Pohjavesialueet

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Lain mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

- 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

- 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Aiempi I, II ja III luokkiin jaottelu (Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa toistaiseksi rinnakkain uuden luokituksen kanssa kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat ennen vesienhoidon kolmatta suunnittelukautta.

Pohjavesialueen määrittämistä, luokitusta ja suojelusuunnitelmien laadintaa on käsitelty ympäristöministeriön oppaassa.  

Tietojen kerääminen ja yhteistyö

Suomen ympäristökeskus vastaa valtakunnallisista yhteenvedoista ja pohjavesitietojärjestelmän kehittämistyöstä. ELY-keskukset yhteistyössä mm. kuntien kanssa vastaavat maastotutkimuksista ja tietojen tallentamisesta pohjavesitietojärjestelmään. Pohjavesialuetiedot löytyvät avoimista ympäristötietojärjestelmistä ja pohjavesialueiden paikkatiedot ovat  ladattavissa Avoin tieto-palvelusta.

Tietojen hyödyntäminen

Pohjavesialueiden määrittämisessä ja luokituksessa saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyviä tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenottopaikat. Tällöin esimerkiksi soran ja hiekanoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.

Keskeiset käsitteet

Pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli niin sanottu muodostumisalue on rajattu siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää.

Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Raja on pyritty ulottamaan hyvän tiiviysasteen omaavaan maaperään asti. Kaikissa tapauksissa rajausta ei ole voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin (esimerkiksi pohjavesialueilla, joissa vettä läpäisevä maaperä jatkuu pitkälle varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle). Pohjavesialueen ulointa rajaa ei ole näissä tapauksissa piirretty hydrogeologisin perustein, vaan se on pyritty tekemään maastossa helposti havaittavaksi.

Arvio pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä on laskettu sadannan, muodostumisalueen pinta-alan ja imeytymiskertoimen perusteella. Imeytymiskerroin on arvioitu maa-aineksen rakeisuuden, maanpinnan muotojen (morfologian) ja kasvillisuuden perusteella. Tarkemmin antoisuutta tutkitaan tietyn pisteen osalta koepumppauksella. Aikaa vaativa ja kallis koepumppaus tehdään yleensä vedenottamon suunnittelun yhteydessä.

Pohjavesialueiden arvioitu antoisuus

Pohjavesialueilla on arvioitu muodostuvan pohjavettä noin 5,4 milj. m3 vuorokaudessa.  Tästä määrästä on arvioitu, että vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla muodostuu pohjavettä 2,8 milj. m3/d, vedenhankintakäyttöön soveltuvilla alueilla 1,4 milj. m3/d. Lisäksi aiemman luokituksen mukaisilla III luokan alueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 1,1 milj. m3/d.  Pohjavettä ja tekopohjavettä käytetään noin 0,7 milj. m3 vuorokaudessa eli noin 240 milj. m3 vuodessa.

Pohjavesialueiden sijoittuminen

Vaikka pohjavesialueita on Suomessa runsaasti, ne eivät ole kuitenkaan jakautuneet tasaisesti. Eniten pohjavesialueita on Lapin ELY-keskuksen alueella, jossa on noin kolmannes koko Suomen pohjavesialueista. Niukimmin pohjavesialueita on Ahvenanmaan ohella Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueilla.

Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa kuten harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa (esim. Salpausselät), joissa pohjavesi on happipitoista ja hyvälaatuista. Suomen lajittuneiden muodostumien pohjavesi lukeutuukin laadultaan maailman parhaisiin. Näistä muodostumista pohjavettä on yleensä; myös saa-tavissa vedenhankintakäyttöön runsaasti ja melko helposti. Pohjavesialueita (ja pohjavettä) on vähän erityisesti rannikkoalueilla. Rannikkoalueilla onkin jouduttu hyödyntämään vedenhankinnassa saviker-rosten alaisia, varsin rautapitoisiakin pohjavesiesiintymiä.

Keskeiset toimijat ja vastuut

ELY-keskus määrittää ja luokittelee pohjavesialueen sekä tallentaa tiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Kirjallisuutta

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus- opas vuodelta 2009 (tietoa aiemmin käytössä olleesta luokituksesta)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesialueet - Lappi

Harjumaisema pohjavesialueella.
© Anne Lindholm

 Lapin ELY-keskuksen alueella merkittävimmät pohjavesivarat esiintyvät muinaisen jäätikön sulamisvaiheen aikana syntyneissä hiekka- ja soramuodostumissa. Merkittävimpiä niistä ovat maastossa selvästi erottuvat harjujaksot sekä reuna- ja saumamuodostumat. Vedenhankinta perustuu pitkälti sora- ja hiekkamuodostumista saatavaan pohjaveteen, mutta paikoin hyödynnetään myös moreenivaarojen rinteiden juurilla olevia lähdepurkaumia. Alueen kaikki vesilaitokset käyttävät käyttövetenään pohjavettä. Pohjavesivarat alueilla ovat runsaat, mutta eivät jakaudu tasaisesti. Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta pohjavesivarat ovat Tornion, Kemin ja Simon osalta niukat. Lapin ELY-keskuksen alue sijoittuu Tornionjoen, Kemijoen sekä Teno-Näätämö-Paatsjoen vesienhoitoalueille.

