Hyppää pääsisältöön

EMAS-järjestelmä ja sen toteuttaminen

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla organisaatio tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen ja jätteiden sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteellisen toiminnan tuloksena organisaation toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät ja kustannukset pienenevät.

EMAS-järjestelmä

Kuva
EMAS-logo.

EMAS-järjestelmä perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009 ja se koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta.

Avoimuus ja ympäristötietojen raportointi ovat keskeinen osa EMAS-järjestelmää. EMAS-selonteon tiedot ovat aina vahvistettuja, joten niitä on helppo käyttää uskottavassa sidosryhmäviestinnässä. EMASissa kiinnitetään huomiota myös henkilöstön aktiiviseen osallistumiseen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

EMAS-organisaatio sitoutuu:

 • ympäristölainsäädännön noudattamiseen
 • ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen
 • julkiseen raportointiin ympäristöasioista

EMAS-organisaatio saa käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon, joita se voi käyttää viestinnässään.

Kenelle EMAS on tarkoitettu?

EMAS-järjestelmä sopii sekä pienille että suurille organisaatioille. EMAS-järjestelmään voivat liittyä EU:n ja ETA:n alueella toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden lisäksi myös Euroopan unionin ulkopuolella toimivat organisaatiot tietyin edellytyksin. Organisaatiot, joilla on toimipaikkoja useassa EU-maassa, voivat hakea toimipaikkojen yhteistä rekisteröintiä siinä EU-maassa, jossa niillä on päätoimipaikka tai jossa konsernin EMAS-rekisteröintiä johdetaan. 

EMASin toteuttamisen pääkohdat

 • Organisaatio tuntee toimintansa välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset (alustava katselmus).
  Kuva
  kaaviokuva EMAS ja ISO 14001 järjestelmistä
 • Ympäristöpolitiikassaan organisaatio sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen.
 • Organisaation asettaa ympäristöohjelmassa päämäärät ja tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat toimet ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.
 • Organisaatiolla on toimiva ympäristöjärjestelmä ympäristöohjelman toteuttamiseksi.
 • Organisaatio arvioi ja kehittää omaa toimintaansa sisäisten auditointien avulla.
 • Organisaatio laatii ympäristöselonteon, jossa se kertoo ympäristöasioistaan sidosryhmille.
 • Organisaatio pyytää ulkopuolisen todentajan varmistamaan, että ympäristöjärjestelmä ja -selonteko täyttävät EMAS-asetuksen vaatimukset.
 • Organisaatio hakee rekisteröintiä EMAS-järjestelmään toimivaltaiselta toimielimeltä
 • Organisaatio saa käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon.
 • Jatkossa organisaatio toteuttaa ympäristöohjelmaansa ja todennuttaa ympäristöraporttinsa tai sen vuosittaiset päivitykset sovitun aikataulun mukaisesti.

Kuka rekisteröi organisaatiot EMASiin ja akkreditoi todentajat?

Suomessa organisaatioiden rekisteröinnistä EMAS-järjestelmään vastaa Suomen ympäristökeskus. Myös EU:n ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröinti on mahdollista Suomessa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yksikkö FINAS-akkreditointipalvelu varmistaa ympäristötodentajien pätevyyden ja vastaa todentajien akkreditoinnista Suomessa. FINAS myös seuraa muissa EU-maissa akkreditoitujen tai toimiluvan saaneiden todentajien toimintaa Suomessa.

EMASin rakenne ja toimijoiden roolit

Kuva
EMAS-järjestelmän rakenne ja toimijat
Ympäristöjärjestelmä ja ympäristöselonteko

EMAS-järjestelmässä organisaatio toteuttaa ympäristöjärjestelmän ja laatii ympäristöselonteon, jossa esitetään mm. organisaation merkittävien ympäristövaikutusten kehitys. Järjestelmä tuottaa pohjatietoa ympäristöselontekoon. Organisaatio huolehtii, että vahvistettu EMAS-selonteko julkaistaan ja on sidosryhmien saatavilla. EMASin vaatimukset esitettään EU:n EMAS-asetuksessa (EY N:o 1221/2009). Ympäristöjärjestelmän tulee kattaa kaikki organisaation tunnistetut ympäristövaikutukset. 

Organisaatio, joka haluaa rekisteröityä EMAS-järjestelmään, on yhteydessä akkreditoituun tai toimiluvan saaneeseen päteväksi todettuun ympäristötodentajaan. Ympäristötodentaja varmistaa, että toimipaikan ympäristöjärjestelmä ja ympäristöselonteko täyttävät EMAS-asetuksen vaatimukset.

Ympäristöjärjestelmän todentaminen

Puolueeton, organisaation ulkopuolinen auditoija eli ympäristötodentaja todentaa ympäristöjärjestelmän toimivuuden ja vahvistaa ympäristöraportissa esitetyt tiedot. Tämä tuo uskottavuutta yrityksen ympäristötoimiin. 

