Hyppää pääsisältöön

Maa-ainesluvan hakeminen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan siitä kunnasta, jolla ottamisalue sijaitsee. Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta vuosittain.

Tarkista ennen maa-ainesluvan hakemista, tarvitsetko myös muita lupia

Muita lupia ovat esimerkiksi ympäristölupa tai vesilupa. Myös luonnonsuojelulaki voi rajoittaa maa-ainesten ottamista. Jos ottamisalue on yli 25 hehtaaria tai otettava vuotuinen ainesmäärä on yli 200 000 kuutiota, lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa maa-ainesten ottamishanketta koskeva lupahakemus pääsääntöisesti käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voi hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa maa-ainesten ottamishanketta koskeva lupa-hakemus pääsääntöisesti käsitellään yhdessä ja ratkaistaan yleensä samalla päätöksellä. Voit hakea yhteistä lupaa yhdellä lupahakemuksella. Yhteiskäsittelyssä viranomainen noudattaa ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä, mutta lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä.

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuslomake (dotx, 59 kt) Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen täyttöohje (docx, 59 kt) Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ja valvonnan menettelyohje (pdf, 173 kt)
Ympäristölupa

Ympäristölupaa tarvitset maa-ainesten ottamiseen, kun kyseessä on:

 • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
 • kiinteä murskaamo, kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Edellä mainittua vähäisempäänkin toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos

 • toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristöluvan edellä mainituille hankkeille myöntää kunta. Voit käyttää luvan hakemisessa lomakkeita:

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuslomake 6036 (doc, 281 kt) Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuksen täyttöohje (doc, 208 kt)

Tietoa ympäristöluvasta

Vesilupa

Tarvitset vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta, jos maa-ainesten ottaminen voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa

 • pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai
 • olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai
 • muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka
 • muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä.

Tämä voi tulla kyseeseen lähinnä, mikäli suunniteltu maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjavedenpinnan alapuolelle, pohjaveden ottamon suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesialueelle.

Hae vesilupaa aluehallintovirastosta

Luonnonsuojelulain maa-ainesten ottoa koskevat ilmoitukset

Maa-ainesluvan myöntäminen edellyttää, että toiminta ei aiheuta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisia seurauksia. Luonnonsuojelulain säännökset voivat rajoittaa maa-ainesten ottamista erityisesti silloin, kun

 • toiminta sijoittuu lähelle Natura-aluetta tai muuta luonnonsuojelulailla suojeltua aluetta tai
 • alueeseen kohdistuu muita eliölajien ja luontotyyppien suojelusäännöksiä.

Natura-alueilla tai niiden lähistöllä toteutettavien hankkeiden vaikutukset arvioidaan, jos ei ole varmaa, että ne eivät heikennä Natura-alueiden suojelutavoitteita. Vaikutukset voidaan arvioida myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävä heikentäminen on kielletty. Tämä koskee myös maa-ainesten kotitarveottoa. Jos maa-ainesten kotitarveotosta saattaa aiheutua laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella, toimenpiteestä vastaavan on ilmoitettava siitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tee ilmoitus ensi sijaisesti sähköisesti: Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä (suomi.fi)

Ilmoituslomake Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä (docx, 26 kt)
Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Jos maa-ainesten ottamishankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, hakijan on liitettävä lupahakemukseen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Maa-aineslain mukainen ottamishanke voi tulla YVA-menettelyyn joko suoraan YVA-lakiin sisältyvän hankeluettelon perusteella tai YVA-menettelyn tapauskohtaisen soveltamispäätöksen perusteella.

Hankeluettelon perusteella kiven, soran tai hiekan otto edellyttää YVA-menettelyä, jos

 • louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai
 • otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.

Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa tekee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö (ympäristöministeriö, ym.fi)

Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupaa ei tarvita sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Asemakaava-alueella maa-ainesten ottaminen voi tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan nojalla, mikäli yksittäiseltä rakentamispaikalta on tarpeen poistaa maa-aineksia rakennuslupaa edellyttävää rakentamishanketta valmistelevana toimenpiteenä.

Haetko ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupamenettelyjen yhteensovittamista
Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

Maa-ainesluvan hakuohje

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen ympäristörajoitusten kanssa. Kunta valvoo ottamista alueellaan.

Hae maa-aineslupaa kunnasta, jossa ottamisalue sijaitsee

Tee lupahakemus kirjallisesti lomakkeella:

Maa-aineslupahakemuksen lomake (dotx, 33 kt)

Katso myös ohje:

Maa-aineslupahakemuksen täyttöohje (pdf, 844 kt)

Maksut

Luvan hakijana olet velvollinen suorittamaan ottamissuunnitelman tarkastamisesta maksun kunnalle.

Kunta käsittelee lupahakemuksen

Kunnan toimielin käsittelee maa-aineslupa-asian kokouksessaan ja tekee siitä päätöksen. Lupapäätöksen perusteluissa esitetään ne seikat ja selvitykset, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittaan sovelletut säännökset.

Kunta ilmoittaa lupapäätöksestä ja toimittaa tiedot Notto-järjestelmään

Lupaviranomainen kunta tiedottaa lupapäätöksestä julkisella kuulutuksella.

Kunta toimittaa ottamislupaa koskevan päätöksen sinulle. Lisäksi kunta ilmoittaa lupapäätöksestä viipymättä niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.

Kunta ilmoittaa ottamisluvasta viivytyksettä myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Kunta toimittaa myös ottamispäätökseen liittyvät lupa-asiakirjat ELY-keskukselle.

Kunta toimittaa keskeiset lupapäätöstiedot sähköisellä lomakkeella Notto-järjestelmään. Tietojen toimittaminen koskee sekä maa-aineslupa- että yhteislupapäätöksiä.

Maa-aineslupapäätöksen ilmoituslomake

Ilmoita tiedot ottomääristä vuosittain

Sinun tulee ilmoittaa tiedot otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta vuosittain. Tee ilmoitus viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella. Lomakkeella annetut tiedot siirtyvät valtakunnalliseen Notto-järjestelmään. Otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus tulee tehdä kaikista luvista, jotka ovat olleet voimassa ko. vuoden aikana. 

Ilmoita tiedot ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella aluehallinnon asiointipalvelussa:

Lomake MAL 23a§:n mukainen ilmoitus maa-aineksen otosta (anon.ahtp.fi)

Sähköisessä lomakkeessa vaaditaan lupakohtainen asiointiavain. Mikäli asiointiavain on hukassa, ota yhteys sähköpostilla maa-aineksenotto@ely-keskus.fi

Sähköisellä lomakkeella toimittamasi tiedot siirtyvät Notto-tietojärjestelmään, josta ne ovat sekä kunnan lupaviranomaisen että ELY-keskuksen maa-ainesyhdyshenkilön käytössä. Mikäli toimitat tiedot muulla tavoin, kunnan lupaviranomaisen on toimitettava mainitut tiedot Notto-tietojärjestelmään vuosittain viimeistään maaliskuun 31 päivänä.

Jos et voi käyttää sähköistä lomaketta, voit ilmoittaa tiedot word-lomakkeella:

Ilmoituslomake maa-ainestenotto (dot, 53 kt)

Maksut

Kunta perii ottamistoiminnan aikaisesta valvonnasta maksun. Maksu on sidottu ottamismäärään.

Julkaisija

Ympäristöministeriö