Hyppää pääsisältöön

BAT-selvitykset aiheittain

BAT-selvitysten tehtävänä on valmistella EU-tason BREF-asiakirjoja ja tukea niiden soveltamista.
BAT hakemuksissa ja luvissa
Ampumaradat
Biokaasun tuotanto
Energia-ala, Pienet polttolaitokset
Energia-ala, Suuret polttolaitokset

Suomen asiantuntijaraportti parhaista käytettävissä olevista tekniikoista suurissa polttolaitoksissa (englanti).

Finnish Expert Report on Best Available Techniques in Large Combustion Plants (The Finnish Environment 458/2001)

Energiatehokkuus

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) - Teollisuuden energiatehokkuus (Suomen ympäristö 51/2008)Ilkka Heikkilä, Mikko Huumo, Sari Siitonen, Pirkko Seitsalo ja Hille Hyytiä

Jätteiden käsittely ja jätteiden poltto
Kaivosteollisuuden rikastusrejektien hallinta
Kaivostoiminta

Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt (Suomen ympäristö 29/2011)Päivi Kauppila, Marja-Liisa Räisänen ja Sari Myllyoja (toim.)

Best Environmental Practices in Metal Ore Mining (The Finnish Environment 29en/2011)Päivi Kauppila, Marja-Liisa Räisänen ja Sari Myllyoja (ed.)

Наилучшие экологические практики в горнодобывающей промышленности (The Finnish Environment 29ru/2011)Кауппила, Пяйви, Ряйсянен, Марья Лииса, Мюллюоя, Сари (ed.)

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely
Keraamisten tuotteiden valmistus
Kiviainestuotanto
Liuottimia käyttävä pintakäsittely

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä (Suomen ympäristö 23/ 2008), Antson Heli, Hakala Irina, Karjalainen Anneli, Koivula Krister, Gyllenberg Pirjo, Hirvikallio Hilkka, Lahti Jarmo, Soljamo Kari, Silvo Kimmo, Silander Sirpa, Tikkanen Seppo ja Villikka Jaana

Massa- ja paperiteollisuus

Continuum - Rethinking BAT Emissions of the Pulp and Paper Industry in the European Union (The Finnish Environment 12/2007)Pia Nilsson, Karina Puurunen, Petri Vasara and Timo Jouttijärvi

A Strategic Concept for Best Available Techniques in the Forest Industry (The Finnish Environment 425/2001)Petri Vasara, Hannu Jäppinen and Pia Lobbas

Suomen taustaraportti Euroopan komissiolle parhaasta käytettävissä olevasta teknilkasta massa- ja paperiteollisuudessa (englanti).

The Finnish background report for the EC documentation of best available techniques for pulp and paper industry (The Finnish Environment 96/1997)

Nahka- ja tekstiiliteollisuus

Taustaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista Suomen nahkateollisuudessa (englanti). The Finnish Background Report for the EC documentation of Best Available Techniques for Tanning Industry (The Finnish Environment 426/2000)Virve Kustula, Hannu Salo, Allan Witick and Pekka Kaunismaa

Taustaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista Suomen tekstiiliteollisuuden märkäprosesseissa (englanti). The Finnish Background Report for the EC documentation of Best Available Techniques for Wet Processing in Textile Industry (The Finnish Environment 426/2000)Eija Kalliala and Päivi Talvenmaa

Perunan ja juuresten kuorinta ja käsittely

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) perunan ja juuresten koneellisessa kuorinnassa ja käsittelyssä (Suomen ympäristö 57/2006)Tuija Helsky, Mikko Anttalainen, Sakari Palviainen, Pirkko Kemppainen, Marja Lehto, Tapio Salo, Mika Mäkelä, Ari Tuominen ja Tiina Piilo

Perunatärkkelysteollisuus
Päästöjen samanaikainen hallinta ja taloudelliset vaikutukset

Ympäristönsuojelun ristikkäisvaikutusten ja taloudellisten näkökohtien arviointi teollisuudessa – Suomen BAT-asiantuntijoiden tapaustutkimus.

Evaluation of environmental cross-media and economic aspects in industry - Finnish BAT expert case study (The Finnish Environment 528/2002), Petri Vasara, Kimmo Silvo, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri & Adriaan Perrels

Päästöjen tarkkailu

Päästötarkkailun tiedontuotantoketju (englanti).

Data production chain in monitoring of emissions (The Finnish Environment 326/1999)Kristina Saarinen

Suomen massa- ja paperiteollisuuden päästötarkkailu- ja valvontakäytäntö (englanti)

Monitoring and control practices of emissions in pulp and paper industry in Finland (The Finnish Environment 220/1998)Kristina Saarinen, Timo Jouttijärvi and Kaj Forsius

Rautametallien jalostus
Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus

Kotieläintalouden ympäristökuormituksen vähentäminen. Toimenpiteiden kustannukset ja toimivuus. (Suomen ympäristö 708/2004)Maarit Puumala ja Juha Grönroos (toim.)

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564/2002)Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander & Markku Holma.

Teurastamot ja ruhojen käsittely

Suomalainen asiantuntijaraportti parhaista käytettävissä olevista tekniikoista teurastamoilla ja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyssä (englanti).

Finnish Expert Report on Slaughterhouses and Installations for the Disposal or Recycling of Animal Carcasse and Animal Waste (The Finnish Environment 539/2002)Esa Salminen

Värimetalliteollisuus

Suomalainen asiantuntijaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista nikkelin tuotannossa (englanti) Finnish expert report on best available techniques in nickel production (The Finnish Environment 317/1999)Marja Riekkola-Vanhanen

Suomalainen asiantuntijaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista kuparin ja sen sivutuotteina syntyvien jalometallien tuotannossa (englanti). Finnish expert report on best available techniques in copper production and by-production of precious metals (The Finnish Environment 316/1999)Marja Riekkola-Vanhanen

Suomalainen asiantuntijaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista sinkin tuotannossa (englanti). Finnish expert report on best available techniques in zinc production (The Finnish Environment 315/1999)Sigmund Fugleberg

Suomalainen asiantuntijaraportti parhaimmista käytettävissä olevista tekniikoista ferrokromin tuotannossa (englanti). Finnish expert report on best available techniques in ferrochromium production (The Finnish Environment 314/1999)Marja Riekkola-Vanhanen

Yhdyskuntajätevesien puhdistus

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot (Suomen ympäristö 3/2014), Laitinen, Jyrki; Nieminen, Jenni; Saarinen, Risto; Toivikko, Saijariina

Pohjoismaiden ministerineuvoston BAT-selvitykset

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE) -ryhmän alaisuudessa toimii projektiryhmä (BAT-ryhmä), joka vastaa pohjoismaisten teollisuuden ympäristöystävällistä tekniikkaa käsittelevien raporttien valmistelusta.

BAT-ryhmän raportit ovat osa Pohjoismaiden ministerineuvoston puhdasta tekniikkaa, jätteitä ja uusiokäyttöä käsittelevää toimenpideohjelmaa. BAT-ryhmä tilaa raportit pohjoismaisilta konsulteilta tarjouspyynnön perusteella. Useimmat raportit julkaistaan sekä pohjoismaisella että englannin kielellä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)