Akkreditoidut ympäristötodentajat voivat olla samoja tahoja kuin ISO 14001 -standardin mukaisia hallintajärjestelmiä tarkastavat sertifioijatkin. Ympäristötodentajan pätevyys on toimialakohtainen. Kaikki EU:n alueella akkreditoidut tai toimiluvan saaneet ympäristötodentajat voivat toimia myös Suomessa. Suomessa akkreditoituja EMAS-todentajia ovat Inspecta Sertifiointi Oy ja DNV Business Assurance Finland Oy Ab.

Todentajien pätevyyden varmistaminen

EMAS-järjestelmässä todentajan pätevyyden varmistaa EMAS-asetuksen mukainen akkreditointi- tai toimilupaelin. Suomessa tehtävää hoitaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö FINAS (The Finnish Accreditation Service). Todentajien pätevyysalue määritellään NACE-toimialaluokituksen mukaan. FINAS seuraa myös muissa EU-maissa akkreditoitujen todentajien työtä, jos nämä työskentelevät Suomessa.

Todentajien toimialakohtaisen pätevyyden voi tarkistaa FINASin verkkosivuilta.

Organisaatioiden rekisteröinti

Organisaatioiden rekisteröinnistä EMAS-järjestelmään vastaa EMAS-asetuksen mukaan määriteltävä toimivaltainen toimielin, joka on Suomessa Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskus antaa organisaation käyttöön EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon. Lisäksi Suomen ympäristökeskus ilmoittaa Suomessa rekisteröidyt organisaatiot EU:n EMAS-rekisteriin.

Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja ympäristöluvat

Rekisteröintiä hakevan organisaation tulee antaa näyttöä ympäristöön liittyvien lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta. Tätä varten organisaatiot voivat pyytää tietoja esimerkiksi lainvalvontaviranomaisilta.

Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen osalta Suomen ympäristökeskus varmistaa toiminnan ympäristölainsäädännön mukaisuuden ympäristölainsäädännön noudattamista valvovilta viranomaisilta rekisteröinnin yhteydessä.

Matka ISO 14001:stä EMASiin

ISO 14001 -standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä on EMASiin vain muutama askel. EMAS-järjestelmän vaatimukset ympäristöjärjestelmälle ovat ISO 14001:n mukaiset. EMAS-rekisteröintiä hakevalla organisaatiolla ei tarvitse olla sertifioitua ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. 

EMASissa organisaatio julkaisee ympäristöjärjestelmän tuottaman tiedon pohjalta ympäristöselonteon, jonka kokoamiseen EMAS-asetus antaa valmiin rungon. Ympäristöselonteko on luotettava ja avoin tapa kertoa sidosryhmille ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Organisaatio saa myös käyttöönsä EMAS-logon, jota se voi käyttää viestinnässään. 

Alla on käyty tarkemmin läpi mahdollisia muutostarpeita jo olemassa olevaan ISO 14001-järjestelmään. 

Tarkistuslista

EMAS-asetuksessa on muutamia asioita käsitelty ISO 14001 -standardia tarkemmin. Usein nämä asiat on jo otettu huomioon organisaatioiden ympäristöjärjestelmissä.

 1. Järjestelmän kattavuus
  EMASissa ympäristöjärjestelmä kattaa koko toimipaikan tai organisaation toiminnan. Kaikki ympäristövaikutukset sisältyvät EMAS-järjestelmään.
 2. Ympäristölainsäädännön noudattaminen
  Organisaatiolla on menettelyt, joilla se varmistaa ympäristölainsäädännön noudattamisen toiminnassaan. Sitoutuminen ympäristölainsäädännön noudattamiseen ilmoitetaan myös organisaation ympäristöpolitiikassa.
 3. Ympäristönäkökohtien määrittely
  Ympäristönäkökohtien määrittelyssä on tarkasteltu kaikkia organisaation toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristönäkökohtia ja otettu huomioon sekä toiminnan välilliset että välittömät ympäristövaikutukset. Organisaatio on asettanut kriteerit, joiden avulla näistä on määritetty merkittävät. (EMAS-asetuksen liite I)
 4. Henkilöstön osallistuminen
  Henkilöstö osallistuu aktiivisesti ympäristöohjelman toteuttamiseen ja ympäristöasioista tiedotetaan henkilöstölle aktiivisesti.
 5. Toimittajat ja alihankkijat
  Ostotoimeen liittyvät merkittävät ympäristönäkökohdat on yksilöity ja otettu huomioon hallintajärjestelmässä. Organisaatiolla on menettelyt, joiden avulla se pyrkii varmistamaan, että toimittajat ja alihankkijat noudattavat organisaation ympäristöpolitiikkaa keskinäisen sopimuksen mukaisessa toiminnassaan.
 6. Sisäisten auditointien taajuus
  Eri toimintoja koskevien sisäisten auditointijaksojen pituudet voivat vaihdella toiminnan ympäristövaikutusten merkittävyyden mukaan. Auditointijakson pituus on kuitenkin pienille organisaatioille hakemuksesta myönnettävää poikkeusta lukuun ottamatta korkeintaan kolme vuotta. Tänä aikana käydään läpi organisaation kaikki toiminnot. (EMAS-asetuksen liite III)
 7. Ympäristönsuojelun tason parantaminen
  Organisaatio sitoutuu ympäristöpolitiikassaan ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristönsuojelun taso paranee vuosittain.
Ympäristöselonteko