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että Lapin ELY-keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2 tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Koko Lapin ELY-keskuksen alueella pohjavedenhankinnan kannalta tärkeitä (I luokka tai 1-luokka) pohjavesialueita on 296 kpl ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (II luokka tai 2-luokka) 393 kpl. E-luokan pohjavesialueita on 43 kpl. Muita pohjavesialueita (III luokka), joiden soveltuvuutta vedenhankintaan ei ole tutkittu, on 1104 kpl (tilanne 4/2019).

 

Lapin pohjavesialueiden luokitustyön eteneminen
Tutkimukset 2016 2017 2018 2019 2020
Kuuleminen 2017 2018 2019 2020 2021
Kunnat Kemi
Keminmaa
Simo
Tornio
Tervola
Ylitornio
Rovaniemi
Pello
Ranua
Posio
Kemijärvi
Sodankylä
Pelkosenniemi
Inari
Utsjoki
Kittilä
Kolari
Muonio

Salla
Savukoski
Enontekiö
 

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosesitykset, kevät 2019

Lapin ELY-keskus on tarkistanut yhteensä 510 pohjavesialueen luokituksen. Pohjavesialueet sijaitsevat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan ja Sodankylän alueilla. Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset sisälsivät maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, virtaamamittauksia, lähdeinventointeja, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot olivat nähtävillä 13.2.2019–22.3.2019. Kevään 2019 aikana läpikäytyjen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) sekä pohjavesialue-paikkatietokantaan.

Lisätietoja antavat:

Hydrogeologi Anne Lindholm, puh. 0295 037 021. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Kemijärvi:

Pelkosenniemi:

Posio:

Ranua:

Sodankylä:

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut yhteensä 475 pohjavesialueen luokitukset keväällä 2018. Pohjavesialueet sijaitsevat Inarin, Pellon, Rovaniemen, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion alueilla. Luokitusmuutokset perustuvat pohjavesialueilla vuoden 2017 aikana tehtyihin tai aikaisempiin tutkimuksiin, joiden avulla on selvitetty pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Luokitusmuutokset liittyvät käynnissä olevaan ja edelleen jatkuvaan pohjavesialueiden luokittelutyöhön.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot olivat nähtävillä 15.2.2018–22.3.2018 välisenä aikana, jolloin aineistosta oli mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lapin ELY-keskukselle. ELY-keskus on nyt käynyt läpi saadun palautteen ja vastaa siinä esiin nousseisiin kysymyksiin oheisessa palautteen yhteenvedossa.

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset on viety eteenpäin ja tallennettu ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään. Yhteenveto luokitusmuutoksista on koottu oheiseen liitteeseen. Pohjavesialueita koskeva ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon Avoin tieto –palvelun kautta:

Lisätietoja antavat:

Hydrogeologi Anne Lindholm puh. 0295 037 021. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Inari:

Pello:

Rovaniemi:

Tervola:

Tornio:

Utsjoki:

Ylitornio:

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset, kevät 2017

Lapin pohjavesialueiden luokituksiin on tehty muutoksia keväällä 2017. Tutkimuksissa yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuviksi todettujen alueiden luokituksia on nostettu ja toisaalta yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia pohjavesialueita on poistettu luokituksesta. Lisäksi samaan geologiseen kokonaisuuteen kuuluvia pohjavesialueita on yhdistetty, ja muutamalla alueella on tehty rajausmuutoksia uusien tutkimustietojen perusteella. Muutokset ovat osa käynnissä olevaa ja edelleen jatkuvaa pohjavesialueiden luokittelutyötä.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia koskeva aineisto oli nähtävillä 15.2.-23.3.2017 välisenä aikana, jolloin aineistosta oli mahdollisuus esittää mielipiteitä Lapin ELY-keskukselle. ELY-keskus on nyt käynyt läpi saadun palautteen ja vastaa siinä esiin nousseisiin kysymyksiin oheisessa vastineessa.

Saadun palautteen perusteella Kolarin ja Savukosken kuntien luokitusmuutoksia ei ole viety eteenpäin, vaan palautetta tarkastellaan edelleen ja kyseisten alueiden osalta mielipiteitä on mahdollista esittää vuoden 2017 loppuun saakka. Muiden kuntien osalta pohjavesialueiden luokitusmuutokset on viety eteenpäin ja tallennettu ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään.

Kuulemisaineisto

Tarkastetut pohjavesialueet kunnittain

Inari:

Kemi:

Kemijärvi:

Keminmaa:

Kolari:

Pelkosenniemi:

Pello:

Rovaniemi:

Savukoski:

Simo:

Sodankylä:

Tervola:

Ylitornio:

Pohjavesialueet kartalla

Kunnan nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan ko. kunnan pohjavesialueisiin karttaikkunassa. Karttaa voi liikuttaa ja tarkentaa.

Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko. pohjavesialueen kohdalta.

Julkaistu 8.10.2018 klo 10.17, päivitetty 11.11.2019 klo 14.09
Julkaistu 15.6.2018 klo 11.50, päivitetty 31.1.2019 klo 17.16