Hyppää pääsisältöön

Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

WestWind Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimalahanketta Kyyjärven Kauniskankaan alueelle. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan puolella sijaitsevista Soinin ja Alajärven kuntarajoista.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kyyjärvi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

WestWind Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimalahanketta Kyyjärven Kauniskankaan alueelle. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan puolella sijaitsevista Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Alajärven Möksyn kylä on noin 4 kilometrin päässä lännessä. Kyyjärven keskusta sijoittuu hankealueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 2 325 ha.

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoiman osalta alustavasti kahta vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet tulevat olemaan 280 m ja yksikköteho on 6 - 10 MW molemmissa vaihtoehdoissa. Lisäksi aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. Hankealueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja.

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.
 

VE 1 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Kokonaisteho 120 - 150 MW.  Aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Maa-asenteisten aurinkopaneelien maksimikokonaisteho on yhteensä noin 100 MW.

VE 2 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Kokonaistehosta ei ole annettu arviota. Aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Maa-asenteisten aurinkopaneelien maksimikokonaisteho on yhteensä noin 100 MW.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirto toteutetaan liittymällä valtakunnan verkkoon noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. Tuulivoimala-alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinnilla.

Yhteismenettely

Kauniskankaan tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Yhteismenettelyssä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan osana kaavamenettelyä. YVA-yhteysviranomainen tarkastaa näin toteutetun YVA-menettelyn laadun ja riittävyyden. YVA-yhteysviranomainen antaa OAS-YVA -suunnitelmasta lausunnon ja se on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma (pdf)

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelman kuulutus (pdf)

Lausuntopyyntö Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta (pdf)

Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)

 

Tuulivoimaosayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kaavaselostus (pdf)
Osayleiskaavaluonnos (pdf)
Liite 2/kaava. Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi, 2022 (pdf)
Liite 25/kaava. Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)
Liite 26/kaava. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)
Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto OAS-YVA -suunnitelmasta (pdf)
Liite 2. Näkymäalueanalyysi ja kuvasovitteet (pdf)
Liite 3. Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimalahankkeen arkeologinen inventointi 2021 (pdf)
Liite 4. Luontotyyppikartoitus 2021 Kyyjärvi Kauniskangas tuulivoimahanke (pdf)
Liite 5. Sähkölinjan luontoselvitys 2021 Kyyjärven Kauniskangas tuulivoimahanke (pdf)
Liite 6. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2021 (pdf)
Liite 7. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston 110kV voimajohdon liito-oravaselvitys (pdf)
Liite 8. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2021, Ahlman (pdf)
Liite 9. Lepakkoselvitys Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankealueella 2021 (pdf)
Liite 10. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston nisäkkäiden lumijälkilaskenta 2021 (pdf)
Liite 11. Natura-arviointi, vain viranomaiskäyttöön
Liite 17. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2021 (pdf)
Liite 18. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2020, vain viranomaiskäyttöön
Liite 19. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2020, vain viranomaiskäyttöön
Liite 20. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen talviseuranta 2020–2021, vain viranomaiskäyttöön
Liite 21. Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevät ja kesäseuranta 2021, vain viranomaiskäyttöön
Liite 22. Kauniskankaan tuulipuiston lintujen törmäysmallinnus: muuttolinnut ja maakotka, vain viranomaiskäyttöön
Liite 25. Tuulivoimahankkeen melu- ja välkeselvitys, 13 voimalaa, 2022 (pdf)
Liite 26. Vaikutukset salassa pidettäviin, vain viranomaiskäyttöön

Kauniskangas KYVA selostus kuulutus (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)

Arviointiselostuksen täydentäminen

Keski-Suomen ELY-keskuksen Ilmoitus arviointiselostuksen täydennyspyynnöstä (pdf)

Keski-Suomen ELY-keskus yhteysviranomaisena on 28.10.2022 pyytänyt hankkeesta vastaavaa täydentämään arviointiselostusta  mm. maisemavaikutusten, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisten arvojen  osalta. 

Kyyjärven kunta vastaa hankkeen kaavoituksesta ja yhteismenettelyn toteuttamisesta.

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: WestWind Oy, Pekka Purola, p. 040 018 1812, etunimi.sukunimi@ppwest.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Pirjo Pellikka, p. 040 532 2380, ja Katja Oksala, p. 040 143 0683, sähköpostit etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen
Diaarinumero: KESELY/165/2020

Julkaisija