

Täyttöohje
6012a kattilaliite (Word)6012a ohjeet (Word)

Eläinsuojien ympäristölupahakemuslomake

Liitteet
 

 

Täyttöohje

6022 eläinsuoja (Word)

6022 liite 7.1 naudat ja hevoset (Word)
6022 liite 7.1 siipikarja (Word)
6022 liite 7.1 sikalat (Word)
6022 liite 8.2 lietesäiliöt (Word)
6022 liite 8.3 kuivalantalat (Word)
6022 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)
6022 liite 14 kemikaalit (Word)

6022 ohjeet (Word)

Turkistarhojen ympäristölupahakemuslomake

Liitteet

Täyttöohje

6023 turkistarha (Word)

6023 liite 7 eläinmäärät (Word)
6023 liite 8 varjotalot (Word)
6023 liite 9 kuivalantalat (Word)
6023 liite 12 jätevedet (Word)
6023 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)

6023 ohjeet (Word)

Kalankasvatuksen ympäristö- ja vesitalous-
lupahakemuslomaken (päivittämättä)

Täyttöohje
6024 kala (Word)


6024 ohjeet (Word)

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6036 louhinta ja murskaus (Word)

6036 ohjeet (Word)

Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6037 ampumarata (Word)

6037 ohjeet (Word)

 

Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien vuoksi (YSL 80 ja 81 §)

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatusta koskeva BAT-selvityslomake

Yleisohje

Ohje toiminnanharjoittajalle

6022a BAT-selvityslomake (Word)


6022a yleisohje (Word)

6022a ohje toiminnanharjoittajalle (Word)

 

Ohje toiminnanharjoittajille - ennaltavarautumissuunnitelman sisältö (YSL 15 §)

Ennaltavarautumissuunnitelma - ohje toiminnanharjoittajalle

Julkaistu 22.5.2013 klo 12.18, päivitetty 3.9.2019 klo 14.47