Hyppää pääsisältöön

Kaavoitus

Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu luovat edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja sen kehittämiselle. Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
Kuva
Ilmakuva Puukerrostalosta Joensuussa
© Miljöministeriets bildbank

Kaavoitus etenee kaavan luonteesta ja merkityksestä riippuen useammassa eri vaiheessa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on kaavoitusta koskevat säännökset, muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset.

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille.

Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kunnat ja maakuntien liitot tiedottavat ajankohtaisista kaavahankkeista internet-sivuillaan, sanomalehdissä ja kaavoituskatsauksissa. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavoituksesta tiedottaminen

Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kunnat tiedottavat ajankohtaisista kaavahankkeista vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.

Kaavan valmistelun aloittamisesta (vireille tulosta), nähtävillä olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tulosta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille. Kaavoituksesta tiedotetaan useimmiten myös sähköisesti.

Osallistumisen tavat

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Jos kaava vaikuttaa yli kuntarajojen, myös toisen kunnan jäsen voi olla osallinen.

Suunnitellut osallistumistilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä.

Viranomaisten yhteistyö

Kaavojen valmistelussa tarvitaan myös viranomaisten yhteistyötä. Merkittävistä kaavoista järjestetään kunnan, maakunnan liiton ja valtion viranomaisten välisiä viranomaisneuvotteluja. Niiden tarkoituksena on saattaa kunnan tai maakunnan liiton tietoon muun muassa valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Muutoksenhaku

Eri toimijoiden tavoitteet ja edut ovat usein keskenään ristiriitaisia. Vuoropuhelun avulla erilaisia näkemyksiä sovitetaan yhteen. Aina ei silti päästä kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään lopputulokseen. Tällöin on mahdollista hakea muutosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla. Vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on suppeampi.

Opas kaavoitukseen osallistumisesta

Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löydät lisää tietoa muun muassa kaavoituksesta tiedottamisesta ja osallistumisen eri tavoista. Opas on tarkoitettu sekä kaavoittajille että kaavoitukseen osallistuville asukkaille, yrityksille, viranomaisille ja järjestöille.

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Kaavaa koskevia ratkaisuja tehtäessä arvioidaan ennakkoon kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät vaikutukset.

Vaikutusten arviointi on olennainen osa maankäytön suunnittelua. Kysymys ei ole erillisestä prosessista tai menetelmästä, vaan arviointi on tärkeä liittää koko kaavaprosessiin. Vaikutusten arviointi on aina sovitettava kunkin kaavatason ja kaavoitustehtävän erityispiirteiden mukaisesti – yhtä kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa mallia ei ole.

Miksi vaikutusten arviointi tehdään?

Vaikutusten arviointi

  • tuottaa tietoa kaavan toteuttamisen merkittävistä vaikutuksista. Tietoa tuotetaan ja hyödynnetään läpi koko kaavaprosessin.
  • on suunnittelun työkalu, joka palvelee suunnitteluongelman ratkaisemista, erityisesti eri vaiheissa tehtäviä valintoja.
  • tukee myös osallistumista, kaavaa koskevaa päätöksentekoa sekä kaavan toteuttamista.
  • toteutetaan tilannekohtaisesti.

Vaikutuksia arvioidaan useassa eri yhteydessä kaavaprosessin aikana:

  • Suunnittelijat arvioivat vaikutuksia eri vaiheissa osana omaa työtään
  • Tarvittaessa laaditaan erillisiä vaikutusselvityksiä
  • Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen vaikutukset arvioidaan kootusti. Arvioitavia kaavaluonnoksia saatetaan prosessin kuluessa laatia useitakin.

Lisäksi suunnittelua varten koottavat perustiedot tukevat vaikutusten arviointia. Tieto kaavan vaikutuksista syventyy ja täydentyy prosessin edetessä.

Julkaisija

Ympäristöministeriö