EMASissa organisaatio julkaisee keskeiset ympäristötiedot ympäristöselonteossa. Ympäristöselonteosta käy ilmi ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma, ympäristöjärjestelmä sekä ympäristönsuojelun tason parantuminen ja siinä raportoidaan asetuksessa määritellyistä keskeisistä indikaattoreista. Organisaatio laatii ympäristöselonteon vähintään joka kolmas vuosi. Pienten organisaatioiden on mahdollista hakea pidennys ympäristöselonteon vahvistamisaikatauluun tietyin edellytyksin. Välivuosina selonteon tiedot päivitetään. Ympäristöselontekoa käsitellään EMAS-asetuksen liitteessä IV. 

Ulkopuolinen, akkreditoitu tai toimiluvan saanut todentaja todentaa ympäristöjärjestelmän toimivuuden ja vahvistaa ympäristöselonteon sekä välivuosina raportoidut päivitystiedot. Jo sertifioitu ISO 14001 -järjestelmä tai EMAS-asetuksen mukaisesti hyväksytty muu ympäristöjärjestelmä (akkreditoitu sertifioija) otetaan EMAS-todennusta tehtäessä huomioon. Näin vältytään päällekkäiseltä työltä.

Rekisteröinti

Organisaatio hakee rekisteröintiä EMASiin joko Suomen ympäristökeskukselta tai konsernitason rekisteröinnin yhteydessä EMAS-asetuksen mukaan määriteltävältä toimivaltaiselta toimielimeltä. Toimivaltainen toimielin ilmoittaa rekisteröinneistä EU:n komission ylläpitämään EMAS-rekisteriin. Tarkemmat tiedot rekisteröinnistä ja rekisteröintihakemus löytyvät aihetta käsittelevältä sivultamme.

EMAS-rekisteröinti, -lomakkeet ja maksut

Säädökset ja ohjeet EMASin toteuttamiseksi

Organisaation ympäristöjärjestelmä toteutetaan EU:n EMAS-asetuksen (EY N:o 1221/2009) mukaan.

Konsolidoitu EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009 (EUR-Lex)

Kansallisessa laissa vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (121/2011, EMAS-laki) määritellään muun muassa EMAS-asetuksen mukaiset toimielimet, säädetään EU:n ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröinnistä Suomessa sekä organisaatioiden valvontaan liittyvistä menettelyistä. EMAS-laki ei sisällä vaatimuksia organisaation ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta.

EMAS-laki 121/2011 (Finlex)

EMAS-järjestelmän toteuttamisen helpottamiseksi Euroopan komissio on julkaissut käsikirjan, joka sisältää käytännön neuvoja EMAS-järjestelmästä kiinnostuneille organisaatioille.  Käsikirja selventää EMAS-asetuksessa esitettyjä vaatimuksia.

Komission päätös 2017/2285/EU (EUR-Lex) 

Komissio on laatinut tietyille toimialoille sektorikohtaisia viiteasiakirjoja, joihin on koottu mm. alan parhaita käytäntöjä ja ympäristöindikaattoreita. Viiteasiakirjat tulee ottaa huomioon ympäristöraportoinnissa. Lisätietoja viiteasiakirjoista saa Komission EMAS-sivuilta.

Sectoral Reference Documents (EMAS Helpdesk, European Commission)

Lisäksi Euroopan komissio on antanut EU:n konsernitason rekisteröintiä, kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden rekisteröintiä ja maailmanlaajuista rekisteröintiä koskevan ohjeen . Ohje täydentää EMAS-asetusta ja siinä tarkastellaan organisaatioiden rekisteröintiä tilanteissa, joissa rekisteröitävään organisaatioon kuuluu toimipaikkoja useista eri maista tai Euroopan unionin ulkopuolelta. Ohjeessa käsitellään rekisteröinnin hakemisessa ja myöntämisessä noudatettavia menettelyjä.

Komission päätös 211/832/EU (EUR-Lex)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus, pirke.suoheimo@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)